fbpx

приложението на ЗДДС при получен авторски хонорар по договор за издаване на книга с издателство от ЕС

2_529/10.07.2017г.
ЗДДС; чл.3, ал.1
ЗДДС; чл.21, ал.2
ЗДДС; чл.97а, ал.2

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС при получен авторски хонорар по договор за издаване на книга с издателство от ЕС

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Българско физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, сключва договор с издателство, регистрирано за целите на ДДС във Великобритания за издаване на книга. За целта се сключва издателски договор, по силата на който българското физическо лице получава авторски хонорар, изчисляван като процент от продажбите на книгата.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Задължено ли е българското физическо лице да се регистрира по ЗДДС и на какво основание от ЗДДС възниква това задължение?
2. Ако физическото лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС, следва ли да отпадне основанието за задължителна регистрация във връзка със започналата процедура по БРЕКЗИТ във Великобритания?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
Независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Предвид гореизложеното физическото лице, ще извършва независима икономическа дейност в качеството си на данъчно задължено лице за целите на ЗДДС.
По силата на чл.9, ал.2, т.1 от ЗДДС прехвърлянето на права върху нематериално имущество се смята за доставка на услуга.
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка с услуга, по която получател е данъчно задължено лице е там, където е установен получателят. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е там, където се намира този обект.
В действащия ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документи, необходими за доказване статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г. Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател установен в Общността има статут на данъчнозадължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
Тъй като посочвате, че британското дружество притежава идентификационен номер по ДДС и следователно е данъчно задължено лице, следва да се приеме, че извършвате услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
В Глава девета от ЗДДС е предвидена специална регистрация за доставки на услуги.
На основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва услуги по чл.21, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
За доставките на услуги с мястото на изпълнение във Великобритания, за физическото лице ще възникне задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС.
Регистрацията е специална и е единствено за целите на деклариране на доставките на услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Поради тази причина в ал.5 на чл.97а е предвидено, че регистрирано по този ред лице, за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96, 97, 98 и 99 или регистрация по избор по чл.100, следва да се регистрира по съответния ред и в законоустановените срокове.
По силата на ал.4 от чл.97а от ЗДДС възниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по – късно от 7 дни преди датата, на която данъка за доставката става изискуем (датата на извършване на услугата или датата на авансовото плащане).
Следва да имате предвид, че съгласно чл.70, ал.4 от ЗДДС, лице регистрирано на основани чл.97а от закона няма право на данъчен кредит.

По втори въпрос:
Ако получателят на услуги по чл.21, ал.2 е установен на територията на трета страна или територия, за доставчика на услугите не възниква задължение за регистрация по реда на чл.97а от ЗДДС.
Когато основанията за задължителна регистрация по чл.97а от ЗДДС отпаднат, за регистрираното по този ред лице е налице основание за дерегистрация по избор.
На основание чл.108, ал.1, т.4 от ЗДДС регистрирано по чл.97а лице може да подаде заявление за дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация.
В конкретния случай основание за дерегистрация по избор по реда на чл.108, ал.1, т.4 от ЗДДС за доставчика ще възникне, когато Великобритания напусне ЕС и получателят не е установен на територията на държава членка. До този момент доставчикът ще извършва доставки по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на държава членка с всички произтичащи от това задължения по ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие”

3_1128/12.03.2009 г.ЗДДС, чл. 3, ал. 5, т. 2ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2ОТНОСНО: правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка сизпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”Според изложеното в запитването общината е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), по

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 23-22-575/28.04.2015 г. ЗКПО – чл. 78В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-22-575/…2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:„ПБГ“ ЕООД извършва селскостопанска дейност – производство и продажба на зеленчуци. Във връзка с

Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на изплатени доходи по извънтрудови правоотношения за работа по проекти на програма „Еразъм +“.

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на изплатени доходи по извънтрудови правоотношения за работа по проекти на програма „Еразъм +“. В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-34/18.02.2019 г., относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху

прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство спрямо лице за периода от отстраняване от длъжност на основание чл. 230 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) до възстановяването му по реда на ч

Изх. № 11-03-236 Дата:30.06.2015 год. КСО, чл. 9, ал. 3, т. 1; ЗЗО, чл. 40, ал. 5, т. 1; НЕВДВПОВ, чл. 1а, ал. 1; ЗСВ, чл. 230. Относно: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство спрямо лице за периода от отстраняване от длъжност на основание чл. 230 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)до възстановяването му по реда

освободени доставки съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

. И 3_1793/22.11.2019 г. ЗДДС, чл. 40, т. 1 ОТНОСНО: освободени доставки съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването, Фондация „А“ е лицензиран от Агенция за социално подпомагане доставчик на социална услуга „Домашен социален патронаж“ с номер на удостоверение …… от ……2017 г.

облагане и деклариране на доходи от продажба на движими вещи изразявам следното становище

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА – ПЛОВДИВ Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП … вх.№ …/21.10.2016г., относно облагане и деклариране на доходи от продажба на движимивещи изразявам следното становище: В писмото сте посочили, че ще извършите разпродажба на вещи от домакинството и други вещи, принадлежали на починалата Ви майка като организирате гаражна разпродажба.

ЗДДС, чл.97а, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ППЗДДС, чл.54, aл. 2,ППЗДДС, чл.79, aл. 6,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.97а, aл. 4,ЗДДС, чл.97а, aл. 5,ЗДДС, чл.114, aл. 4,ЗДДС, чл.113, aл. 9

Изх. № 94-00-161/29.08.2011 г.ЗДДС, чл.21, ал.2 чл.97а, ал.2, ал.4, ал.5 чл.96, ал.1 и ал.2чл.12, ал.1 чл.114, ал.4 чл.113, ал.9ППЗДДС, чл.54, ал.2чл.79, ал.6Изложена е следната фактическа обстановка:По професия сте преводач и желаете да започнете дейност чрез Вашето дружество (ЕООД) в извънработно време. В преговори сте с българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България и американско юридическо

Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……/22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В запитването е посочено, че на педагогическите специалисти се възстановяват разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно на основание чл. 219, ал.

Scroll to Top