fbpx

приложението на ЗДДС при производство на облекла с материали на възложителя и на изпълнителя

2_527/08.07.2020г.
ЗДДС; чл.21, ал.2
Чл.128
Чл.7

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС при производство на облекла с материали на възложителя и на изпълнителя

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП … с изх. №…. заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„АБВ“ЕООД е с основен предмет на дейност изработка на облекла на ишлеме. На дружеството предстои да сключи договор с френско дружество, регистрирано за целите на ДДС във Франция за изработка на облекла. В договора ще е предвидено част от материалите, необходими за производството на облекла да бъдат закупени от „АБВ“ЕООД от друго българско дружество, регистрирано по ЗДДС. Посочвате, че след доставката на готовата продукция „АБВ“ЕООД ще издава две фактури на френското дружество – за доставката на услуга по работа върху движима вещ /ишлеме/ и за материалите, закупени от дружеството без марж в цената.
Въпросите, които поставяте са:
1. Изработката на тези облекла, ще се счита ли за услуга по изработка на облекла на ишлеме, в случай, че част от материалите са закупени от изпълнителя на услугата и съответно да се фактурира на основание чл.21, ал.2 от ЗДДС?
2. На какво основание от ЗДДС следва да префактурира „АБВ“ЕООД материалите – като услуга или като ВОД. Явяват ли се тези материали съпътстваща доставка по чл.128 от ЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразяваме следното принципно становище:
От изложеното в запитването е видно, че дружеството ще изработва облекла, за изработването, на които ще използва материали, част от които ще бъдат собственост на възложителя по договора, а друга част- собственост на изпълнителя.
Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За да се определи режимът на данъчно третиране по ЗДДС на извършваните доставки е необходимо да се дефинира дали същите имат за предмет доставки на стоки или доставки на услуги. За доставка на услуга се смята всеки физически и интелектуален труд, включително обработка в смисъл на производство, строеж или монтаж на материален актив със суровини и материали, дадени от възложителя в разпореждане на изпълнителя (чл.9, ал.2, т.3 от ЗДДС).
В тази връзка, ако за изработката на поръчаните облекла (вещи) материалите, или поне главният материал (платовете) се предоставя от възложителя, както и самите вещи се изработват по проект на възложителя при спазване на определени от него условия, то ще е налице доставка на услуга по изработка.
Съгласно чл. 128 от ЗДДС, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
В ЗДДС не са разписани критерии и/или хипотези, при изпълнението на които да се приеме, че е налице доставка по чл.128 от ЗДДС, с изключение на изискването да е определена обща цена за доставките.
За да се определи дали е налице една основна и други съпътстващи доставки, или отделни самостоятелни доставки е необходимо да се вземе предвид практиката на Европейския съд.
Според СЕС, когато една сделка се състои от съвкупност от елементи и действия, трябва да бъдат отчетени всички обстоятелства, при които протича въпросната сделка, за да се определи по-специално дали са налице две или повече различни доставки или една-единствена доставка (вж. по-конкретно в този смисъл Решение от 27 октомври 2005 г. по дело Levob Verzekeringen и OV Bank, C 41/04, Recueil, стр. I 9433, точка 19, както и Решение от 10 март 2011 г. по дело Bog и др., C 497/09, C 499/09, C 501/09 и C 502/09, точка 52). В това отношение Съдът е постановил, че налице е една-единствена доставка, когато един от елементите трябва да се разглежда като основна доставка, а друг елемент – като съпътстваща доставка, която подлежи на същото данъчно третиране като основната доставка (вж. Решение от 15 май 2001 г. по дело Primback, C 34/99, Recueil, стр. I 3833, точка 45 и цитираната съдебна практика).
Най-общо, съпътстваща е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение и същият не би сключил сделката, за да придобие самостоятелно предмета на тази доставка, а тя се явява необходимост, допълнение или повишаваща качеството добавка към другия, основен предмет на доставката. Но дори една доставка да не представлява самостоятелна ценност и цел за клиента, в случай че делът й в общата цена е съществен, то същата следва да има самостоятелно данъчно третиране и за целите на ДДС ще са налице две или повече отделни доставки.
Доколкото в изложената фактическа обстановка не се съдържа информация за вида на материалите, собственост на изпълнителя, тяхната стойност и делът им спрямо стойността на вложения в изработването на облеклата труд, следва да имате предвид, че ако вложените материали, собственост на „АБВ“ЕООД имат спомагателен характер, тяхната стойността е незначителна, в сравнение със стойността на материалите на възложителя и не надвишава вложения в изработването на облекла труд ще е налице една доставка на услуга с предмет по стоки /работа по движима вещ/. За вложените от „АБВ“ЕООД материали следва да се приложат правилата на съпътстваща доставка по смисъла на чл.128 от ЗДДС.
По смисъла на разпоредбата на параграф 1, т. 43 от ДР на ЗДДС „работа по стоки“ е обработка, преработка или поправка на стоки.
Мястото на изпълнение на доставката на услуга по работа по стоки (движими вещи), когато получател е данъчно задължено лице се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
За доставките с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява ДДС на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС.
По силата на чл.123, ал.3 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице е длъжно да води регистър на стоките, транспортирани до него от друга държава членка от лице, регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка, във връзка с предоставяне на услуги по работа по движими вещи.
Регистърът следва да осигурява регламентираната от чл.121,ал.8 от ППЗДДС информация.
Независимо от гореизложеното, ако за всяка отделна дейност във връзка с изработката на облекла е договорено отделно възнаграждение / за услугата по изработка на облекла и за доставка на спомагателни материали/, следва да се приеме, че са налице отделни доставки със съответстващото им данъчно третиране по ЗДДС. Доставката на спомагателни материали ще подлежи на облагане с 20%, на основание чл.12 от закона.
В случай, че основните материали са собственост на изпълнителя ще е налице доставка на стока – облекла, за която може да се приложи нулева ставка на данъка, при изпълнение на изискванията на чл.7 от ЗДДС и чл.45 от ППЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

одадена жалба с вх. № 94-П-142/06.04.2017 г.

Изх. № 94-П-142Дата:25.04.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 10; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 13; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 7.ОТНОСНО: Подадена жалба с вх. № 94-П-142/06.04.2017 г. По повод Ваша жалба, постъпила вна Националната агенция за приходите, Ви уведомявам за следното:На основание чл. 13, ал. 1, т. 10 и 13 от Закона

Данъчно третиране на безвъзмездно получени стоки по реда на ЗДДС и отчитането им по интрастат.

Относно: Данъчно третиране на безвъзмездно получени стоки по реда на ЗДДС и отчитането им по интрастат.В Дирекция ”ОУИ” – ……….. постъпи писмено запитване с вх.№ …………/25.04.2012 г., относно данъчно третиране на безвъзмездно получени стоки по реда на ЗДДС и отчитането им по интрастат.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на ЕТ е търговия

Ваше писмено запитване, касаещо определяне качеството „местно лице“ на България

94-Б-229#1/16.09.2020 г. ЗДДФЛ, чл. 4, чл. 50 СИДДО между България и Германия, чл. 4, чл. 14, чл. 22 ОТНОСНО: Ваше писмено запитване, касаещо определяне качеството „местно лице“ на България От представената във Вашето запитване фактическа обстановка е видно, че от около 7 години полагате труд на територията на Германия на основание сключен постоянен трудов договор

данъчно третиране на възнагражденията на членовете на общинските и секционните избирателни комисии

.94-Г-25 Дата:10.02.2012 год. ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1Относно: данъчно третиране на възнагражденията на членовете на общинските и секционните избирателни комисииВъв връзка с Ваше писмо дона НАП, заведено с вх. № 94-Г-25 от 27.01.2012 г., Ви уведомявам за следното: На основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ »- е изложена следната фактическа обстановка: Лекар на индивидулна практика, упражнява професията си като едноличен търговец със сключен договор с Националната здравноосигурителна каса. Същият работи единствено с НЗОК, като

ЗДДС, чл.26, aл. 2,ППЗДДС, чл.84

2_2025/22.07.2008г.ЗДДС, чл.26, ал.2 ППЗДДС, чл.84 Дружеството, което управлявате е придобило по силата на договор за финансов лизинг товарен автомобил от друго търговско дружество, местно лице за Швеция /страна членка на ЕС/, което притежава валиден VAT – номер.При придобиване на транспортното средство, като получател по ВОП сте начислили ДДС върху цялата главница по лизинговия договор и

прилагане на разпоредбата на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-33-62Дата: 03.11.2014 год.ЗДДС, чл. 41Относно: прилагане на разпоредбата на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше писмо, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №. М-24-33-62 от 05.09.2014 г., е изложено следното:Сдружение е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза и е член

включване в коефициента по чл. 73, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на приходите от управление на портфейли, от сделки с ценни книжа, от дивиденти, от лихвите по разплащателни

Изх. № 24-38-7Дата: 20.05.2015 год. ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 1 – 5; ЗДДС, чл. 73, ал. 2; ЗДДС, чл. 73, ал. 3; ППЗДДС, чл. 42, ал. 3.Относно: включване в коефициента по чл. 73, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на приходите от управление на портфейли, от сделки с ценни

Scroll to Top