fbpx

приложението на ЗДДС, при предоставяне на услуга дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези.

2_539/29.07.2019г.

ЗДДС: чл.21, ал.1
ЗДДС: чл.21, ал.2
ЗДДС: чл.39, т.1 и т.5

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС, при предоставяне на услуга дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези.

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване заведено в
регистъра на дирекцията с вх.№………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е в процедура на регистрация по чл.100, ал.1 от ЗДДС и ще извършва услуги – дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези в 3D формат. Пояснявате, че клиентите Ви ще изпращат снимка, по която с помощта на софтуера ще добавяте дизайна и ще им връщате обогатената снимка.
Посочвате, че клиентите Ви ще бъдат фирми от ЕС, от Европейското икономическо пространство и извън Общността.
Поставяте въпроса, относно данъчното третиране на доставката, с оглед разпоредбата на чл.21 от ЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В конкретният случай предмет доставката е услуга, поради което е необходимо да се определи мястото на изпълнение на тази доставка.
Общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в чл.21 от ЗДДС и е в зависимост от предмета на доставката и статута на получателя на услугата – дали е данъчно незадължено лице или данъчно задължено лице.
В действащия ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документи, необходими за доказване статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността.
Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността има статут на данъчнозадължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
За получател, установен извън Общността доставчикът на услуги може да счита, че е данъчно задължено лице, когато получи удостоверение, издадено от компетентен данъчен орган, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, или има идентификационен номер по ДДС.
В запитването посочвате, че Ваши клиенти ще бъдат фирми от ЕС, от Европейското икономическо пространство и извън Общността, поради което дружеството, като доставчик на услуги, при определяне дали получателите са ДЗЛ или не, следва да се съобрази с правилата, регламентирани в посочения регламент.
Когато получател на предоставяните от Вас услуги е данъчно задължено лице, независимо дали е от държава членка или не, мястото на изпълнение на услугите, съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
С оглед горното, мястото на изпълнение на предоставяните от Вас услуги ще е извън територията на страната, където са установени получателите – данъчнозадължени лица.
За доставки с място на изпълнение извън територията на страната ДДС не се начислява, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
По отношение на документирането на доставките, когато получателят е ДЗЛ, в издаваните от Вас фактури, като основание за неначисляване на данъка следва да посочите разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.21, ал.2 от с.з.
Когато получателят е установен на територията на друга държава членка издадените фактури следва да намерят отражение в дневника за продажби, като общата информация се впише в колони от 1 до 8 и данъчната основа на доставката се посочи в колона 22 „ДО на доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка“. В този случай възниква задължение за подаване на VIES- декларация по реда на чл.125, ал.2 от ЗДДС.
Когато получателят е установен на територията на трета страна издадените фактури следва да намерят отражение в дневника за продажби, като общата информация се впише в колони от 1 до 8 и данъчната основа на доставката се посочи в колона 23 „ДО на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“.
Когато получател на услугата е данъчно незадължено лице, съгласно Регламент №282/2011, в този случай, съгласно чл.21, ал.1 от ЗДДС доставката е с място на изпълнение там, където доставчикът е установил своята дейност – България. По отношение режима на облагане, когато доставките са с място на изпълнение на територията на страната, следва да прецените, дали същите са облагаеми със ставката по чл.66, ал.1, т.1 от закона – 20 % или са освободени по смисъла на чл.39 от ЗДДС.
В запитването липсва достатъчно информация, необходима за изразяване на становище, относно наличието на условията, необходими за приложението на чл.39 от ЗДДС, поради което Ви изпращаме за сведение становище изх.№24-38-4/03.02.2015г. на зам. изпълнителния директор на НАП, което е във връзка с приложението на ЗДДС при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа лаборатория. Ако след запознаване със него за Вас възникнат допълнителни въпроси, може да ги зададете отново писмено.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитване от ЕТ А”, касаещо счетоводното отчитане на приходите от обучението по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. – програма Аз мога”

3_1962/04.07.2011 г. ЗСч, чл. 4, ал. 1, т. 1; СС 18 „Приходи”, т. 7 Относно: Запитване от ЕТ „А”, касаещо счетоводното отчитане на приходите от обучението по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. – програма „Аз мога” По повод запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП – гр. София и заведено с

задължение за здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България, изразяваме следнотостановище:

Изх. № 23-22-2533 ………..…2011г. Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 23-22-2533/07.10.2011г.по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …,относно задължение за здравноосигуряване на чужд гражданин с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България, изразяваме следното становище:Кръгът на осигурените лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ е

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС. В Дирекция ОДОП ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………. от 16.11.2016 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ……..В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество предстои да бъде вписано в регистъра на платежните институции и техните клонове и представители, в които

Становище на НАП с Изх. №53-04-660 от 28.06.2019 г.

Изх. №53-04-66028.06.2019 г. ЗДДС – чл.68В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-660/13.06.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Т“ ООД осъществява внос на стоки от САЩ по приложен митнически документ от 03.05.2019 г.

Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци.

Изх. № 67-00-5Дата:08.05.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 55; ЗКПО, чл. 201.Относно: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци.По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 67-00-5/18.04.2013 г., Ви уведомявам за следното:Задължението и редът за подаване на декларацията за дължими данъци

Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-236/14.11.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Като законен представител на малолетната Ви дъщеря сте сключил граждански договор с Общинска фондация „…….“. Предметът на договора е участие на детето Ви в

Приложение на Закона за семейните помощи за деца/ЗСПД/ и правилника за прилагането му/ППЗСПД/, препращащи към Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

848/07.08.2015ЗДДФЛ, чл.29, ал.1, т.3С Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП-…….. и заведено с наш вх. № 848/31.07.2015г. сте поставила въпроси относно приложение на Закона за семейните помощи за деца/ЗСПД/ и правилника за прилагането му/ППЗСПД/, препращащи към Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В запитването е описана следната фактическа обстановка: Вие упражнявате дейност

регистрация по ЗДДС

ОТНОСНО: регистрация по ЗДДС В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 09.10.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: С решение на Окръжен съд от 06.06.2017г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е вписано Сдружение с нестопанска цел „ “. Към момента Сдружението не е регистрирано по

Scroll to Top