приложима ставка на данъка върху добавената стойност за доставката на корабна литература, дневници и морски карти с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-26-Р-352
Дата: 01.12.2020 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2

ОТНОСНО: приложима ставка на данъка върху добавената стойност за доставката на корабна литература, дневници и морски карти с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-Р-352/10.09.2020 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. (ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), касаещи прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставките, вноса и вътреобщностното придобиване на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, е поставен следният въпрос:
Приложима ли е намалената ставка на данъка от девет процента за доставката на:
– IMO публикации (корабна литература, може да се визуализира в google „imo publications image“); имат ISBN (международен стандартен номер на книгата);
– NP публикации (корабна литература, може да се визуализира в google „nauticat publications“); имат ISBN (международен стандартен номер на книгата);
– дневници (консумативи за водене на записки и отчети на кораб); имат ISBN (международен стандартен номер на книгата);
– морски карти?
В запиването е уточнено, че въпросът се отнася за случаите, при които доставката не е на борда ба кораба и не попада в хипотезите на чл. 31 от ЗДДС.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание.
Следва да имате предвид, че относно приложението на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. в частта му за намалената данъчна ставка на доставките на книги, във връзка с постъпили запитвания и осигуряване на единна данъчна практика, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите е издадено становище изх. № 20-00-100/29.07.2020 г. от зам. изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, допълнено със становище изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. Цитираните становища можете да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
По отношение на доставката на морските карти е приложимо изложеното в т. 3.1.1. от цитираното становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г., съгласно което не са книги и не попадат в приложното поле на намалената данъчна ставка различните видове карти, неподшити/неподвързани заедно, като: стенни карти, релефни карти, пътни карти, учебни програми за закачане на стена (формати А3 и др.) и плакати. Доставката на същите се облага със ставка на данъка от 20 на сто.
По отношение на доставката на дневници (консумативи за водене на записки и отчети на кораб) е приложимо изложеното в т. 3.1.1. от цитираното становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г., съгласно което няма характер на книга продукт, състоящ се от подшити или подвързани празни листове или такива, имащи незначителен по обем отпечатан текст или изображение, без същото да е носител на информационно съдържание. Доставката на същите се облага със ставка на данъка от 20 на сто.
По отношение на доставката на IMO публикации (корабна литература, може да се визуализира в google „imo publications image“) и NP публикации (корабна литература, може да се визуализира в google „nauticat publications“), които имат характеристиките на книга съобразно посоченото в т. 3.1.1. от цитираното становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г., следва да се приеме, че същите попадат в обхвата на приложение на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС и за тях се прилага намалената данъчна ставка. Намалената ставка на данъка се прилага и когато доставката на същите се извършва по електронен път.
Доставка на периодични издания, като например списания, вестници и бюлетини, не попадат в обхвата на приложение на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС и за тях не се прилага намалената данъчна ставка. Периодичните издания са публикации, които се публикуват на редовни интервали или без спазване на определен интервал от време. Периодичното издание обхваща и секторни публикации (спорт, развлечения, мода, компютри, автомобили, кораби и т.н.). Доставките на услуги за абонамент или еднократен достъп до онлайн бази данни на периодични издания подлежат на облагане със стандартната ставка на данъка върху добавената стойност.
Предвид изложеното, доставките на услуги за достъп до онлайн бази данни, съдържащи публикаци на корабна тематика, които нямат характеристиката на книга, а на статия  (сравнително кратко научно или публицистично съчинение по определен проблем), подлежат на облагане със стандартната ставка на данъка върху добавената стойност
Следва да се има предвид, че регистрирането на определени продукти за получаване на ISBN (International Standard Book Number) от Националната агенция за ISBN код към Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, при което същите получават международен стандартен номер на книга, не е определящо за преценката на даден продукт/комплект като книга за целите на приложение на намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС за доставката им.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МИЛЕНА КРЪСТАНОВА/
Съгласно Заповед №ЗЦУ-1707/23.11.2020 г.

5/5

Вашият коментар