приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) при „производство (печат) на книги“ с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Изх. № М-26-Д-654
Дата: 27.01.2021 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 66, ал. 2;
ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2.

ОТНОСНО: приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) при „производство (печат) на книги“ с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-Д-654/…………….2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
„………………………….“ ООД (дружеството) извършва услуги по производство (печат) на книги по поръчки на издателства и автори на книги. Производството обхваща целия процес от получаването на готови за печат файлове или предпечатна подготовка и оформление на страниците на печатното изделие, през отпечатване на хартия, довършителни процеси (изработка на корици, подвързване и обрязване до крайния формат на изделието), пакетиране и предаване на готовата продукция на съответния възложител.
Същевременно дружеството издава и свои книги в качеството си на издателство, които се отпечатват в производствената му база. Готовите изделия (книги) се продават на авторите (възложителите), тъй като дружеството не се ангажира с тяхното разпространение в страната, а само с издаването и производството им.
И в двата посочени по-горе случаи има издания, които технологично не могат да бъдат произведени в печатницата на „………………………..“ ООД, поради което същите се възлагат за производство на подизпълнители. Готовите книги се продават от подизпълнителя на дружеството, което от своя страна ги продава на съответния възложител (издателство или автор).
„…………………………“ ООД е регистрирано по ЗДДС и осъществява дейността си на територията на Република България.
Предвид изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. С каква ставка на ДДС следва да се облага доставката на услуга по производство на книги, в случаите, в които „……………………“ ООД извършва само услуга по производство на книги, независимо дали обхваща целия процес на производство или на части от него (предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси), и книгите, които се произвеждат, отговарят на изискванията на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС – ставка от 20 на сто, определена в чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС или ставка от 9 на сто, определена в чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС?
2. С каква ставка на ДДС следва да се облага доставката на книги от „…………………………“ ООД към възложителите (автори на изданията), в случаите, в които дружеството е и издател, и производител на книгите и същите отговарят на изискванията на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС?
3. В случаите, в които на „……………………………….“ ООД е възложено производство на книги, но поради технологични или други причини производството им е превъзложено на подизпълнители, и книгите, които се произвеждат, отговарят на изискванията на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, с каква ставка на ДДС следва да се облагат двете доставки:
– доставката на услуга по производство на книгите от подизпълнителя към „…………………………..“ ООД;
– доставката на книги (готови крайни изделия) от „…………………………….“ ООД към възложителите (издателства или автори)?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по поставените в запитването въпроси:

1. Относими норми от ЗДДС
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание.
Следва да имате предвид, че относно приложението на намалената ставка на ДДС от 9 на сто, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г., в частта му за намалената данъчна ставка за доставките на книги, във връзка с постъпили запитвания и осигуряване на единна данъчна практика, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите е издадено становище изх. № 20-00-100/29.06.2020 г. от зам. изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, допълнено със становище изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. Цитираните становища можете да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

2. Данъчно третиране на доставката, предоставяна от дружеството
Доколкото в запитването е пояснено, че дружеството има производствена база и извършва услуги по производство (печат) на книги по поръчки на издателства и автори на книги, следва да имате предвид изложеното в т. 8.2. от цитираното становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. – Доставки, свързани с производство на нови книги, за които се прилага намалена ставка, в която са указани критериите за разграничение на доставката на книги от доставката на услуги, извършвани от печатниците/издателите или техните подизпълнители във връзка с тяхното производство.
* доставка на стока
В случай че дружеството извършва цялостния процес по отпечатване на определен тираж на продукт, който има характеристиката на книга, като правото на разпореждане с този продукт – книгите, се прехвърля на клиента, възложил изработването им, то следва да се приеме, че е налице доставка на стока – книги, която се облага с данъчна ставка 9 на сто. В тези случаи е относимо изложеното в т. 8.2.1. на цитираното становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г., в частта му за наличието на доставка на стока. Това е валидно и в случаите, когато за цялостното изработване или за отделни дейности по изработването на книжния продукт, поради технологични или други причини, използвате услугите на подизпълнители (за данъчното третиране на доставките, извършвани от подизпълнителите към основния изпълнител е относимо изложеното в т. 8.2.2. на горецитираното становище). Аргументи за това третиране се съдържат в Решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дело С-88/09 от 11.02. 2010 г.
* доставка на услуга
Когато става въпрос не за просто възпроизвеждане във вид на книга, а за комплексна по характер печатарска работа/дейност – надхвърляща възпроизвеждането и предоставяща на клиента съществени допълнителни услуги, като например: редакция, дизайн, форматиране, добавяне на илюстрации, снимки, разяснения и др., е налице доставка на услуга и приложимата данъчна ставка е 20 на сто. В подобни случаи трябва да се отчете значението, което тези допълнителни доставки придобиват за клиента, от степента на обработка на предоставения от клиента оригинален документ, от времето, необходимо за изпълнението на тези доставки и от техния дял от общата стойност, дали посочените доставки могат да бъдат разглеждани като операции, които без да бъдат далеч по-малко значими или съпътстващи, придобиват преобладаващ характер по отношение на доставката на възпроизведените документи.
Доставка на услуга (арг. т. 29 от Решение на СЕС по дело С-88/09) е налице и ако издателят/авторът възложи на печатаря отпечатването на определен тираж от книгата, като му предостави хартията и/или други материали, необходими за отпечатването. В тези случаи е относимо изложеното в т. 8.2.1. на цитираното становище, в частта му за наличието на доставка на услуга.
Доколкото сочите в запитването, че има случаи, при които дружеството е и издател, и производител на книгите, следва да имате предвид, че видно от нормата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС намалената данъчна ставка се прилага за доставката на книги (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), като същата не съдържа изисквания относно качеството на доставчика по доставката. Предвид това, качеството на доставчика (печатница, печатар или издател) не е определящо за целите на приложението на намалената данъчна ставка от 9 на сто.

3. Данъчно третиране на доставката, предоставяна от подизпълнители
По отношение на работата на подизпълнителите е приложимо изложеното в т. 8.2.2. на становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. В случай че дружеството е подизпълнител на определени дейности от производствения процес, може да прилага намалена данъчна ставка за доставката на книги само ако извършва цялостния процес по отпечатване и подвързване/подшиване на продукта. Ако дружеството като подизпълнител предоставя само част от дейностите, свързани с изработката/отпечатването на книгата (предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси, както е посочено в запитването, вкл. и при текстообработка или довършителни работи като подреждане, опаковане, пакетиране), трябва да начисли стандартна ставка. Аналогично следва да е данъчното третиране на доставките, предоставяни на дружеството от неговите подизпълнители.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар