приложима ставка на данъка върху добавената стойност за доставки на услуги за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.08.2020 г.

Изх. № 12-00-226
Дата: 18.01.2021 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 7

ОТНОСНО: приложима ставка на данъка върху добавената стойност за доставки на услуги за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.08.2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 12-00-226/26.08.2020 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.08.2020 г. (ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.), касаещи прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС е поставен следният въпрос:
Попадат ли в обхвата на услугите, включени в чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС и приложима ли е намалената данъчна ставка от 9 на сто за предоставяните от Изпълнителна агенция „………………“ услуги:
* ползване на басейн за лечебни цели и спортни цели;
* ползване на фитнес оборудване;
* ползване на спортни зали почасово;
* ползване на тенис съоръжения (на корт и на маса) почасово;
* ползване на терапевтични процедури и спа оборудване (тангентори, бодиформери, перлени вани, солариуми, сауни и др. подобни);
* ползване на билярдни маси, джаги, дартс, стрелба с въздушна пушка и др. подобни;
* почасово ползване на игрища за футбол, волейбол и др.;
* ползване на велосипеди почасово.
Съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:
Относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставките на услуги за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г., е издадено общо становище на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. № 20-00-162/19.10.2020 г., което може да бъде намерено на интернет страницата на НАП. В същото са изложени принципните положения относно приложението на разпоредбата, както и конкретни хипотези и примери. Поради това в настоящото писмо като отговор на зададените от Вас въпроси Ви насочвам към отделни хипотези на изложеното в това становище, където ще намерите и подробна аргументация за съответното приложимо данъчно третиране.
По отношение на доставките на услуги по ползване на басейн за лечебни цели и спортни цели следва да се има предвид изложеното в т. 3 на цитираното становище. Доколкото басейнът е спортно съоръжение, когато същият се използва за упражняването на спорт, за доставката на услугата за използването му е приложима намалената ставка на данъка от 9 на сто. И обратното, когато басейн се използва за различни от спорта цели (релакс, отдих или възстановяване), за доставката на услугата за използването му е приложима стандартната ставка на данъка от 20 на сто.
Също така, когато спортните зали, игрищата за футбол, волейбол и др. спортни съоръжения, включително тенис съоръженията (на корт и на маса), се предоставят за използване за упражняването на спорт почасово, за доставката на услугата по почасовото им използване е приложима намалената ставка на данъка от 9 на сто.
Ползването на фитнес оборудване във фитнес зали попада в хипотезата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС и за доставката на услугата за използването му е приложима намалената ставка на данъка от 9 на сто.
За доставката на услугата по използването на стрелбище за стрелба с въздушна пушка е приложима намалената ставка на данъка от 9 на сто. По отношение на предоставянето за ползване на пособия за упражняване на този спорт (въздушна пушка, сачми и други), намалената ставка от 9 на сто би могла да се приложи само ако за доставката на тези услуги са налице условията на съпътстваща доставка по чл. 128 от ЗДДС.
Тъй като предназначението на съоръжения като тангентори, бодиформери, перлени вани, солариуми и други подобни е за отдих, развлечение и/или възстановяване, същите не са спортно съоръжение, съответно доставката на услугата за използване на същите е облагаема с данъчна ставка в размер на 20 на сто. Същото третиране е валидно и за съоръжения като сауна, джакузи, парна баня, солна стая и други подобни, които са аналогични на горепосочените съоръжения, и по отношение на които е изразеното в т. 3.1. на цитираното становище на зам. изпълнителния директор на НАП.
Следва да имате предвид, че в случаите, когато се предоставят за ползване спа-съоръжения или подобни съоръжения, като при обща цена на клиентите се предоставя и възможност за използване на спортни съоръжения, които обаче са пренебрежимо малко на брой спрямо площта и стойността на останалите услуги и от гледна точка на средностатистическия потребител не са основна цел на неговите интереси, услугата, предоставяна от лицето в цялост, включително за ползване на спортните съоръжения в обекта, ще подлежи на облагане със стандартната данъчна ставка от 20 на сто. Основание за това е приложението на разпоредбата на чл. 128 от ЗДДС, предвид че основната услуга в случая е използването на спа-съоръжения или подобни съоръжения за релакс, а не използването на спортните такива (виж т. 4.2.2. от цитираното становище на зам. изпълнителния директор на НАП).
По отношение на доставката на услуги по ползване на велосипеди почасово е приложимо, изложеното в т. 8.2. от цитираното писмо на зам. изпълнителния директор на НАП и по отношение на същата е приложима стандартната ставка на данъка от 20 на сто.
По отношение на доставката на услуги по ползване на билярдни маси, джаги, дартс и други подобни, в цитираното по-горе писмо не е изразено становище. По отношение на същите намирам, че за преценка дали услугата по почасовото им предоставяне на използване, доколкото билярд и дартс са признати за спортове и имат признати и регистрирани национални и световни федерации, следва да се съобрази следното:
Съгласно чл. 102, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) спортен обект е недвижим имот или част от него, който съгласно подробен устройствен план е предназначен за спортни функции, заедно с изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения, необходими за практикуване на съответния вид спорт. Съгласно ал. 3 от същия законов текст спортните обекти се използват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. По смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗФВС „спорт за високи постижения“ е системна, високоинтензивна, научнообоснована тренировъчна и състезателна дейност за достигане на високи постижения от спортисти. По смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗФВС „спорт за всички“ е укрепваща здравето физическа активност на лицата в свободното им време чрез свободен избор на индивидуално или организирано практикуване на физически упражнения и спорт.
Предвид изложената в цитираното становище практика на Съда на Европейския съюза (решение по дело С-432/15, т. 65), за да е приложима намалената ставка на данъка за услугата за използване на спортни съоръжения, същата следва да представлява:
– предоставяне на правото да се използват съоръжения, предназначени за упражняването на спорт и физическо възпитание, както и
– използването им за тази цел.
Посочените съоръжения често са разположени не в спортни зали или други спортни обекти, а в кафенета, барчета и други питейни заведения, игрални зали, фоайета на хотели/почивни бази и други места за настаняване или развлечение (каквито вероятно са и случаите, за които се отнася запитването Ви), т.е. – извън спортните обекти, в места за настаняване и развлечение, като използването им в тези места не може да се приеме, че представлява укрепваща здравето физическа активност на лицата, каквото е определението на „спорт за всички“, а е обичайно с цел развлечение. Поради това считам, че използването на билярдни маси, джаги, дартс и други подобни, разположени извън спортни обекти – в места за настаняване, питейни заведения, места за отдих и развлечение, игрални зали, не попада в хипотезата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС и за предоставяните от Изпълнителна агенция „…………“ услуги по използването им е приложима стандартната данъчна ставка от 20 на сто.
В случай че услугата почасово ползване на билярдни маси и дартс се предоставя в спортни обекти във връзка с практикуване на спорт за високо спортно майсторство – за тренировки и провеждане на състезания по съответните спортове, предвид че същите имат характеристиките на спортно съоръжение и се използват за спорт, за доставката на услугата по почасовото им използване би била приложима намалената ставка на данъка от 9 на сто. От изложеното в запитването Ви не следва извод, че услугите, които предоставяте във връзка с практикуването на билярд и дартс, попадат под това данъчно третиране.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар