fbpx

Приложимо законодателство при работа на гражданин на Словашката република в Република България

Изх. № М-21-00-3
Дата: 14.05.2019 год.
Регламент (ЕО) №987/2009, член 19, параграф 1;
Регламент (ЕО) №987/2009, член 21, параграф 1;
Регламент (ЕО) №987/2009, член 21, параграф 2.

ОТНОСНО: Приложимо законодателство при работа на гражданин на Словашката република в Република България

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-21-00-3/05.04.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка:
С лицето “A” с Университет “X” има сключен трудов договор за периода 01.11.2018 г. – 31.08.2019 г. Министерството на образованието, науката изследванията и спорта на Словашката република и Министерство на образованието и науката на Република България определят удължаване на дейността на лектора в България през академичната 2018/2019 г.
С писмо 83236-1/2018-ВА от 14.12.2018 г. Агенция Социално осигуряване на Словашка република уведомява, че за лицето е приложимо словашкото законодателство. Във Университет “X” е представен формуляр А1 за г-жа “A” за периода 01.11.2018 г. – 31.08.2019 г.
За лицето е подадено Уведомление по чл. 62 ал. 5 от Кодекса на труда (КТ), регистрирано в НАП на 02.11.2018 г. Подавана е декларация обр. №1 с код за вид осигурено лице 90 за лицата, полагащи труд на територията на Република България, за които се прилага осигурително законодателство на друга държава.
За лицето е подадена Справка по чл. 73А, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2018 г. и е издадена служебна бележка по чл. 45 ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения за 2018 г.

Поставен e следният въпрос:
Следва ли съгласно писмото на Агенция Социално осигуряване на Словашката република да се извърши регистрация като работодател в регистъра на работодателите, посочен в писмото и какви други задължения като работодател има Университет “X” към лицето и словашкото социално осигуряване?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
След присъединяването си към ЕС Република България прилага европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите членки.
От 01.05.2010 г. се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009).
„Определяне на приложимото законодателство” е един от основните принципи, установени с координационните регламенти. Според този принцип лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени на законодателството на само една държава членка. Вследствие от определяне на приложимото законодателство се определя държавата членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски.
Документът, чрез който се удостоверява приложимото законодателство, е формуляр А1. Удостоверението се издава от компетентната институция на държавата членка, чието законодателство е приложимо. Този формуляр удостоверява, че лицето е подчинено на законодателството на определена държава членка и същото е освободено от прилагане на законодателствата на съответните други държави членки, в които то полага труд.
В конкретния случай издаденият формуляр А1 от словашката компетентна институция за г-жа “A” удостоверява, че за нея е приложимо словашкото законодателство за социална сигурност и задължителните осигурителни вноски за всички дейности на лицето се внасят в Словашката република съгласно нейното

законодателство. Този формуляр трябва да е наличен при работодателя в случай на проверка.
Следва да имате предвид, че работодателите са длъжни да превеждат задължителните осигурителни вноски в съответствие с националното законодателство на компетентната държава членка, което е приложимо за лицата, независимо дали предприятието е регистрирано в тази държава членка (основание чл. 21(1) от Регламент (ЕО) №987/2009). Важно е да се подчертае, че националното законодателство на компетентната държава членка се прилага в неговата цялост с всички произтичащи задължения, които освен превеждане на осигурителни вноски могат да включват задължителни регистрации, подаване на данни за лицата и други задължения в зависимост от спецификата на въпросното законодателство.
На основание чл. 21(2) от Регламент №987/2009 работодателят, чието място на дейност не е в компетентната държава членка, може да се договори с лицето, за което е определено като приложимо законодателството на съответната друга държава членка, това лице да изпълнява от свое име задълженията по плащането на вноски и подаването на данни във връзка с неговото осигуряване. Осигурителят уведомява за тази договореност компетентната институция на държавата членка, чието законодателство се прилага спрямо съответното лице. Въпреки това тази договореност не освобождава осигурителя от отговорност, в случай че лицето, с което се е договорил, не изпълнява въпросните задължения.
Като работодател, който следва да внася задължителните осигурителни вноски за г-жа “A” в Словашката република, Вие следва да се информирате относно Вашите задължения в този конкретен случай.
Съгласно разпоредбата на чл. 19(1) от Регламент (ЕО) №987/2009 компетентната институция на държавата членка, чието законодателство става приложимо по силата на Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004, информира съответното лице и, когато е уместно, неговия работодател относно задълженията, установени от същото законодателство. Тя им осигурява необходимото съдействие при изпълнението на изискваните от това законодателство формалности.
Тъй като в конкретния случай за г-жа “A” е приложимо словашкото законодателство за социална сигурност, то НАП не е компетентна да изрази становище

относно спецификите на същото по отношение на задължителното осигуряване на лицето.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

определяне на отчетната стойност на поземлен имот при обезценка след учредено право на строеж

Изх. № 07-00-6Дата:13.03.2017 год.ЗМДТ, чл. 21, ал. 4относно: определяне на отчетната стойност на поземлен имот при обезценка след учредено право на строеж В отговор на въпросите, които поставяте относно определянето на данъчната основа за целите на облагането с данък върху недвижимите имоти на поземлен имот, върху който е учредено право на строеж и впоследствие е

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при начисляване на ДДС върху таксите от Тарифата за такси и разноски към Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)

Изх. № 94-В-419Дата:26.11.2012 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 2; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 67, ал. 2; ЗДДС, чл. 86.Относно: прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при начисляване на ДДС върху таксите от Тарифата за такси и разноски към Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) Във Ваше писмо, постъпило в

включване на активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план

Изх. № 26-Б-69Дата: 05.10.2011 год.ЗКПО, чл. 50; ЗКПО, чл. 58.Относно:включване на активи в счетоводния и в данъчния амортизационен планВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-69/08.03.2011 г., сте посочили, че счетоводството на „……..” ЕАД се осъществява в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС). Дружеството отчита материални запаси в счетоводни сметки от

Становище на НАП с Изх. №20-00-137 от 30.04.2019 г.

Изх. №20-00-13730.04.2019 г. чл. 69 – чл. 72 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-137/03.04.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: АД е

подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г.

Изх. № М-26-Ф-392Дата: 28.04.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 50; ЗДДФЛ, чл. 51, ал. 1. ОТНОСНО: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-Ф-392/06.04.2020 г. е заведено Ваше писмено запитване, в

данъчно третиране на консумативни разходи за електроенергия, вода и др., платени от наемател на наемодател и на разходите за ремонт на нает актив

Изх. №24-32-195Дата: 19. 02. 2008 г. относно: данъчно третиране на консумативни разходи за електроенергия, вода и др., платени от наемател на наемодател и на разходите за ремонт на нает активВъв връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-195/01.06.2007 г..Ви уведомява следното:Според изложеното в запитването едноличният търговец ползва безвъзмездно за дейността си помещение, собственост на

приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност при доставки на бебешки храни съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Изх. № 26-Б-393Дата: 22.07.2020 год. ЗДДС, чл.66, ал.2, т.4 ОТНОСНО: приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност при доставки на бебешки храни съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на

КТ, чл.222, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.24, aл. 2, т. 8,НЕВД, чл.1, aл. 7, т. 7

5_20-00-637/29.05.2008Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, чл.1, ал.7, т.7КТ, чл.222, ал.3ЗДДФЛ, 24, ал.2, т.8 Фактическа обстановка: на служител е изплатено обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ в размер, превишаващо 10-кратния размер на брутно трудово възнаграждение за месецаВъпрос: дължат ли се осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите

Scroll to Top