fbpx

Приложимост на чл.45, ал.1 от ЗДДС при продажба на недвижим имот – земя;

ОТНОСНО: Приложимост на чл.45, ал.1 от ЗДДС при продажба на недвижим имот – земя;
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването Ви, представляваното от Вас дружество е било собственик на недвижим имот – земя, който видно от приложено към горепосоченото запитване копие на документ за собственост – Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № …, том ІІ, регИзх. № .., дело № … от 2014 година е продаден на юридическо лице. Като прилагате и копие на скица на същия недвижим имот № …./ 20.02.2014г., се интересувате дали при продажбата на същия този имот е приложима разпоредбата на чл.45, ал.1 от ЗДДС за освободена доставка.
Във връзка с поставения от Вас въпрос в горецитираното запитване, и поради недобре изяснената фактическа обстановка / дали имотът е урегулиран поземлен имот/, изразяваме следното принципно становище.
По смисъла на чл.45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. Тази норма на материалния закон не се прилага по отношение на прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
Дефиниция на понятието „ урегулиран поземлен имот” е дадена в текста на Параграф 5, т.11 от Закона за устройство на територията, а именно:” „урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство”.
Промяна на предназначението на земеделската земя се извършва по реда на Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи. В случай, че за горепосочения от Вас поземлен имот притежавате решение за промяна на предназначението по чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ, което е влязло в сила към датата на доставката, считаме, че същият следва да се третира като урегулиран поземлен имот по смисъла на Параграф 5, т.11 от ДР на ЗУТ.
Следователно, тъй като от предоставените от Вас копия на документи не може да се направи еднозначен извод, дали горепосочения недвижим имот, визиран в отправеното от Вас запитване е урегулиран поземлен имот, считаме, че нормата на чл.45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност е приложима само и единствено в случай, че същият този имот не е урегулиран поземлен имот по смисъла на Параграф 5, т.11 от ДР на ЗУТ.
В случай, че недвижимият имот е урегулиран поземлен имот по смисъла на параграф 5, т.11 от ДР на ЗУТ, е приложима нормата на чл.45, ал.5 от материалния закон, съгласно която, прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови, следва да се счита за облагаема доставка. На основание чл.25, ал.6 и във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, при прехвърлянето на правото на собственост върху такъв имот, следва да се начисли данък върху добавената стойност.
Обръщаме внимание, че когато е налице освободена доставка по смисъла на чл.45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, доставчикът по същата може да избере тя да бъде облагаема. Такова право предоставя нормата на чл.45, ал.7 от материалния закон.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.9, aл. 3, т. 2

2_272/07.03.2011г. КСО – чл.9, ал.3, т.2В писмото е изложена следната фактическа обстановка:Със съдебно решение на Районен съд …, потвърдено и от Окръжен съд – …, се признава за незаконно и се отменя уволнението на Ваш работник. Исковете, които е завело лицето са по чл.344, ал.1, т.1 и т.3 от КТ – признаване на уволнението за

възстановяване на здравноосигурителни вноски на наследник

Изх. №М- 24-31-66Дата:26.07.2012 год. ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4;ДОПК, чл. 129, ал. 1. ЗЗО, чл. 40, ал. 5; ОТНОСНО: възстановяване на здравноосигурителни вноски на наследникПо повод на поставения въпрос е изложена следната фактическа обстановка:Наследник на починало лице е подала искане за възстановяване на недължимо внесени от страна на наследодателя здравноосигурителни вноски. През периода01.01.2011

начисляване на данък на основание чл.163а от ЗДДС

Изх. №24-34-428Дата: 14.03.2008 год.относно: начисляване на данък на основание чл.163а от ЗДДС Във Ваше писмено запитване до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“– гр………… , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-33-428 от 22.10.2007 г., еизложена следната фактическа обстановка;Дружество, регистрирано по ЗДДС продава дървени изрезки и трици, получени в резултат на дърводобива

Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 194

Изх. № М-26-Т-272Дата: 13.07.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 6, т. 1; ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпило по електронната поща и заведено

Социално и здравно осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания – по трудово правоотношение и като застрахователен агент

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1, чл. 6, ал. 7, т. 1 и ал. 8, чл. 157, ал. 6 и чл. 158 ;ЗЗО – чл. 40, ал.1, т. 2;НООСЛБГРЧ – чл. 1, ал. 1, ал. 2 , ал. 5, т. 1 и чл. 4, ал. 2ОТНОСНО:Социално и здравно осигуряване на лице, което упражнява

Срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски след 1 януари 2007 г. в случаите, при които възнагражденията са начислени, но не са изплатени от работодателя, както и за отписани вземания и

ОТНОСНО:Срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски след 1 януари 2007 г. в случаите, при които възнагражденията са начислени, но не са изплатени от работодателя, както и за отписани вземания и задължения ,погасени по давност през 2007г;УВАЖАЕМА ГОСПОЖО …..,В отговор на Ваше запитване с вх. № 96-00-115/28.02.2008 г., Ви уведомяваме за следното:Въпрос 1:Зададен е следният

Признаване на разходи за пътуване и престой за данъчни цели.

ОТНОСНО: Признаване на разходи за пътуване и престой за данъчни цели. Във връзка с постъпило запитване с вх. № ….02.2010г. при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ……., Ви уведомяваме следното:В запитването са изложени следните факти: в дружеството дейността се извършва от единия от управителите, който е съдружник. Този управител има сключен договор за

Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_1576/26.06.2014г.ЗКПО, чл.83, ал.1;ЗКПО, чл.88;ЗКПО, чл. 89, ал. 1, ал. 4 и ал. 5;ЗКПО, чл.92, ал.5;ЗКПО, чл. 90, ал.2; Относно: Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)Съгласно изложената фактическата обстановка в запитването и направената служебна проверка, „Т” ООД е подала декларация

Scroll to Top