fbpx

Третиране на доставки на услуги по ЗДДС;

ОТНОСНО: Третиране на доставки на услуги по ЗДДС;

Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване, представляваното от Вас дружество – регистрирано по материалния закон лице, извършва услуга лазерно рязане на ламарина с получател по същата доставка – гръцко дружество, регистрирано по ЗДДС в Гърция, като ламарината се доставя от друга българска фирма, от която гръцкото дружество я е закупило. Разплащанията между представляваното от Вас дружество и гръцкото данъчно задължено лице се извършва по банков път, като Ви се заплаща за услугата „лазерно рязане на детайли от ламарина”. Готовите изрязани детайли се изпращат в Гърция, придружени със следните документи: чмр с реалното тегло на изрязаните детайли, опаковъчен лист, фактура и приемо-предавателен протокол между гръцкото дружество и представляваното от Вас българско дружество.
В тази връзка сте поставили следните въпроси:
1.Следва ли да се третира извършваната от българското дружество услуга по рязане на ламарина с получател – гръцка фирма като доставка на услуга с място на изпълнение – Гърция на основание чл.21, ал.2 и в тази връзка гръцкото дружество да си самоначисли данък върху добавената стойност?
2.Следва ли да се подава интрастат декларация и ако трябва, кой да се посочи в същата. Каква е спецификата за съставяне на интрастат декларация в този случай?
Във връзка с така поставените от Вас въпроси в запитването, изразяваме следното принципно становище.
По Въпрос 1:
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас българско дружество – регистрирано по ЗДДС лице, извършва услуга на гръцко дружество, представляваща лазерно рязане на ламарина. Ламарината, върху която се работи, се доставя с приемо – предавателен протокол от друга българска фирма, която е пряк доставчик на същата за гръцкото дружество. Тъй като клиент на българското дружество, което извършва съответната услуга е гръцко данъчно задължено лице, съгласно фактическата обстановка в запитването, считаме, че за да се определи мястото на изпълнение на предоставяната услуга по рязане на ламарина следва да се приложи нормата на чл.21, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност. В този случай, мястото на изпълнение на доставката на услугата е там, където е установил независимата си икономическа дейност получателят по същата. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то тогава мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. В случай, че получателят по доставката няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на съответната доставка е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Следователно, при така изложената фактическа обстановка в запитването, считаме, че мястото на изпълнение на доставката по лазерно рязане на ламарина с получател – гръцката фирма, е мястото, където е установила дейността си същата, а именно – територията на Гърция. Поради което, доставчикът на услугата – българското дружество, подало запитването, следва на основание чл.82, ал.1 от материалния закон да издаде фактура по чл.114 от с.з., в която като основание за неначисляване на данък да посочи текста на „ чл.21, ал.2” от ЗДДСи текст „обратно начисляване”.
По Въпрос 2:
Обръщаме Ви внимание, че компетентни да отговарят на запитвания, свързани с Интрастат са колегите от Дирекция „Интрастат” към ЦУ на НАП – София. Поради което, отправеното запитване в частта отнасяща се до Интрастат е препратено по компетентност.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Становище на НАП с Изх. №20-00-174/ 04.06. 2019 г.

Изх. №20-00-174/ 04.06. 2019 г. чл. 10, 33, 26 т.11 от ЗКПОчл. 21, ал. 2, чл.82, ал. 2, т. 3, чл.117 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-174/16.05.19 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка

Категоризирането на доход по ЗДДФЛ и регистрация по ЗДДС

   ЗДДФЛ чл. 13, ал.1, т.1, б «б»§чл. 33, ал.1, ал.5 и 6;    ЗДДС чл.  3, ал.1;чл. 82, ал.2 и 3;   ДОПК чл. 85                                           Oтносно: Категоризирането на доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и регистрация по ЗДДС.              Според описаните в писмото  Ви факти през 2009г. като физическо лице сте

Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-16/ 30.01.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., Офис …. Изложена е следната фактическа обстановка:Фирмата е регистрирана по ЗДДС с

Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при наследяване на предприятие на починал едноличен търговец

ЗН: чл.1; чл. 48; чл. 49, ал.1 и 2;ТЗ: чл. 1, ал.; чл. 58; чл. 60, ал. 2,3 и 4;КТ: чл. 123, ал. 1, т. 6; чл. 123, ал. 2;Наредба № 5/2002 г.: чл. 3, ал. 2;КСО: чл. 4, ал. 3, т. 1-4; чл. 5, ал. 2 и 4; чл. 10;Наредба № 18/2006 г.: чл.

Осигуряване на работници, извършващи трудова дейност на територията на Германия

Изх. № 26-К-173Дата:18.08.2017 год. ДОПК, чл. 4ОТНОСНО: Осигуряване на работници, извършващи трудова дейност на територията на Германия Във връзка с Ваше писмо, заведено вна(НАП) с вх. №…………… г., Ви уведомявам следното:В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) компетентностите на съответните органите по приходите са регламентирани като строго специфични и

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

.№М-26-Г-22Дата:19.12.2012 год. ЗДДС, чл. 3; ЗДДС, чл. 124; ППЗДДС, чл. 113, ал. 1.Относно: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)Във Ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-26-Г-22/23. 03. 2012 г., е изложена следната фактическа обстановка:Физическо лице, което е регистрирано

Становище на НАП с Изх. №53-04-144 от 28.04. 2017 г.

Изх. №53-04-14428.04. 2017 г. чл. 45, ал. 4 от ЗДДСчл. 69 от ЗДДС чл. 79а, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ЗДДС чл. 15 от ЗКПО В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е специализирано за преработка и рециклиране на олово и оловосъдържащи продукти. За целите на специфичното производство и липса на кадри

прилагане на чл. 39, ал. 1 от ЗДДС, в сила от 01. 01. 2007г.

Изх. №24-34-10Дата: 11.04.2008 год.ОТНОСНО: прилагане на чл. 39, ал. 1от ЗДДС, в сила от 01. 01. 2007г.Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-10 от 10. 01. 2007 г., на основание чл. 10, ал. 1, т.

Scroll to Top