Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 92, ал. 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-37-16
Дата:18.08.2017 год.
ЗДДФЛ, чл. 53;
ЗКПО, чл. 72;
ЗКПО, чл. 92, ал. 5.
ОТНОСНО: Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 92, ал. 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-37-16 от18.05.2017 г., за възможността за ползване на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ и
чл. 92, ал. 5 от ЗКПО в случаите на подаване на коригиращи декларации, Ви уведомявам следното:
1. На основание на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 5. Следователно, за да може да се упражни правото на отстъпка по реда на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ, е необходимо кумулативно да са изпълнени всички условия, визирани в посочената разпоредба. Безспорно основно условие е годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ да е подадена по електронен път в срок до 31 март на следващата година. С въвеждането на това задължително изискване законодателят изрично е определил по-ранен срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с цел ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне.
Доколкото коригиращата декларация напълно заменя вече подадената такава, при подаването ? след 31 март на следващата година, без оглед дали е подадена по реда на чл. 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – преди изтичането на законоустановения срок за подаването ?, по реда на чл. 103 от същия кодекс – по инициатива на орган по приходите или по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, автоматично отпада възможността за ползване на данъчното облекчение, поради неизпълнение на специалното законово изискване за подаване на декларацията в по-ранния законово определен срок.
2. Съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО (в редакцията на текста преди отмяната, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. За 2016 г. отстъпката се ползва на основание § 61 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Предвид цитирана разпоредба, за да е налице основание за ползване на отстъпката, е необходимо едновременно да са изпълнени следните условия:
– годишната данъчна декларация и годишният отчет за дейността да са подадени по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
– корпоративният данък да е внесен в същия срок – до 31 март на следващата година.
По отношение на извършването на корекции във вече подадени годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО също се прилага посоченият ред за корекции по чл. 103 и 104 от ДОПК. Освен това корекции могат да бъдат направени и по реда на чл. 75 от ЗКПО, като се приложи режимът за коригиране на грешки.
В случай на подадена на коригираща декларация следва да се извърши проверка за изпълнение на условията на чл. 92, ал. 5 от ЗКПО във всеки конкретен случай.
Видно от цитираните законови разпоредби задължителните условия за ползване на отстъпката по ЗДДФЛ и ЗКПО се различават и случаите на ползване на отстъпка при подаване на коригиращи декларации от задължените лица следва да бъдат преценявани от гледна точка на конкретния данъчен закон. Предвид това и с оглед отмяната на възможността за ползване на отстъпка по реда на ЗКПО (чл. 92, ал. 5 от закона) считам, че утвърдената до момента практика по посочения въпрос не се налага да бъде променяна.
ЗАМ.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗЗО, чл.40, aл. 5,ЗЗО, чл.33, aл. 2

1_120/10.09.2010 Чл.33, ал.2 от ЗЗОЧл.40, ал.5 от ЗЗО Регламент 883/04Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. ……………..,заведено с вх. № ………………….2010 г.,

ЗДДС, чл.21, aл. 2

Изх. №20-00-35329.09. 2016 г. чл. 21, ал. 2 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Основната дейност на дружеството се състои в производство на

Ваше запитване касаещо прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Беларус и между Б

Изх. № 94-Б-413 #3Дата: 03.02.2021 г.ЗДДФЛ, чл. 6, чл. 7, чл. 4, чл. 8, § 1, т. 26 и т. 27 от ДР на ЗДДФЛ,

нейния характер.

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46Изх.№53-02-30221.12.2010г.чл. 26, ал. 2 от ЗДДСчл. 92 от ЗЗДСпоред изложеното в качеството Ви на продавач сте сключили

НАРЕДБА Н-18, параграф 5,НАРЕДБА Н-18, чл.26, aл. 1

Изх. № 26-11-101Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Уважаема госпожо,Във връзка с Ваше писмено запитване заведено с наш вх. № 26-11-101 от 05.11.2007 г. даваме следните разяснения:Съгласно

Прилагане на ЗДДС по отношение на получени целеви субсидии от земеделски производител за произведено и продадено краве мляко първо качество.

1_20-18-118/02.06.2008ЗДДС – чл. 26, ал.3, т. 2 Относно: Прилагане на ЗДДС по отношение на получени целеви субсидии от земеделски производител за произведено и продадено краве

реда за определяне на данъка върху доходи от продажба на акции и пополъване на Приложение № 5 от годишната данъчна декларация;

Изх.№……………….. ОТНОСНО:реда за определяне на данъка върху доходи от продажба на акции и пополъване на приложение № 5 от годишната данъчна декларация; УВАЖАЕМАГОСПОЖО…………, В отговор

fetere helo