признаване па приходи от отписани дялови вноски по реда на ЗКПО

816/10.12.2018г.
ЗКПО- чл.22
ЗКПО- чл.23, ал.2, т.2
ЗКПО- чл.23, ал.2, т.2

Относно: признаване па приходи от отписани дялови вноски по реда на ЗКПО

Представляваната от Вас земеделска кооперация е с предмет на дейност производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, както и услуги на членовете на кооперацията и на населението.
След извършена инвентаризация на членствените отношения в кооперацията сте установили, че част от вписаните член-кооператори са починали и техните наследници не са депозирали молби за встъпване в членство. Твърдите, че давностният срок за изчисляване и изплащане на стойността от ликвидационният дял на починалите член-кооператори на техните наследници е изтекъл. Общото събрание на кооперацията е взело решение за отписване през 2018г. полагащият се дял от стойността на ликвидационните дялови вноски на починалите лица.
Приели сте, че полагащият се дял от чистата стойност на капитала на кооперацията, изчислен чрез коефициента на база внесен дялов капитал не е изискуем и сте го признали за приход.
Посочвате, че общата сума за отписване от сметка „Дялов капитал“ на починалите лица е 1210.34лв, която представлява 0.369 от общата сума на капитала. Определена е приспадащата се част на дяловият капитал за отписване по делими фондове: за сметка „Резерви“ – 57000лв., за сметка „Натрупани загуби“ – 30000лв. и за сметка „Натрупани печалби“ – 375000лв.
Извършили сте счетоводни записвания с които приспадащите се резерви и натрупани печалби са посочени като задължения към член-кооператорите и от тях е приспадната натрупаната загуба. Формираното задължение към член-кооператорите в размер на 402 000лв. е отчетено в увеличение на приходите / респ. в увеличение на ФР/ за 2018г.
Поставили сте следните въпроси:
1. Следва ли формираният счетоводен приход да се признае за данъчни цели?
2. В случай, че прихода не се признава за данъчни цели, какво е основанието за преобразуване на счетоводния финансов резултат?
С оглед изложеното в запитването и при действащата нормативна уредба, регламентирана от ДОПК и ЗКПО изразявам следното становище:
От представената фактическа обстановка е видно, че през 2018г. Общото събрание на Кооперация „Х“ е взело решение да отпише полагащият се дял от стойността на ликвидационните дялови вноски на починали член – кооператори за които е изтекъл давностния срок за изплащане на наследниците.
Съгласно легалното определение на §1, т.6 от допълнителните разпоредби /ДР/ на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ „ликвидационен дял“ е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго.
Следва да имате в предвид разпоредбата на чл.165, ал.1 от ЗКПО съгласно която разпределените ликвидационни дялове се смятат за реализирани от данъчно задълженото лице по пазарни цени. Определянето на пазарни цени се извършва от лицензиран оценител или като се използват някои от методите за определяне на пазарни цени по смисъла на определението за „пазарна цена“, дадено в §1 т.14 от ДР на ЗКПО, което препраща към §1, т.8 от ДР на ДОПК.
Определянето на данъчния финансов резултат е регламентирано с разпоредбата на чл.22 от ЗКПО. Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със:
1. данъчните постоянни разлики;
2. данъчните временни разлики;
3. други суми в случаите, предвидени в този закон.
Съгласно чл.23, ал.2, т.2 от ЗКПО за данъчните постоянни разлики е посочено, че за целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато в този закон е посочено, че приход (печалба) не е признат за данъчни цели, с този приход (печалба) се намалява счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на прихода (печалбата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години.
Според чл.27 от ЗКПО не се признават за данъчни цели следните счетоводни приходи:
1. приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. приходи, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26, т. 3, 4, 5, 6, 8 и 10, до размера на непризнатите разходи;
3. приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок данък върху добавената стойност, начислени от държавните или общинските органи.
Съгласно чл.29 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл. 28.
По отношение на данъчните временни разлики в чл.24, ал.1, т.2 от ЗКПО е посочено, данъчна временна разлика е приход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, който ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за признаване съгласно тази част.
Други суми, водещи до преобразуване на ФР и предвидени от ЗКПО са свързани с финансови инструменти, резерви от последващи оценки на активи, прехвърляне място на стопанска дейност, преобразуване на дружества, операции с материални активи и други подобни.
Видно от цитираните норми отчетеният от кооперацията счетоводен приход от отписване на задължение за изплащане на ликвидационен дял към датата на разпределение на ликвидационния дял на починалите член-кооператори не попада в обхвата на данъчните постоянни или временни разлики, или други суми с които се преобразува счетоводния финансов резултат за данъчни цели.
Въз основа на гореизложеното за целите на определяне на данъчния финансов резултат на кооперацията за 2018г. отчетеният от Вас приход от отписване на задължение за изплащане на начислен ликвидационен дял на починалите член-кооператори следва да бъде признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане и с него не следва да се преобразува счетоводния финансов резултат.
Уведомяваме Ви, че настоящото становище е принципно и спазването на изискванията на данъчно-осигурителното законодателство подлежи на последващ контрол от органите по приходите по реда на чл.110 от ДОПК чрез извършване на проверки и ревизии.

5/5

Вашият коментар