fbpx

производство по реда на чл. 128 – чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за прихващане на задължения на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност

Изх. № М-24-37-54
Дата: 19.12.2019 год.
ДОПК, чл. 128, ал. 1;
ДОПК, чл. 129, ал. 1;
ЗЗД, чл. 103;
ЗЗД, чл. 105;
ТЗ, чл. 645.

ОТНОСНО: производство по реда на чл. 128 – чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за прихващане на задължения на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с
вх. № ………………., в което е изложена следната фактическа обстановка:
По отношение на „………..“ ЕООД, ЕИК …………….. е извършено ревизионно производство, приключило с ревизионен акт, който в резултат на съдебно обжалване е обявен за нищожен с влязло в сила съдебно решение. В тази връзка в полза на дружеството са възникнали суми за възстановяване.
С влязло в сила решение на съда по несъстоятелността е открито производство по несъстоятелност на „…………..“ ЕООД и е назначен синдик.
В данъчно-осигурителната сметка на лицето фигурират декларирани задължения за дължими вноски за здравно осигуряване и задължения по изпълнително дело.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
С оглед на възлагане на производство за прихващане и възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване по реда на чл. 129, ал. 1 от ДОПК, свързано с обявения за нищожен РА, допустимо ли е органът по приходите, извършващ производството за прихващане и връщане да прихване задължения на дружеството към НАП за здравно осигуряване, декларирани с декларация образец №6 и по изпълнително дело?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище:
Данъчноосигурителния процес регламентира отношенията между задължените лица и държавата при прилагане на данъчното и осигурителното законодателство като изрично посочва обхвата на подлежащите на прихващане суми и предвижда процесуален ред за извършване на прихващането или възстановяването им (вж. Глава шестнадесета „Особени производства“, Раздел I „Прихващане и възстановяване“, чл. 128 – чл. 132 от ДОПК).
Съгласно разпоредбата на чл. 128, ал. 1, изречение първо от ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите. Съгласно чл. 129, ал. 1 прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето.
Общите правила относно прихващането в гражданския оборот са подчинени на разпоредбите на чл. 103 – чл. 105 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които разглеждат прихващането като способ, който се прилага по изявление на една от страните с цел погасяване на две насрещни еднородни, изискуеми и ликвидни вземания, до размера на по-малкото от тях.
Разпоредбите на чл. 128 – чл. 132 от ДОПК са специални спрямо общите правила на чл. 103 – чл. 105 от ЗЗД (приложими субсидиарно само за неуредените от ДОПК случаи).
Правилата, условията и реда за прихващане на насрещни вземания по отношение на търговци в несъстоятелност са уредени в чл. 645 от Търговския закон (ТЗ). Съгласно чл. 645, ал. 1, изречение първо от ТЗ кредитор може да извърши прихващане със свое задължение към длъжника, ако преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност двете задължения са съществували и са били насрещни и еднородни и вземането му е било изискуемо. Независимо, че механизмите на прихващане по чл. 128 – 129 от ДОПК и чл. 645 от ТЗ са сходни, доколкото представляват процесуален погасителен способ за удовлетворяване на вземания следва да се отбележи, че предвид правния въпрос (предмета), който уреждат и спецификата на производствата се налага извод, че ДОПК се явява специален спрямо ТЗ. Това е така, защото разпоредбата от ТЗ не се отнася до публичните вземания, а в настоящия случай задълженията, установени с декларация образец № 6, както и тези по изпълнителното дело са публични вземания съгласно чл. 162, ал. 2 от ДОПК.
В подкрепа на горния извод е практика на Върховния административен съд. Отчитайки сходствата и спецификата на производствато по прихващане по ДОПК и ТЗ ВАС намира, че производството за прихващане на публични вземания по ЗДДС и ДОПК се явява специално спрямо прихващането по чл. 645 от ТЗ, предвид обстоятелството, че последната разпоредба не се отнася до публичните задължения и в тези случаи няма пречка да се извърши прихващане по реда на чл. 92 от ЗДДС и чл. 128-129 от ДОПК, при наличие на законовите предпоставки за това. В този смисъл са Решение № 10339 /07.10.2015 г. по адм. д. № 9843/2014 г., VІІІ отд. на ВАС, Решение №15009/08.12.2010 г. по адм. д. №10783/2010 г., I отд. на ВАС, Решение № 12584 от 24.11.2015 г. по адм. д. № 5561/2015 г., ІІ отд. на ВАС, Решение № 194 от 08.01.2014 г. по адм. д. № 5052/2013 г., VІІІ отд. на ВАС и др. От значение за спорния въпрос считаме, че е и Решение № 58/07.08.2015 г. по т. д. №1388/2014 г., т.к., I т.о. на ВКС.
Следва да се отбележи, че в производството по чл. 128 от ДОПК органите по приходите изпълняват своите правомощия при условията на обвързана компетентност, възложени във връзка с функцията им по установяване на публични държавни вземания. В тази връзка и предвид гореизложеното, независимо че дружеството е в открито производство по несъстоятелност, с оглед на специалния характер на разпоредбите на чл. 128 – 129 от ДОПК, спрямо разпоредбите на чл. 645 от ТЗ и чл. 103 – чл. 105 от ЗЗД, считам, че няма пречка органът по приходите, извършващ проверка по прихващане и възстановяване, да прихване посочените в писменото запитване публични задължения на дружеството към НАП.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕИЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № ……04.04.2019 г.Спедиторско предприятие има наето лице по трудово правоотношение на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Това лице ще бъде изпратено да се обучава безплатно в Германия. С лицето е сключен

облагане на доставки по ЗДДС

ОТНОСНО: облагане на доставки по ЗДДС В Дирекция «ОУИ»-е постъпи Ваше запитване, подадено по електронен път в ЦУ на НАП и препратено за отговор по компетентност и с вх. № …./ 01.08.2012г. Изложена е следната фактическа обстановка:Фирмата се занимава с дистрибуция и поддръжка на счетоводни софтуери, както и продажба на касови апарати. Във връзка с

Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

ЗДДФЛ: чл. 9 и чл. 29;КСО: чл. 1; чл. 5, ал. 1; чл. 6, ал. 2 и 14; чл. 10; § 1, ал. 1, т. 3 от ДР;НЕВДПОВ:чл. 3, ал. 1ДОПК: чл. 17, ал. 1 и 3; чл. 10, ал. 4; чл. 85; ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна

Осигуряване на лице, което е държавен служител в община и получава възнаграждение като член на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8; чл. 6, ал. 3;НЕВДОВ – чл. 1, ал. 6 и чл. 2, ал. 4 ОТНОСНО:Осигуряване на лице, което е държавен служител в община и получава възнаграждение като член на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в

осигуряване на пенсионер, който работи като лицензиран оценител

3_3063/27.10.2011 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1; ал. 6ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2Относно: осигуряване на пенсионер, който работи като лицензиран оценителПостъпило е писмено запитване по приложението на осигурителното законодателство. Съгласно изложеното в същото дружеството е наело лицензиран оценител да извърши експертна оценка на дълготрайни материални активи. С лицето е сключен граждански договор

прехвърляне на публичните задължения и вземанията на лицата от държавата.

02_1589-1/13.07.2009ЗДДФЛ, чл. 39, чл.40ЗМДТ, чл.61зОтправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-…. свързано с приложението наГлава втора, Раздел VІ от ЗМДТ „Патентен данък” от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. По реда на чл.15 от ТЗ в качеството си наедноличен търговец с фирма „…..” сте прехвърлили предприятие на ЕООД”….”, без заличаване на фирмата на едноличния търговец. Вписването в търговския

Ползване на данъчни облекчения от лице снамалена работоспособност с 50 и с над 50 на сто;

Изх.№………………..Относно:Ползване на данъчни облекчения от лице с намалена работоспособност с 50 и с над 50 на сто;УВАЖАЕМИГОСПОДИН…………., Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 20-21-303/ 18.12.2008 г., сте поставили два въпроса при следната фактическа обстановка:Роден сте в1937г. Понастоящем сте пенсионер и работите по трудов договор като огняр. За периода от

третиране в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставките извършвани във връзка с дейността по управление на разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на масово разпространени отп

Относно: третиране в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставките извършвани във връзка с дейността по управление на разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на масово разпространени отпадъциВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо с изх.№ …….., постъпило в ЦУ на НАП с вх. ………, относно данъчното третиране на доставката по управление на

Scroll to Top