fbpx

промени в чл.176в от ЗДДС, в сила от 01.01.2018г

ОТНОСНО: промени в чл.176в от ЗДДС, в сила от 01.01.2018г

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-57/ 30.03.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
Изложена е следната фактическа обстановка: През 2017г. дружеството е внесло банкова гаранция 50 000 лв. обезпечение, съгласно чл.176в, ал.1, т.3 от ЗДДС, като лице, получило освободени за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС течни горива. Банковата гаранция е с валидност 12 календарни месеца и изтича юни 2018г. Дружеството не е търговец на горива, а техен краен потребител. Фирмата е транспортна и използва течни горива за собствено потребление. Съгласно измененията и уточненията в чл.176в са създадени ал.14 и ал.15, според които някои лица не следва да внасят обезпечение, а следва да се впишат в публичен регистър.
Поставени са следните въпроси:
1. Кога ще бъде създаден този публичен регистър?
2. Каква е процедурата по вписването в него на фирма, която вече е предоставила обезпечение, което изтича през юни, 2018г. и за нея е отпаднало изискването за предоставяне на банкова гаранция?
3. Следва ли да се подаде и какво точно заявление или декларация за уведомяване на НАП, че дружеството няма да предостави банкова гаранция и ще се впише в регистъра по ал.15?
4. Следва ли да се подаде заявление за отписване и прекратяване от регистъра, който НАП поддържа за фирми, предоставили обезпечение?
Във връзка с поставените въпроси, изразявам следното становище:
На основание чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС (в сила от 01.01.2018 г.) лице, различно от лицата по ал. 13 (различно от регистриран земеделски производител и бюджетна организация), осъществило вътреобщностно придобиване на течни горива или получило течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление, се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение, в случай че е вписано в публичния електронен регистър по ал. 15, създаден и поддържан от Националната агенция за приходите (НАП).
Редът за вписване и съдържанието на регистъра ще се определят с Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС).
По силата на §40 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИД на ЗДДС), обн., ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. в сила от 01.01.2018 г., до създаването на публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление.
На основание §39, ал. 1 от същия ЗИД на ЗДДС, обезпечение, предоставено от данъчно задължено лице, за което е отпаднало задължението за предоставяне на такова по чл. 176в, ал. 1, т. 3 и в случай, че не е налице задължение за предоставяне на обезпечение на друго основание, се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. В 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице компетентният орган по приходите освобождава обезпечението или остатъка от него след усвояването, когато в същия срок не е възложена ревизия.
Доколкото от фактическата обстановка става ясно, че дружеството закупува течни горива, които са предназначени за собствено потребление и е лице, различно от лицата по ал. 13, то по силата на чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС за него отпада задължението за предоставяне на обезпечение, в случай че е вписано в публичния електронен регистър по ал. 15, създаден и поддържан от НАП, а до създаването на този регистър да е подало декларация за освобождаване от задължение за предоставяне на обезпечение в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок преди датата на освобождаване на течните горива за потребление.
В случай че е налице предоставено обезпечение и основанието за предоставянето му пред НАП е отпаднало, важно е да се има предвид, че на основание §39, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗДДС същото или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от дружеството, когато в същия срок не е възложена ревизия.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Относно: Прилагане на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-33-60 от 24.08.2021 г., относно прилагане на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис

КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,ЗЗО, чл.34, aл. 1, т. 2,КСО, чл.6, aл. 3, т. 8,КСО, чл.6, aл. 3, т. 9,КСО, чл.6, aл. 3,ЗЗО, чл.39, aл. 5,ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1

5_23-22-1581/ 30.06..2011 г.чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСОчл. 6, ал. 3 от КСО чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9 от КСО.чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗОчл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗОчл. 39, ал. 5 от ЗЗОчл.40, ал.1,т.1 от ЗЗОФактическа обстановкаУправителят на „ХХХХ” ЕООДпредстои да назначи служителка, която

ползване на данъчно облекчение за лек автомобил, придобит по време на брака с изцяло лични средства

Изх. № 08-П-19 Дата: 24.10.2018 год. ЗМДТ, чл. 58, ал. 1, т. 4 ОТНОСНО: ползване на данъчно облекчение за лек автомобил, придобит по време на брака с изцяло лични средства В Централно управление на НАП е получено Ваше писмо с вх. № ……….., в което излагате следната фактическа обстановка: В община …. е постъпила молба

внасянето на здравноосигурителни вноски и подаване на данни за лицата, навършили 18-годишна възраст, докато учат редовно – до завършване на средно образование

3_3945/15.08.2008г.ЗЗО, чл.40, ал.3, т.1Относно: внасянето на здравноосигурителни вноски и подаване на данни за лицата, навършили 18-годишна възраст, докато учат редовно – до завършване на средно образованиеЗапитването е относно приложението на чл.40, ал.3, т.1 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл.31 от Закона за народната просвета. Предвид обстоятелството, че в последната разпоредба не е

ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 1,ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 2,ЗДДС, чл.79, aл. 6, т. 2,ППЗДДС, чл.66, aл. 2,ППЗДДС, чл.66, aл. 5

Изх.№ 53-00-39 от 01.04.2014 г.чл. 79, ал. 3 и ал. 6, т.2,чл. 80, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗДДСчл. 66, ал. 2 и ал. 5 от ППЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„X” ООД, регистрирано по ЗДДС, закупува лекотоварен автомобил през 2012 г., за който дружеството е ползвало правото на приспадане на данъчен

Промяна на Наредба Н-18 и Използване на билети до изчепването им

Наредба Н-18, чл.4, т.3        Под Ваше управление са обекти на културно-историческото наследство/музеи, Мемориален комплекс”…..”, възрожденски къщи-музеи и др., в които сте предоставяли услугите-посещение на обект, беседи и др., като срещу заплащана цена сте издавали билети, с трайно отпечатана номинална стойност и защитни елементи, които сте закупували от НАП.  Предвид, че сте закупили голямо количество билети

Прилагането на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

КСО – чл. 5, ал. 3, чл. 10 и чл. 94, ал. 1;НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1 и ал. 2;ДОПК – чл. 82, ал. 3 и чл. 871 ал. 5 ОТНОСНО: Прилагането на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряванеВъв връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …от 02.11.2011 г.,

въпроси по прилагането на ЗДДС и ЗКПО

Изх. №26-С-104Дата: 11.03.2008 год.относно: въпроси по прилагането на ЗДДС и ЗКПО Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 26-С-104/01.11.2007 г.,Ви уведомява следното:Съгласно посоченото в запитването, дружеството е закупило сграда, построена през 1980/1981 г. Предстои продажбата на същата сграда.Физически лица получават потребителски кредити и предоставят така получените суми за ползване от фирмите за стопанската

Scroll to Top