промени в образците на дневник за продажбите, дневник за покупките, справка-декларация за данък върху добавената стойност и VIES-декларация – приложения към Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в параметрите, структурата и изискванията към файловете, съдържащи тези декларации, и във формулярите за деклариране на пристигания и изпращания по системата Интрастат

Изх.№ 24-39-140
Дата: 15.02.2019 год.
ППЗДДС, Приложение № 10;
ППЗДДС, Приложение № 11;
ППЗДДС, Приложение № 12.

ОТНОСНО: промени в образците на дневник за продажбите, дневник за покупките, справка-декларация за данък върху добавената стойност и VIES-декларация – приложения към Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в параметрите, структурата и изискванията към файловете, съдържащи тези декларации, и във формулярите за деклариране на пристигания и изпращания по системата Интрастат

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-140/17.12.2018 г., във връзка с дейността на дружеството Ви поставяте следния въпрос:
Какви са измененията в образците на дневник за продажбите, дневник за покупките, справка-декларация за данък върху добавената стойност и VIES-декларация – приложения към ППЗДДС и параметрите, структурата и изискванията към файловете, съдържащи тези декларации, както и формулярите за деклариране на пристигания и изпращания по системата Интрастат, които данъчно задължените лица ще ползват за съответни периоди през 2019 г.?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
С измененията на ППЗДДС (изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 8 януари 2019 г., попр. ДВ. бр.5 от 15 януари 2019 г.) в сила от 01.07.2019 г. се предвиждат изменения в дневник за продажбите – приложение № 10, в дневник за покупките – приложение № 11 и в параметрите, структурата и изискванията към файловете на техническия носител на справка-декларацията за данък върху добавената стойност – приложение № 12. В дневник за продажбите, съответно в дневник за покупките, наименованието на колона 8а се изменя така: „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Предвидените изменения в параметрите, структурата и изискванията към файловете на техническия носител за справка-декларация за данък върху добавената стойност са отразени в приложение № 12 на ППЗДДС.
Горепосочените изменения са във връзка с промените в Закона за данък върху добавената стойност относно отложено начисляване на данък върху добавената стойност от вносител при внос на стоки на територията на страната.
По отношение VIES-декларацията и параметрите, структурата и изискванията към файла, съдържащ тази декларация, подавана по електронен път за съответен данъчен период през 2019 г., ППЗДДС не предвижда изменения към момента.
По отношение на формулярите за деклариране на пристигания и изпращания по системата Интрастат за съответен референтен период през 2019 г. не са предвидени изменения към момента.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар