Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване

КСО: чл. 4б, ал. 1, 2, 3 и 4; чл. 129, ал. 13; §154, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на КСО;
НРИОВРЗОВфонд „ГВРС“: чл. 2, ал. 1 и 4; чл. 4, ал. 5; чл. 10, ал. 4, 5, 7 и 8;

ОТНОСНО: Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………/21.01.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването посочвате, че на 27 декември 2018 г. лично сте подали заявление (вх. № ……./27.12.2018 г.) за промяна на осигуряването Ви от Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Посочвате още, че сте самоосигуряващо се лице – дентален лекар. Поставяте следните въпроси:
1. Кога и как ще бъдете уведомена, че нямате отказ на заявлението Ви за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“?
2. Кога и как ще бъдете уведомена, че партидата Ви в Пенсионно-осигурителна компания „Д“ АД е закрита считано от 1-во число, съответно на първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението и средствата по индивидуалната ви партида са прехвърлени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване?
3. Къде следва да преведете осигурителната вноска за ДЗПО за м. декември 2018 г. и за м. януари 2019 г. (по сметката за ДЗПО в НАП ХХ или по сметката за ДОО в НАП ХХ)?
Във връзка с гореизложеното, изразявам следното становище:
На основание чл. 4б, ал. 1 (нов – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 124а (чл. 4б, ал. 2 от КСО).
Съгласно чл. 4б, ал. 3 и 4 от КСО (изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
На основание § 154, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 31 декември 2018 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, съответно фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, на държавното обществено осигуряване, по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация (обн. ДВ. бр. 70 от 24 август 2018 г. в сила от 24.08.2018 г., приета с ПМС № 175 от 20.08.2018 г.) осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които изберат да се осигуряват само във Фонд “Пенсии”, съответно във Фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 3. Не се приемат от НАП заявления по ал. 5, подадени от осигурени в универсален пенсионен фонд лица, които към датата на подаване на заявлението не отговарят на условията по чл. 4б, ал. 1 и/или ал. 2 от КСО (чл. 4, ал. 9 от наредбата).
От цитираните разпоредби следва, че преценката относно изпълнението на условията по чл. 4б, ал. 1 и 2 от КСО и по § 154, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на КСО се извършва към датата на подаване на заявлението – приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 от горепосочената наредба. В случаите, когато заявлението се подава от осигурени в унивесален пенсионен фонд лица, които към датата на подаване не отговарят на горепосочените условия, същото не се приема.
В конкретния случай, Вашето заявление е прието и е извършена промяна на осигуряването Ви от универсален пенсионен фонд, във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, и не е предвидена друга форма на уведомяване. Осигуряването Ви по избрания ред във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, възниква от 1 януари 2019 г.
На основание чл. 2, ал. 1 и 4 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация осигурителните вноски с изключение на вноските за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размера на увеличената осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд, съответно за професионален пенсионен фонд, осигурителните вноски за Учителския пенсионен фонд и вноските за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, както и лихвите по тях се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП за събиране на приходите за социалноосигурителните фондове към Националния осигурителен институт (НОИ). Осигурителните вноски за фонд “Пенсии” в размера на увеличената осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд, съответно за професионален пенсионен фонд, и лихвите по тях се внасят по банкова сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната ТД на НАП.
Видно от цитираните разпоредби, в случаите когато лицата изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, не се предвижда промяна на банковата сметка, по която следва да се внасят осигурителните вноски.
Съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация Националната агенция за приходите предоставя информация на пенсионноосигурителните дружества за подадените заявления по чл. 4, ал. 5 и 6 до първо число, съответно до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им.
На първо число, съответно на първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията по чл. 4, ал. 5 (заявление съгласно приложение № 3), въз основа на информацията по ал. 4 пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните партиди на лицата по стойността на един дял, валидна за предходния работен ден, и закрива партидите. Дружеството изготвя и в 10-дневен срок изпраща на НАП информация за размера на средствата по индивидуалните партиди на лицата, подали заявления по чл. 4, ал. 5 (чл. 10, ал. 5 от наредбата). Пенсионноосигурителното дружество превежда средствата по ал. 5 и 6 в 6-месечен срок от възникване на осигуряването във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” за лицата направили избор по чл. 4б от КСО, съответно и в деня на превода предоставя по електронен път с квалифициран електронен подпис информация на НАП, съответно на НОИ, за размера на прехвърлените за всяко лице средства. В срок една седмица от превода по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество изпраща на всяко осигурено лице чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка извлечение от индивидуалната му партида и го уведомява за извършеното прехвърляне на средствата (чл. 10, ал. 7 и 8 от наредбата).
От цитираните разпоредби и изложеното в запитването следва, че Вашата Пенсионно-осигурителна компания следва да закрие партидата Ви на първо число, съответно на първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаденото от Вас заявление, и в 6-месечен срок от възникване на осигуряването Ви във фонд „Пенсии“(в случая 1 януари 2019 г.) дружеството следва да преведе от универсалния пенсионен фонд средствата натрупани в индивидуалната Ви партида по сметка на НАП (аргумент от чл. 129, ал. 13 от КСО) и в едноседмичен срок от извършване на превода следва да Ви уведоми по гореописания ред.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

неизпълнение на клаузи в договори за строителство не са от компетентността на НАП, имат частен характер и се решават по гражданско правен ред.

ЗКПО- чл.10, ал.12_476/19.02.2009г. Отправили сте писмено запитване изх.№………. до Дирекция „ОУИ” – ……………, заведено с вх.№………….., в което е описана следната фактическа обстановка:Основната дейност на

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва следните услуги и дейности: консултации относно он-лайн маркетинг, изпълнение на проекти, визуално

изисквания на данъчно осигурителното законодателство и Регистър Булстат при закриване на дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/.

2_ 581/09.05.2014 г.ЗКПО – чл.161;ЗКПО – чл.162;ДОПК – чл.9, ал.2;ДОПК – чл.38;ЗРБ – чл.7, ал.1, т.2 и т.4.ОТНОСНО: изисквания на данъчно осигурителното законодателствои Регистър Булстат

Дерегистрация по ЗДДС на основание чл.176 и образуване на ревизионно производство по реда на ДОПК.

Относно: Дерегистрация по ЗДДС на основание чл.176 и образуване на ревизионно производство по реда на ДОПК.Във връзка с постъпила молба-становищевх. № …./07.04.2010г. в Дирекция „Обжалване

2_540/06.07.2017

2_540/06.07.2017 КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.6;ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2 и 4;ЗБДОО – чл.9, ал.1, т.2; В запитването поставяте въпроса, като пенсионер по

данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на дарения за благотворителната инициатива БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА”

Изх. №24-34-51Дата: 09.06.2012 год. ЗКПО, чл. 71Относно: данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)на дарения за благотворителната инициатива „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА”Във Ваше