Промяна на обстоятелствата, свързани с облагане с патентен данък по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

Относно: Промяна на обстоятелствата, свързани с облагане с патентен данък по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-319 от 25.11.2020 г., относно промяна на обстоятелствата, свързани с облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице в качеството на ЕТ декларира в Община ….. с декларация по чл. 61н от ЗМДТ до 31.01.2020 г., че през цялата 2020 г. ще извършва следната патентна дейност: „Ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници, барове и питейни заведения“: кафе с 50 бр. места по 8 лв. на място и с дължим годишен патентен данък 400 лв.
Впоследствие към 29.02.2020 г. ЕТ надхвърля 50 000 лв. оборот от гореописаната дейност. С декларация по чл. 61н от ЗМДТ, лицето декларира обстоятелство за преминаване към облагане по ЗДДФЛ в случаите на чл.61и, ал.1 и ал. 2 от ЗМДТ.
Към декларацията е приложено и копие на акт за регистрация по ЗДДС № …./18.03.2020 г., издаден от ТД на НАП и връчен лицето на 18.03.2020 г. Физическото лице е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Поставени са следните въпроси:
1. ЕТ дължи ли годишен размер на патентен данък за 2020 г., определен съгласно чл. 61л, ал. 3 от ЗМДТ, предвид факта, че извършва дейност, посочена в т. 2 от Приложение № 4, независимо, че декларира обстоятелство за преминаване към облагане по ЗДДФЛ през течение на годината?
2. ЕТ дължи ли патентен данък за 2020 г. на основание чл.61и, ал. 3 от ЗМДТ, във връзка с ал. 2 на същият член, предвид факта, че оборотът на лицето превишава 50 000 лв. през м. февруари 2020 г., т.е. през първото тримесечие, като липсва предхождащо тримесечие за 2020 г.?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Редът и условията за облагане с патентен данък са определени в глава втора, Раздел VІ от ЗМДТ, а видовете патентни дейности са посочени в Приложение № 4 към глава втора, раздел VІ на ЗМДТ.
На основание чл. 61з от ЗМДТ, физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 /патентни дейности/, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
При настъпване на промени на обстоятелствата, разпоредбата на чл. 61и, ал. 2 от ЗМДТ предвижда, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък, т.е. оборотът на лицето превиши 50000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Според ал. 3 на същия член в случаите по ал. 2, патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата.
Правилото за определяне размера на дължимия данък в случаите по чл. 61и, ал. 2 се отнася за всички дейности включени в Приложение № 4 към ЗМДТ.
Размерът на дължимия патентен данък следва да се определи пропорционално за броя на тримесечията, включително тримесечието, предхождащо тримесечието, през което лицето е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ за всяка от декларираните от него дейности.
Предвид гореизложеното, ЕТ не дължи патентен данък за 2020 г. на основание чл. 61и, ал. 3 на ЗМДТ, тъй като същото се е регистрирало по ЗДДС през първо тримесечие на 2020 г. – 18 март.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *