fbpx

Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“

КСО – чл. 4б, ал. 1 и 2

ОТНОСНО: Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………/02.10.2017 г.., Ви уведомявам за следното:
В запитването посочвате, че се осигурявате за допълнителна пенсия в Универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ) към пенсионноосигурително дружество ……… На 1 септември 2017 г. сте подали заявление за промяна на осигуряването Ви от Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, но същото Ви е било отказано, тъй като изборът е трябвало да бъде направен не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Интересувате се, не следва ли този срок да се брои от датата на подаване на заявлението до датата, на която Вие придобивате право на пенсия.
Във връзка с гореизложеното, изразявам следното становище:
На основание чл. 4б, ал. 1 (нов – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 124а (чл. 4б, ал. 2 от КСО).
Съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация (обн. ДВ. бр.68 от 2015 г., в сила от 4 септември 2015 г., доп. ДВ, бр. 5 от 2016 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2017 г.) осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които изберат да се осигуряват само във Фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 3. В ал. 9 от същия член е указано, че не се приемат от НАП заявления по ал. 5, подадени от осигурени в универсален пенсионен фонд лица, които към датата на подаване на заявлението не отговарят на условията по чл. 4б, ал. 1 и/или ал. 2 КСО.
От цитираните разпоредби следва, че преценката относно изпълнението на условията по чл. 4б, ал. 1 и 2 от КСО се извършва към датата на подаване на заявлението – приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 от горепосочената наредба. Това означава, че за подадените през 2017 г. заявления по чл. 4, ал. 5 от наредбата, изборът за промяна на осигуряването по чл. 4б от КСО трябва да е направен не по-късно от 5 години преди да е навършена възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, която за 2017 г. е 61 години за жените и 64 години за мъжете.
Предвид изложеното, преценката относно правото Ви на избор за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” се извършва при условията на чл. 4б, ал. 1 от КСО, а именно:
* Периодът между датата на подаване на заявлението за избор на осигуряване във фонд „Пенсии“ на ДОО (01.09.2017 г.) и датата, на която ще навършите възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО (61 години), трябва да е по-голям от 5 години и;
* да не Ви е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. В конкретния случай към 01.09.2017 г., датата на подаване на заявлението за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” Вие сте били на 56 години 9 месеца и 3 дни. От 1 януари 2017 г. изискуемата възраст за придобиване право на пенсия от жените по чл. 68, ал. 1 от КСО е 61 години, т.е. към 01.09.2017 г. са Ви оставали по-малко от 5 години (4 години 2 месеца и 27 дни) до навършване на възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО. Следователно, към датата на подаване на заявлението не е било изпълнено едно от условията по чл. 4б, ал. 1 от КСО – изборът да е направен не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
По отношение правото Ви на пенсия от държавното обществено осигуряване и на допълнителна пенсия от Универсалния пенсионен фонд въпросът е от компетентността на Националния осигурителен институт, съответно на пенсионноосигурителното дружество, в което се осигурявате.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на публична продан на поземлен имот с трайни насаждения съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2530/17.09.2013 г.ЗДДС, чл. 45, ал. 1 и ал. 7;ЗДДС, чл. 131;ЗДДС, чл. 83, ал. 5;Относно: данъчно третиране на публична продан на поземлен имот с трайни насаждения съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването по изпълнително дело № ……../12 г. по описа на ЧСИ регИзх. № …. Д със страни: взискател –

подаване на отчетни регистри и ползване на данъчен кредит за период, в който лицето е било дерегистрирано по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отмяна на акта за дер

Изх. № 2071/25.09.2017 г.Чл. 110, ал. 1, т. З от ЗДДСЧл. 110, ал. 2 от ЗДДСЧл. 106, ал. 1 от ЗДДСОтносно: подаване на отчетни регистри и ползване на данъчен кредит за период, в който лицето е било дерегистрирано по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отмяна на акта за

Доставка на услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Доставка на услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-151/ 02.11.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС по чл.100, ал.1 от закона. Занимава се с предоставяне на хостинг и домейн по интернет на

НЕВД, чл.2, aл. 2,НЕВД, чл.2, aл. 1

5_53-00-96/26.08.2008НЕВ, чл.2, ал.1 и ал.2 Фактическа обстановка: Въз основа на заповед на управителите на дружеството ЕООД ще предоставя на своите служители от ЦУ социални придобивки по чл.294, т.1 от КТ, а именно организирано хранене. За тази цел ще се обособи специално помещение, а храната ще се осигурява от външна фирма. Социалната придобивка ще се изразява

Предстоящо изграждане на уличен водопровод по общински път, на свой риск, с последваща претенция за изплащане на обезщетение спрямо собственика за извършените разходи.

ОТНОСНО: Предстоящо изграждане на уличен водопровод по общински път, на свой риск, с последваща претенция за изплащане на обезщетение спрямо собственика за извършените разходи. В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № 9……. от 25.05.2018 г.Дружеството „АИ” ЕООД има за основен предмет на дейност покупка на имоти с цел реализиране на строителство и продажба

право на приспадане на данъчен кредит във връзка Приложението на чл.68 и сл. от ЗДДС

1_20-27-89/15.05.2008ЗДДС – чл. 68, ал. 1 относно: право на приспадане на данъчен кредит във връзка приложението на чл.68 и сл. от ЗДДСУважаеми г-н …..,Във връзка с Ваше запитване ……., изразяваме следното принципно становище: По силата на чл.68, ал.1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните

определяне мястото на изпълнение и режима на облагане с ДДС на доставка на услуга по превод на търговски документи.

1110/02.06.2009Чл.21, ал.1 ЗДДСОтносно: определяне мястото на изпълнение и режима на облагане с ДДС на доставка на услуга по превод на търговски документи.Уважаеми г-н К, Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с вх. № 2009 год., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за

прилагане разпоредбата на чл.177 от ЗДДС при възникване на задължение за едно регистрирано лице да заплати задължението за ДДС на друго регистрирано лице. – www.nap.bg

.№53-00-57427.10.2011г.чл.68, ал.1 от ЗДДСчл. 177 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: На Ваше свързано дружество «К 07»ООДе извършена ревизия и са определени задължения с ревизионен акт№ ……./30.06.2008г.Считате, че с този ревизионен акт на основание чл.177, ал.6 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС /е потърсена отговорност от „К -07„ООДза невнесен ДДС от „К

Scroll to Top