промяна на задължение за патентен данък при смърт

Изх. № 07-00-23
Дата:28.01.2014 год.
ЗМДТ, чл. 61н, ал. 3
относно:промяна на задължение за патентен данък при смърт
на задълженото лице и подаване на декларация за прекратяване на патентната
дейност от наследниците
В отговор на въпросите, които поставяте в писмото си с вх. … в НАП относно преизчислявяне на задължения за патентен данък по подадена декларация по чл. 61н ЗМДТ при смърт на лицето, извършвало патентна дейност и относно наличие на задължение за наследниците на това лице да подадат декларация за прекратяване на патентнатадейност,изразяваме следното становище:
Разпоредбата на чл. 61л, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ указва, че когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
Видно от представената фактическа обстановка, при положение, че лицето, извършвалопатентна дейност, което е регистрирано като едноличен търговец, е починало през м.02.2009г., към този моментдейността е прекратена и с оглед на приложението на чл. 61л, ал. 3 ЗМДТ патентен данък следва да се дължи само за първо тримесечие на 2009 г.
Съгласно чл. 61н, ал. 3 ЗМДТ лицата подават декларация по чл.61н ЗМДТ за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
По смисъла на Търговския закон /ТЗ/, търговското предприятие, включително едноличния търговец,е съвкупност от права, задължения и фактически отношения /чл. 15, ал. 1 ТЗ/. Носител на правата и задълженията и страна по тези отношения е физическото лице в качеството си на ЕТ.
Наследниците на починало лице, приели наследството, могат да поемат предприятието и да продължат дейността му или да заличат предприятието в търговския регистър.
С приемане на наследството всички права, задължения и фактически отношения, влизащи в наследствената маса, респективно в имуществото на търговското предприятие, преминават върху наследниците.
В конкретния случай няма информация дали наследниците са приели наследството, както и какви действия са предприели по отношение на предприятието на едноличния търговец на наследодателя.
Ако предприятието е поето от един от наследниците чрез вписването му като едноличен търговец, субект на данъчното право е наследникът, поел предприятието.
Ако наследникът, поел предприятието, извършва патентна дейност и отговаря на условията по чл. 61з, ал. 1 ЗМДТ, той подлежи на облагане с окончателен годишен /патентен/ данък на собствено основание, съобразно разпоредбите на ЗМДТ.
При започване на патентна дейност новорегистрираният търговец трябва да подаде декларация за облагане с патентен данък непосредствено преди започване на дейността/чл. 61н, ал. 1 ЗМДТ/.
Считаме също, с оглед трайната практика на органите по приходите по прилагане на аналогични хипотези на ЗДДФЛ във връзка с получени доходи от починало лице,че наследниците на починало лице нямат задължение да подават нито от името на починалото лице, нито от свое име,след смъртта му декларация по чл. 61н, ал. 3 ЗМДТ, с която да декларират промяна в обстоятелствата /прекратяване на дейността/, тъй като чл. 61н, ал. 3 ЗМДТ създава това задължение заданъчнозадълженотолице.
Съгласно чл. 60 от Закона за наследството, наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследниците, които са приели наследството по опис, отговарят само до размера на полученото наследство.
В тези случаи приложими за изпълнението на публичното задължение са текстовете на чл. 168, т. 5, чл. 180, ал. 1, т . 5, чл. 210, ал. 1, т. 2, чл. 222, ал. 1, т. 3 и ал. 4 ДОПК. По искане на наследниците органът по приходите издава удостоверение за дължимите от наследодателя данъци и задължителни осигурителни вноски и начислените лихви върху тях /чл. 222, ал. 3, изр.трето от ДОПК/.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/п/
/С.МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б

2_2680/12.11.2009г.ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1, б.”б”В запитването си описвате, че работите по трудов договор. От 27.07.09г. сте в неплатен отпуск по чл.160 от КТ. След

Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция