ПРОТОКОЛ ОПИС ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК ПРИ ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ.111 ОТ ЗДДС ЗА НАЛИЧНИТЕ АКТИВИ КЪМ ДАТАТА НА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

388/17.05.2017г.
Чл.111 ОТ ЗДДС
Чл.79, ал.2 от ЗДДС

ОТНОСНО: ПРОТОКОЛ ОПИС ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК ПРИ ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ.111 ОТ ЗДДС ЗА НАЛИЧНИТЕ АКТИВИ КЪМ ДАТАТА НА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

В Дирекция ОДОП …. е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията, с вх№………2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Фирма “М“ООД /в процедура по несъстоятелност/ притежава следните активи:
Поземлени имоти:
* Поземлен имот, с идент.;
* Поземлен имот, с идент.;
* Поземлен имот, с идент. придобит през 2005 г. УПИ, по смисъла на ЗУТ;
При придобиването на горепосочените парцели не е упражнен данъчен кредит. Върху първият парцел е построен хотел Мак, вторият и третият са с начин на трайно ползване – обществен селищен парк, градина, като същите нямат икономическо значение за фирмата.
Сгради:
* Хотел “М“, първата сграда, с идент., предназначение на сградата – хотел, придобит с нотариален акт през 2001 г., втората сграда, с идент. №…, предназначение на сградата хотел, Разрешение за ползване ;
* Офис с адрес: гр. В, ул…… разрешение за ползване от 2008 г.
Посочено е, че нито една от двете сгради не попада в категорията „нови сгради“, предвид разпоредбите на ЗДДС.
Поставени са следните въпроси:
Следва ли тези активи да бъдат включени в Протокол – опис за начисляване на данък при дерегистрация по чл.111 ЗДДС и ако да, как се определя дължимия данък?

Предвид изложената в запитването не достатъчно ясна фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 111, ал.1 от ЗДДС към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и които са:
1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1.
Предвид ал.3 на същата разпоредба данъкът по ал. 1 се включва в резултата за последния данъчен период, декларира се по реда и в срока по чл. 125 и се внася в срока по чл. 89.
Видно от запитването дружеството не е ползвало данъчен кредит при закупуването на недвижимите имоти /УПИ/, с оглед на което разпоредбата на чл.111, ал.1 от ЗДДС не намира приложение в този случай, като съответно тези имоти не следва да се включват и в протокол-описа за начисляване на данък при дерегистрация.
Относно придобитите сгради не става ясно дали за същите е упражнен данъчен кредит. Посочено е, че към настоящия момент същите са “стари сгради“, по смисъла на ЗДДС.
Съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
Чл.79, ал.2 от ЗДДС указва, че регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
В чл.79, ал.3 от ЗДДС е посочено, че за стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 2 на чл.79 от ЗДДС, лицето дължи данък, в размер, определен по посочените в разпоредбата формули.
Алинеи 2 и 3 на чл.79 от ЗДДС се прилагат и в случаите по чл. 111, ал. 1 от с.з., предвид данъчния режим на доставката към датата на възникване на данъчното събитие /ал.7 на чл.79 от ЗДДС/.
Начисляването на данъка по чл.79, ал.2 от ЗДДС се извършва в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство, чрез съставяне на протокол за определяне размера на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период /чл.79, ал.4 от ЗДДС/. Реквизитите на протокола са посочени в чл.66, ал.3 от ППЗДДС.
Във връзка с гореизложеното, ако е упражнено право на ДК при придобиване на сградите, при дерегистрация на дружеството, когато същите са „стари сгради“ е налице освободена доставка, предвид което следва да се направи корекция на упражнения ДК, по реда на чл.79, ал.3 от ЗДДС, да се начисли ДДС в последния данъчен период, като се
състави протокол за определяне на размера на дължимия данък, който да се отрази в справката декларация и дневника за продажби за този период.
Предвид факта, че сградите са „стари сгради“ и доставките са освободени, същите не следва да се включват в протокол-описа за начисляване на данък по чл.111 от ЗДДС, а се прави корекция на ползвания данъчен кредит.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »