fbpx

публична продан на недвижимо имущество от ЧСИ и прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

ОТНОСНО: публична продан на недвижимо имущество от ЧСИ и прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-16/ 26.01.2018г.
Поставени са въпроси относно публична продан на недвижими имоти на длъжник, регистриран по ЗДДС и определянето на данъчната основа, приложимия режим по ЗДДС и документиране на публичната продан. Поставен е и въпрос относно третирането на продажба и начислен ДДС и установяване, че длъжникът е дерегистрирано лице, както и относно отмяна на публичната продан и последващи действия за целите на ЗДДС.
Предвид поставените въпроси и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
В разпоредбите на чл.131 от ЗДДС и чл.83 и 83а от ППЗДДС са предвидени специални правила при осъществяване на публична продан по реда на ДОПК, ГПК, по реда на ЗОЗ или по чл.60 от ЗКИ.
В данъчната основа на доставката на недвижим имот не се включва местния данък при придобиването, когато тази сума се плаща от лицето, което придобива имота. Съгласно чл.15 от ППЗДДС, данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия – платени са от името и за сметка на доставчика и са поискани от доставчика. Доколкото при публичната продан това условие не е изпълнено, липсва основание за увеличаване на данъчната основа с местния данък при придобиване.
Съгласно чл.131, ал.1 от ЗДДС и чл.83, ал.2 от ППЗДДС, публичният изпълнител е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата да преведе дължимия данък на НАП и да издаде съответния документ. Следва да се има предвид, че лицето, придобило този имот ще упражни право на приспадане на данъчен кредит, като посочи този документ в дневника си за покупки.
За да се приложи режим освободена доставка за определен имот е необходимо да се приложи редът, регламентиран в чл.83, ал.5 от ППЗДДС. Правото на избор по чл. 45, ал. 7 от закона в случаите на публична продан по реда на чл. 131 от закона се упражнява от собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ) след покана от публичния или съдебния изпълнител. Когато до обявяването на проданта не постъпи писмено уведомление от собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ), доставката е освободена.
Всяко регистрирано по ЗДДС лице отразява в дневника си за продажби издадените от него данъчни документи за осъществени доставки – продажба на стока или извършване на услуга. При публичната продан е приложим специален ред, който се различава от обичайните доставки и законодателят е описал в чл.131, ал.1 от ЗДДС задълженията на публичния изпълнител.
Съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. По смисъла на § 1, т.6 от ДР на ЗДДС, за целите на ЗДДС, „прилежащ терен“ е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот. Съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС, урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ е облагаема доставка.
Уведомлението за извършената продажба по чл.131 от ЗДДС – Приложение № 20, може да се подаде и по електронен път.
Ако се осъществи публична продан и се начисли ДДС, а към датата на продажбата длъжникът е с прекратена регистрация по ЗДДС, следва да се има предвид следното: Доколкото в конкретния случай към деня на влизане в сила на постановлението за възлагане на имота дружеството – длъжник и собственик на имота не е регистрирано по ЗДДС лице, то данъкът върху добавената стойност е начислен неправомерно от съдебния изпълнител при публичната продан.
Разпоредбата на чл.131, ал.3 от ЗДДС регламентира специалната хипотеза, при която по реда на ДОПК по искане на взискателя вещта му е възложена в изплащане на вземането му. Както е посочено в тази норма, същата визира разпоредбите на ДОПК.
При отмяна на публична продан е приложима разпоредбата на чл.83а, ал.1 от ППЗДДС. При отмяна на публичната продан или продажбата от компетентния орган преведеният на НАП данък по проданта/продажбата се възстановява въз основа на искане за възстановяване по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, подадено от:
1. купувача – в случаите на съдебно отстранение по реда на чл. 499, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; или
2. банката – заложен кредитор, превела данъка – в случаите на продажба, извършена по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за кредитните институции; или
3. съдебния, съответно публичния изпълнител, превел данъка – във всички останали случаи.
Към искането се прилагат документи, посочени в чл.83а, ал.2 от ППЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на сделки на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО

1_19/18.02.2011 г.ЗКПО чл.1, чл.20, чл.92относно: данъчно третиране на сделки на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№ г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” , посочвате, че Сдружение „” е регистрирано като ЮЛНЦ, извършващо общественополезна дейност. Бъдещата дейност на сдружението ще бъде подпомагане, организиране и

правата за получаване на медицинска помощ и здравни услуги са от компетентност на Националната здравноосигурителна каса.

5_ 94-00-198/13.11.2008ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3 и т.6, чл. 34Фактическа обстановка: руска гражданка с разрешение за временно пребиваване е омъжена за българин и пребивава в България.Въпрос: Може ли да се осигурява здравно съгласно чл.33, ал.1, т.6 от ЗЗО.Кръгът на осигурените лиза по смисъла на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ е регламентиран в чл.33 от ЗЗО.Съгласно чл.33,

ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.3, aл. 3

2_113-1/31.01.2011г.ЗДДС, чл.3, ал.3 и чл.96, ал.1В Дирекция „ОУИ” гр. ==== е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ===2011 г., в което посочвате, че в края на всяка година начислявате сума, представляваща възнаграждение за положен личен труд в дружеството от управителя.Поставили сте следните въпроси:Положеният от управителя личен труд в дружеството има ли характер на независима

приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 221

Изх .№ М-19-00-66#5Дата: 18.01.2021 год. ЗДДС, чл.117 ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В отговор на постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) Ваше писмено запитване относно данъчно третиране на дейността на Н съгласно разпоредбите на ЗДДС, беше изготвен отговор изх. № М-19-00-66#1/18.09.2020 г.

Приложение на ЗДДФЛ

2_129/28.02.ОТНОСНО: приложение наЗДДФЛПостъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция «Обжалване и управление на изпълнението»гр. ….с вх. № .. 27.01.2011г.в което молите да Ви бъде предоставена информацияпо приложение на ЗДДФЛс оглед настъпилите промени на закона от 01.01.2011г.В запитването си сте изложили следната фактическа обстановка::Дружеството „О” ползва наети помещенияза осъществяване на производствено стопанска дейност.

здравно осигуряване на студент-български гражданин, учащ във висше учебно заведение извън страната

3_5639/19.12.2009 г.ЗЗО, чл.40, ал.3, т.2ЗЗО, чл.33Относно: здравно осигуряване на студент-български гражданин, учащ във висше учебно заведение извън странатаЗапитването е във връзка със здравното осигуряване на студент редовна форма на обучение в друга държава и не е навършил 26 годишна възраст. В тази връзка се поставя въпроса какъв документ от ВУЗ следва да се представи, за

подаване на данни с Декларация образец № 1 Данни за осигуреното лице”

3_574/06.02.2009 гКСО, чл. 5, ал. 4Наредба № Н-8, чл. 4, ал. 6;чл. 3, ал. 6Относно: подаване на данни с Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в същото задълженото лице е назначено по договор за управление и контрол в „Х” АД.

прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх. № 20-40-1Дата: 22.05.2019 год. ЗДДС, чл. 176в, ал. 13; ЗДДС, чл. 176в, ал. 15; ППЗДДС, чл. 111к, ал. 2; ППЗДДС, чл. 111л, ал. 3. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило в

Scroll to Top