размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 227

3_574/13.04.2020 г.

ЗКПО, чл. 244;
ЗКПО, чл. 245, ал. 1, ал. 3 и ал. 4;
ЗКПО, чл. 246, ал. 1;
ЗКПО, чл. 247

ОТНОСНО: размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, във връзка с § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, дружеството желае да му бъде разяснено прилагането на чл.246 от ЗКПО. Видно от изложеното е, че дружеството има издадено Разрешение №000030-14/02.01.2020 г. от Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ за организиране на хазартни игри в игрална зала с 40 броя игрални места. Счита, че дължимият от него данък върху хазартна дейност от игри с игрални автомати, за игралните зали за първо тримесечие, следва да е за периода от 01.01.2020 г. до 13.03.2020 г. Пояснява, че считано от 14.03.2020 г., не е реализирало приходи и съответно не би трябвало да дължи съответната част от данъка по чл. 246 от ЗКПО за цялото тримесечие.
Във връзка с горното поставя въпроса какъв е размера на дължимия алтернативен данък – данък върху хазартната дейност за първо тримесечие и съответно в какъв срок следва да бъде заплатен?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 18/2020 г.) е изразено следното становище:
Съгласно действащата нормативна уредба данъчното облагане на хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино е регламентирано с разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО. Тази дейност се облага вместо с корпоративен, с алтернативен данък – данък върху хазартната дейност, който е окончателен.
На основание чл. 246 от ЗКПО данъчно задължените лица (организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино) декларират данъка по този раздел с подаване на данъчна декларация по образец (обр. 1055) в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Данъкът върху хазартната дейност се внася в сроковете за декларирането му (чл. 247 от ЗКПО).
Във връзка с въпросите за сроковете, касаещи данъка върху хазартната дейност за 2020 г., следва да се има предвид, че в разпоредбата на § 25, ал. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, която предвижда удължаване до 30.06.2020 г. на някои срокове за деклариране и внасяне на данъци по ЗКПО, не е предвидено удължаване на сроковете по чл. 246, ал. 1 и чл. 247 от същия закон, относно декларирането и заплащането на данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
В тази връзка следва да се има предвид и разпоредбата на § 49 от ПЗР на ЗМДВИП, която постановява, че сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят, освен в случаите по § 25 – 31.
Предвид гореизложеното може да се направи заключение, че срокът за подаване на декларацията по чл. 246, ал. 1 от ЗКПО, както и за внасянето на данъка върху хазартната дейност по чл. 247 от ЗКПО за първо тримесечие на 2020 г. не е променен и същият е до 15.04.2020 г.
Относно въпросите, свързани с възможността данъкът да бъде преизчислен, така че да се изключат дните от първо тримесечие на 2020 г., през които данъчно задълженото лице не е извършвало дейност в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването, е необходимо да се има предвид, че както ЗКПО, така и ЗМДВИП, не предвиждат такава възможност.
Според чл. 244 от ЗКПО данъкът върху хазартната дейност се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз и експлоатирани игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях, както и игрални маси и игрални автомати в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.
От разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от ЗКПО е видно, че данъкът се определя на тримесечие, а в ал. 4 е постановено, че в случаите по чл. 40 от ЗХ данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.
В разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗХ е предвидено, че организатор на хазартни игри може да преустанови дейността си за определен срок, като подаде заявление до председателя на Комисията по хазарта и до Националната агенция за приходите. Организаторът е длъжен да подаде заявлението най-малко 7 дни преди датата на преустановяване на дейността. В тридневен срок от подаване на заявлението организаторът предава удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в Комисията. При форсмажорни обстоятелства заявлението се подава незабавно след настъпване на обстоятелствата.
Правилото за определяне на данъка в пълен размер за тримесечие е предвидено и в ал. 3 на чл. 245 от ЗКПО – данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден или е отнет лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване. Казано накратко, при условие че данък се дължи в пълен размер за тримесечието, през което е издаден или отнет лицензът за организиране на хазартни игри, то същият принцип е валиден и е намерил своето законово решение в чл. 245, ал.4 от ЗКПО по отношение на спирането и възобновяването на дейността, в т.ч. и при наличие на форсмажорни обстоятелства (които също са посочени в чл. 40 от ЗХ).
От цитираните разпоредби произтичат следните изводи относно прилагането на чл. 244 във връзка с чл. 245 от ЗКПО в случаите на преустановяване на дейност:
1. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, през което е преустановена дейността;
2. Данък не се дължи за периода от началото на тримесечието, следващо тримесечието, през което е преустановена дейността, до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което е възобновена дейността;
3. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, през което е възобновена дейността.
Казано с други думи, ако дейността е преустановена например през второто тримесечие и е възобновена през четвъртото тримесечие, данък се дължи в пълен размер за първо, второ и четвърто тримесечие и не се дължи за трето тримесечие.
В контекста на създадената конкретна ситуация за 2020 г. може да бъде представен следният пример за прилагането на разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО:
1. На 13.03.2020 г. данъчно задължено лице, организатор на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино, преустановява дейност в изпълнение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на Република България. Данъкът върху хазартната дейност за I тримесечие на 2020 г. се дължи в пълен размер и следва да бъде деклариран и съответно внесен до 15.04.2020 г.
2. През II тримесечие на 2020 г. хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино не е възобновена. В този случай не се дължи данък за II тримесечие на 2020 г.
3. Организаторът на хазартни игри възобновява дейността си на 05.08.2020 г. – данъкът за III тримесечие се дължи в пълен размер и следва да се декларира и внесе до 15.10.2020 г.
По поставените въпроси същото е и изразеното становище на ЦУ на НАП с писмо изх. № 20-00-62/06.04.2020 г. на заместник изпълнителния директор на НАП.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

нова регистрация по ЗДДС, във връзка със сключен договор за финансиране по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) на Проект ,,Възстановяване и опазване н

5Изх. №20-00-364 /17.06.2010 г.Чл.108 (отм.) от ЗДДСЧл. 85 от ДОПК Относно повторна регистрация по ЗДДС на община ………… По повод зададения въпрос, относно нова регистрация

Писмо с Изх. №20-00-334; 04.09. 2019 г.;

Изх. №20-00-33404.09. 2019 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №20-00-334/16.08.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона

издаване на удостоверения за приложимо законодателство съгласно регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на ЕС

Изх. № 26-Р-52Дата:12.04.2014 год. Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 12(1)Относно: издаване на удостоверения за приложимо законодателство съгласно регламентите за координация на системите за социална сигурност