размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 226

3_1946/23.12.2020 г.

ЗКПО, чл. 245, ал. 1, т. 1 – 3;
ЗКПО, чл. 246;
ЗКПО, чл. 247

Относно: размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването и допълнително уточнение, дружество е осъществявало хазартна дейност през м. октомври и м. ноември 2020 г. В тази връзка е изразено желание да бъде разяснено прилагането на чл. 245 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и конкретно дали данъкът се дължи само за месеците, през които е осъществявана дейността или за цялото тримесечие, както и налице ли е отсрочка за плащането на посочения данък или той остава до 15-то число на месеца, следващ тримесечието.

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 107/2020 г.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС, ДВ бр. 107/2020 г.) е изразено следното становище:
Съгласно действащата нормативна уредба данъчното облагане на хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино е регламентирано с разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО. Тази дейност се облага вместо с корпоративен, с алтернативен данък – данък върху хазартната дейност, който е окончателен.
На основание чл. 246 от ЗКПО данъчно задължените лица (организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино) декларират данъка по този раздел с подаване на данъчна декларация по образец (обр. 1055) в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Данъкът върху хазартната дейност се внася в сроковете за декларирането му (чл. 247 от ЗКПО).
С § 7 от ПЗР на ЗИДЗДДС (ДВ бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 18.12.2020 г.) е приет преходен режим за определяне на данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино за IV-то тримесечие на 2020 г., а именно:
За периода от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително чл. 245, ал. 4 от ЗКПО не се прилага при спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел V от Закона за здравето. В тези случаи данъкът по чл. 245, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗКПО се дължи пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността.
Такъв ред е предвиден и от 01.01.2021 г., като той се съдържа в новата ал. 5 на чл. 245 от ЗКПО (ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.).
Във връзка с новите правила декларацията по чл. 246 от ЗКПО ще се подава по нов образец, който към настоящия момент е в процес на утвърждаване. Декларирането на данъка за IV-то тримесечие на 2020 г. също ще се извършва с новия образец.
По отношение на срока за внасяне на данъкът върху хазартната дейност, следва да се има предвид, че към момента в закона не е предвидена промяна на този срок, т.е. той остава до 15-то число на месеца, следващ тримесечието.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.4, aл. 6,КСО, чл.5, aл. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 6,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 5, т. 1,НООСЛБГРЧ, чл.11,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1

2_1426/03.12.2014 г.КСО – чл.4, ал.3, т.1; чл.4, ал.4; чл.4, ал.6; чл.5, ал.2;ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2, 4 и 6;НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.5, т.1; чл.11;Фактическа обстановка:

платими данъци в България от застрахователни компании, регистрирани и лицензирани в страна членка на Европейския съюз

Изх. № 26-А-86Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: платими данъци в България от застрахователни компании, регистрирани и лицензирани в страна членка на Европейския съюзУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ,По

КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

1_167/08.10.2007 г.чл.4,ал.1,т.7 от КСОВъв връзка с писмено запитване заведено с вх.№ ………… в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр……..,изразяваме следното становище: В запитването

задължение за здравно осигуряване на лице, на което е отпусната пенсия за периода през който ползва неплатен отпуск, изразяваме следното становище:

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 465_53-00-150/06.04.2009г.ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1, б „б”;Фактическа обстановка: Пенсионер работи по трудово правоотношение и ползва едномесечен неплатен отпуск.Въпроси:

прилагане на чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1, т. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при данни за данъчна злоупотреба и във връзка с констатирана разнопосочна практика на Върховния административен съд (ВАС)

Изх. № 20-00-18Дата: 03.02.2021 год. ЗДДС, чл. 10, ал. 1, т. 3; ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 5; ЗДДС, чл. 86, ал. 1; ЗДДС,