fbpx

Ред за облагане на получено обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ от физическо лице с прекратено трудово правоотношение след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж по ред

3_1868/14.04.2008г.
ЗДДФЛ, чл.24,ал.2, т. 8
ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 2
Относно:Ред за облагане на получено обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ от физическо лице с прекратено трудово правоотношение след придобиване право напенсия за осигурителен стажпо реда на КТ.
Според изложеното в запитването през м. ноември 2007 г. физическо лице назначено по трудов договор е получилообезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер на 1458 лв., върху което еудържан данък в размер на 292.92 лв.
Поставя се въпроса, правилно ли е извършено облагането на полученото обезщетение с авансов данъкпо реда чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ, обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., в редакцията му, действаща за 2007г./, изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2 на същия член. На основание чл.24, ал.2, т.8 от ЗДДФЛ не подлежат на облагане обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
При издаване на служебните бележки предприятието следва да се придържа към утвърдения на основание чл.64, ал.3 от ЗДДФЛ образец. От съдържанието на утвърдения формуляр е видно, че с него се удостоверява полученият облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, съответно удържаният данък. Предвид на това, изплатените обезщетения по чл.222, ал.3 от КТ не следва да се посочват в служебната бележка. Съответно в нея следва да фигурира целият удържан данък по чл.42, ал. 3 от ЗДДФЛ, включително и данъкът върху изплатенитеобезщетения по чл.222, ал.3 от ЗОДФЛ.
При установяване на надвнесен данък по чл.42, ал. 3 от ЗДДФЛ, който не е прихванат или върнат от основния работодател, можете на основание чл. 50 от ЗДДФЛда подадете годишна данъчна декларация и искане за прихващане или възстановяване по реда на чл. 128 и чл. 129 от ДОПК втериториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес. След постъпване на искането, може да се възложи извършването на ревизия или проверка.
На последващ контрол подлежи и предприятието, издало служебната бележка на своя служител, относно достоверността на съдържащата се в нея информация, както и относно отразените разчети в счетоводството му.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top