fbpx

ред за погасяване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при постъпило плащане от задълженото лице – чл. 169, ал. 3 ДОПК

Изх. № 24-28-1710
Дата: 03.10.2017 год.
ДОПК, чл. 169, ал. 3

ОТНОСНО: ред за погасяване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при постъпило плащане от задълженото лице – чл. 169, ал. 3 ДОПК

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. ……………….., в което е изложена следната фактическата обстановка:
На 02.08.2017 г. е постъпило плащане от физическо лице, в което е посочен вида плащане, рег. № на превозното средство и годините, за които се отнасят задълженията. Лицето има просрочени задължения и за други превозни средства за периода 2007 г. – 2016 г. Задълженията за данък върху превозните средства за периода – 2008 г. – 2012 г. са предадени за принудително събиране.
В тази връзка сте поставили следния въпрос:
Кои задължения следва да бъдат погасени с постъпилото плащане?
По силата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) до заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.
След образуване на изпълнителното дело ал. 3, 3а, 4 и 5 на чл. 169 ДОПК не се прилагат, като публичните вземания се погасяват в следната последователност: разноски, главница, лихви.
За задълженията за периода 2008 г. – 2012 г., които са предадени за принудително изпълнение, чл. 169, ал. 3а няма да се прилага и те ще бъдат погасени от публичния изпълнител по реда: разноски, главница, лихви.
Задълженията за 2007 г. и 2013 г. – 2016 г. са от един и същ вид – данък върху превозните средства. При условие, че задълженията на лицето са от един и същ вид, то не може да посочи кое конкретно задължение ще погаси с извършеното плащане. С внесената от лицето сума ще се погаси първо данъкът върху превозните средства за най-стария данъчен период (най-старата година – 2007 г.), след това за следващите по ред. В случай че лицето има няколко задължения от един и същ вид, които се отнасят за една и съща календарна година (данък върху превозните средства за няколко автомобила), лицето има право да заяви кое от тях погасява, но само в рамките на съответния данъчен период.
Бих искал да Ви уведомя освен това, че по прилагането на чл. 169, ал. 3а ДОПК е издадено общо становище на изпълнителния директор на НАП с изх. №20-00-19/01.02.2016 г. и две писма – отговори на поставени от Столична община и Община Велики Преслав въпроси с изх. №07-00-5#1/09.02.2016 г. и изх.№ 08-В-7/28.03.2016 г. Писмата са адресирани и до Националното сдружение на общините в Република България и са публикувани на интернет страницата на Агенцията:
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/main.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчното третиране на предоставена храна на основание чл.285 от КТ по реда на ЗКПО и ЗДДС.

Изх. № 24-34-570Дата: 04. 02..2008 г.Относно: данъчното третиране на предоставена храна на основание чл.285 от КТ по реда на ЗКПО и ЗДДС.Но повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-570/ 29.06.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:Фактическа обстановка: на основание чл.285 от Кодекса на труда и Наредба № 11/21.12.2005 г. на

Ваше писмо – изх. № …… г., с което е изпратено за становище запитване – изх. № …….. г. на Директора на офис ……” при ТД на НАП – София

До…………………Относно: Ваше писмо – Изх. № …… г., с което е изпратено за становище запитване – Изх. № …….. г. на Директора на офис „……” при ТД на НАП – София Въз основа на описаната в горепосоченото запитване фактическа обстановка изразявам следното становище:По повод на подадено заявление за регистрация на основание чл. 111 от ЗДДС,

Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец (ЕТ) от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 2; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 8 и 9;НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 1 и 2;НЕВДВПОВ: чл.3, ал. 3, т. 1;ЗБДОО за 2016 г. и 2017 г.: чл. 9, ал. 1, т. 2; чл. 9, ал. 2 ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на

ЗДДС, чл.2, т. 1,ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.25, aл. 2,ЗДДС, чл.25, aл. 6, т. 1,ЗДДС, чл.113, aл. 4,ЗДДС, чл.9, aл. 2, т. 1

чл. 2, т. 1, чл. 25, ал. 2 и ал. 6, т. 1 и чл. 113, ал. 4 от ЗДДСчл. 9, ал. 2, т. 2 от ЗДДСчл. 26, ал. 2Изх. № 53-04-5324.02.2016 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-53/22.01.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите

прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка със закупено и предоставено на служителите ун

Изх. № М-26-00-22Дата:23.06.2012 год.ЗКПО, чл. 10;ЗКПО, чл. 11;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 3.Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка със закупено и предоставено на служителите униформено облекло.Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП

Ваше писмено запитване, касаещо доходи, получени от разпореждане с акции

Изх. № 24-39-70#1Дата: 10.06.2021 г.ЗДДФЛ, чл. 50СИДДО със САЩ, чл. 13, чл. 22 ОТНОСНО: Ваше писмено запитване, касаещо доходи, получени от разпореждане с акции Под горепосочения номер в дирекция СИДДО е получено Ваше писмено запитване, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП …, като един от поставените въпроси касае приложението на Спогодбата между правителството на Република

прилагането на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5-53-00-236/26.11. 2015 г.ДДС, ЧЛ.21, АЛ.2ДДС, ЧЛ.21, АЛ.4 ДДС, ЧЛ.22, АЛ.4В дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване относно прилагането на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на„К..” ЕООД е спедиторски услуги и логистика. Дружеството е сключило договор за складиране

възможностите за реализация на бутилирани алкохолни напитки, облепени с бандерол, чийто срок на действие изтича на 30.06.2007 г., съгласно Заповед № ЗМФ-1316/23.10.2006 г. на министъра на финансите, с

Изх. № 15-00-28Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Поставените от Вас въпроси в писмо с вх.№ 15-00-28/14.06.2007г.. относно възможностите за реализация на бутилирани алкохолни напитки, облепени с бандерол, чийто срок на действие изтича на 30.06.2007 г., съгласно Заповед № ЗМФ-1316/23.10.2006 г. на министъра на финансите, са от компетентността на Агенция „Митници“. В тази връзка становище и указания

Scroll to Top