fbpx

Самофактуриране и документиране на доставки

ОТНОСНО: Самофактуриране и документиране на доставки

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-97/11.06.2018г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството е с предмет на дейност товарен автомобилен транспорт. Подписан е договор за работа с ……………. със споразумение за самофактуриране. На електронната поща се получават фактури с текст „вашите самоиздадени фактури“ /приложено е копие/ за всеки извършен курс, които са достъпни и като справка в онлайн платформата на дружеството.
Поставени са следните въпроси:
1. Следва ли в дневниците на дружеството да се включват така издадените фактури с номерация, различна от тази на дружеството или следва да се издава българска фактура и тя да се включи в дневника за продажби? Ако следва да се издава българска фактура, тя за всеки курс ли се издава или може да е обобщена за месеца на база получените фактури от спедицията?.
2. Подписано е споразумение да се плаща с 3 % сконто поради съкратени срокове за плащане. За тези 3 % отбив следва ли да се издава кредитно известие или може да се отнесе като финансов разход?
Във връзка с изложената фактическа обстановка и поставените въпроси, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
В разпоредбата на чл. 113, ал. 11 от ЗДДС е предвидено, че фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно задълженото лице – доставчик, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително споразумение между двете страни и при условие, че е налице процедура за приемане на всяка фактура или известие към фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите.
В чл.79б от ППЗДДС се регламентира горната възможност, когато доставчик и получател са в различни държави членки. Съгласно чл. 79б, ал.1 от ППЗДДС, когато получателят издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно задълженото лице – доставчик, и получателят и доставчикът са данъчно задължени лица, единият от които е установен на територията на страната, а другият – в друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.
По смисъла на ал.5 от същата норма, при доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато и получателят е установен на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.
Предвид посоченото по-горе, издадените от чуждестранния получател фактури за осъществените от дружеството – доставчик транспортни услуги се считат за данъчни документи по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС и следва да се отразят в дневника за продажбите по чл.124 и в справката-декларация по чл.125 за данъчния период, през който са приети от доставчика.
В допълнение, доколкото е налице хипотезата на чл.21, ал.2 от ЗДДС при доставката на транспортни услуги, заедно със справката-декларация следва да се подава и VIES-декларацията за този данъчен период.
В ЗДДС и ППЗДДС не е предвидена възможност да се издават фактури и от доставчика в случаите на самофактуриране по чл.113, ал.11 от ЗДДС, във връзка с чл.79б, ал.5 от ППЗДДС.
Относно въпросът за споразумението да се плаща с 3 % сконто поради съкратени срокове за плащане и дали следва ли да се издава кредитно известие или може да се отнесе като финансов разход, липсва изясняване на казуса и документи. Въпросът касае отразяването на счетоводни разходи и с оглед ограничената компетентност на НАП, не е целесъобразно изразяването на становище.
Компетентна по прилагане на счетоводното законодателство е Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

облагане на организатори на хазартни игри, получили лиценз по реда на Закона за хазарта (ЗХ) за организиране на онлайн залагания

Изх. № 92-00-185Дата: 12.04.2014 год. ДР на ЗКПО, § 1, т.2; ДР на ДОПК, § 1, т. 5, буква „б“.Относно: облагане на организатори на хазартни игри, получили лиценз по реда на Закона за хазарта (ЗХ) за организиране на онлайн залаганияВнае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 92-00-185/19.02.2014 г., в което поставяте въпрос, свързан с

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ »- гр. …с вх. № …. от 25.10.2010г., е изложена следната фактическа обстановка:Една от дейностите на дружество Ви е товарен автомобилен транспорт. За нуждите

Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ – чл. 18; § 10а, ал. 1 и ал. 3;ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило вДирекция ОДОП -… с вх. № …от 24.09.2015 год., Ви уведомяваме за следното:В запитването излагате следната фактическа обстановка: Във връзка с изплащане на доход на лица с намалена

Доставка на услуги за дружество, регистрирано в Обединено кралство Великобритания и промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Относно: Доставка на услуги за дружество, регистрирано в Обединено кралство Великобритания и промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)от 01.01.2021г. В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-5 от 11.01.2021 г. Изложена е следната фактическа обстановка: АСИМП МЦ „……..“ ООД е дружество, регистрирано през 2019 г. по чл. 97а,

ЗДДС, чл.45, aл. 5, т. 1,ЗДДС, чл.67, aл. 2

Изх. № 26-Е-9Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………В отговор на запитването Ви дали върху цената на имота, правото на собственост върху който сте придобили през 2007 г. при условията на явен търг, следва да се начисли отделно ДДС или той се счита за включен в цената. Ви уведомяваме следното:/М. Мургина/Видно от представените документи, предмет на договора

Писмо с Изх. №20-00-220/ 11.06. 2019 г.; ЗКПО – чл.195, ал.1

Изх. №20-00-220/ 11.06. 2019 г.ЗКПО – чл.195, ал.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №20-00-220/29.05.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „“ ЕООД, е в процес на подписване на договор за посредничество с чуждестранно юридическо лице

Вътреобщностно придобиване на автомобил;

ОТНОСНО: Вътреобщностно придобиване на автомобил;Съгласно визираната фактическа обстановка в предходно Ваше запитване с наш вх. № …./ 23.06.2014г. и полученото приложение към същото с наш вх. № …/ 23.09.2014г., основната дейност на представляваното от Вас юридическо лице е ремонт на съоръжения. Фирмата не извършва транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем на превозни

Как следва да се третира доставка по смисъла на ЗДДС, когато не се прехвърля собствеността на стока?

чл. 13, ал. 3 от ЗДДСчл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството търгува с минерални торове за земеделието, като основен доставчик е посочено дружество, регистрирано лице  по ДДС в Унгария.Унгарското дружество транспортира стоките до територията на страната, като не прехвърля собствеността им, а само ги съхранява във склад,

Scroll to Top