fbpx

Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 8 и 9, чл. 7, ал. 4 и чл. 158;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 5;
ДОПК – чл. 169, ал. 4 и 5 и чл. 178, ал. 5

ОТНОСНО: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./10.10.2018 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването посочвате, че сте самоосигуряващо се лице (адвокат), осигурено за всички осигурени рискове. Интересувате се, какви осигурителни вноски следва да заплащате за период, в който ползвате отпуск по болест, по вид и размер. При условие, че за съответния месец трябва да внасяте осигурителни вноски за отработени дни и за временна неработоспособност, питате може ли да преведете вноските от един и същ вид с едно общо платежно нареждане, например да внесете здравноосигурителните вноски на двете основания с общ платежен документ.
Предвид изложеното и с оглед относимите разпоредби по задължителното обществено осигуряване, изразявам следното становище:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО са самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО и се осигуряват по ред, определен в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Задължението им да се осигуряват възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 10, ал. 1 от КСО и чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ).
Осигурителните вноски за тези лица са изцяло за тяхна сметка и се внасят авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Окончателният размер на осигурителния им доход се определя по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
Самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за по-високия осигурен риск, включващ и общо заболяване и майчинство, не внасят осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, поради което в тези случаи месечният осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни (арг. от чл. 3, ал. 3 и чл. 4, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ).
Лицата, родени след 31.12.1959 г., внасят задължително осигурителни вноски и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд, които се определят на база доходите, върху които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от КСО).
Здравното осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Те се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.
Самоосигуряващите се лица, влючително упражняващите свободна професия, когато се намират в периоди на временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда (КТ) и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от КТ, внасят за тези периоди здравноосигурителна вноска, чийто размер е равен на дължимата част от вноската, която е за сметка на работодателя (4,8 на сто), определен върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със ЗБДОО за съответната година, и се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася (чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО).
Самоосигуряващите се лица внасят дължимите авансово осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат (чл. 7, ал. 4 и чл. 158 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО). Окончателните осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване се внасят в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (чл. 6, ал. 9 и чл. 158 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО).
Едноличните търговци, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, внасят осигурителните вноски по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето (чл. 2, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ). Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат авансово дължимите месечни осигурителни вноски върху избрания осигурителен доход за определени от тях периоди през календарната година (чл. 3, ал. 5 от НООСЛБГРЧМЛ).
Редът за внасяне и за разпределяне на внесените в Националната агенция за приходите (НАП) задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (ГВРС), лихвите по тях, както и други приходи от установени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции, са регламентирани в Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от посочената наредба, работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО и осигурителните каси внасят задължителните осигурителни вноски и вноските за Фонд „ГВРС“ по съответната сметка на компетенетната териториална дирекция на НАП чрез банка, лицензиран пощенски оператор или чрез поделенията им, или чрез други платежни институции, лицензирани за предоставяне на платежни услуги по безкасово плащане на територията на Република България, като в платежните документи вписват съответно ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛН/ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП.
Безкасовото плащане се извършва чрез терминално устройство ПОС с платежна карта или чрез банка с платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета по образец, утвърден от министъра на финансите или от упълномощено от него лице, съгласуван с Българската народна банка (чл. 178, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/).
Внасянето на всеки вид от публичните задължения за задължителни осигурителни вноски, установявани от НАП, до започване на принудителното им събиране, се осъществява по съответния код за вид плащане и предвидената за всяко едно задължение банкова сметка в компетентната териториална дирекция на НАП, а именно:
* По банковата сметка на компетентната ТД на НАП за събиране на приходите на централния бюджет – за данъци и други задължения за централния бюджет (код за вид плащане 11000);
* По банковата сметка на компетентната ТД на НАП за събиране на приходите за социалноосигурителни фондове към НОИ – задължителни осигурителни вноски и лихви върху за социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт (код за вид плащане 551111);
* По банковата сметка на компетентната ТД на НАП за събиране на приходите за НЗОК за здравноосигурителни вноски и лихви върху тях за бюджета на националната здравноосигурителна каса (код за вид плащане 561111);
* По банковата сметка на компетентната ТД на НАП за събиране на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване и лихви върху тях, включително вноските за фонд „Пенсии“ в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд за лицата по чл. 4б от КСО (код за вид плащане 581111).
С оглед гореизложеното, доколкото за задълженията за осигурителни вноски за здравно осигуряване в съответната компетентна ТД на НАП е предвидена само една банкова сметка, кодът за вид плащане за тези задължения е един и същ и срокът за внасяне на задължителните здравноосигурителни вноски за отработените дни и за дните във временна неработоспособност е еднакъв (25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят), няма пречка общата сума на задълженията за здравноосигурителни вноски за календарния месец да се преведе с един платежен документ. В данъчно-осигурителната сметка постъпилата сума ще се обвърже със съответния вид задължение, при спазване на реда за погасяване по чл. 169, ал. 4 и 5 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на ЗОПБ.

5_ 23-22-2520/08.10.2012 г.Чл.118,ал.1 и 3, чл.143, ал.1, чл.113, ал.3, т.1, чл.144, ал.2 и §1, т.19 от ДР на ЗДДС Чл. 89, ал.1, чл.90, ал.2, чл.94, ал.2 от ППЗДДС Чл. 3, чл. 25, ал.2 и § 1, т.1 от ДР на Наредба № Н -18/2006г. от МФ ЗОПБФактическа обстановка:Дружествоизвършва разнородна дейност – горско стопанство, строителство, търговия

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (Регл

Изх. №20-00-302/17.08.2017 г.ЗКПО – чл. 3, ал. 2; чл. 13; чл. 33СИДДО – чл. 7ЗДДС – чл. 21, ал. 2; §1, т. 10КСО – чл. 4Регламент (ЕО)883/2004 – чл. 13В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпилописмено запитване, прието с вх. №20-00-302/……2017 г.относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за

Писмо с чл. 3 от ЗДДС, чл. 96 от ЗДДС ; В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ; „Н“ АД командирова свои служители в Швейцария, където се обучават в продължение на няколко м

чл. 3 от ЗДДС, чл. 96 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Н“ АД командирова свои служители в Швейцария, където се обучават в продължение на няколко месеца. Швейцарското дружество заплаща парите за командировки, които надхвърлят двойния размер, съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). Понякога същите дори надхвърлят 50 000,00

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-215 от 30.08.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот.Съгласно

прилагане разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Изх. № 07-00-5Дата: 09.02.2016 год.ДОПК, чл. 169, ал. 3а;ЗМДТ, чл. 1, ал. 1;ЗМДТ, чл. 6, ал. 1.Относно: прилагане разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодексВ отговор на Ваше запитване, постъпило вна(НАП) с вх. № 07-00-5 от 20.01.2016 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на чл. 169 от ДОПК, Ви уведомявам следното: Съгласно новия

право на приспадане на вноски по ЗЗО от годишната данъчна основа на местни физически лица получили доход от наем/ съгласно чл. 32 от ЗДДФЛ/. Лицето се самоосигурява през дружеството ХХ компания ООД,

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046 5. Изх. № 53-02-252/26.10.2010г. ЗДДФЛ чл. 31, ал.1; чл. 32; ЗЗО чл. 40, ал 1-3и ал. 5и чл. 40, ал.1, т.2относно: право на приспадане на вноски по ЗЗО от годишната данъчна основа на местни физически лица получили доходот наем/ съгласно чл. 32 от ЗДДФЛ/. Лицето се самоосигурява през дружеството

право на приспадане на данъчен кредит по фактура, издадена от лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка

Изх. № 24-31-378Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: право на приспадане на данъчен кредит по фактура, издадена от лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членкаУважаеми господин,По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-31-378/ 12.11.2007г. но описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:Видно от изложеното в запитването през месец юли 2007г. сте

възникнали множество въпроси, свързани с прилагането на чл.189б от ЗКПО и чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ Изпълнителният директор на НАП е изразил становище в Писмо изх.№91-00-242/24.11.2011г., копие от което Ви

2_№1303/10.10.2013г.ЗДДФЛ чл.48, ал.6 ЗКПО чл.189б В писмено запитване изх.№………….., постъпило в ТД на НАП …….., офис ……… с вх.№…………………, препратено в ДирекцияОДОП…. и заведено с вх. № …………… е описано следното: ЕТ „……” – регистриран земеделски производител, в ГДД за 2012г. декларира преотстъпен данък, който трябва да инвестира до края на 2013г. През 2013г. чрез

Scroll to Top