Реда за деклариране и внасяне на удържания данък по чл. 42 и чл. 43 от

Изх. № 26-Т-45
Дата: 15.04.2013 год.
ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 43 ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 44, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 11;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 12;
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6;
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 2;
ДОПК, чл. 169;
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 год.
ОТНОСНО:Реда за деклариране и внасяне на удържания данък по чл. 42 и чл. 43 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
В отговор на поставени въпроси във Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 26-Т-45/30.01.2013 г., Ви уведомявамe следното:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, работодателят определя авансовия данък за доходите от трудови правоотношения. Данъкът, който работодателят е задължен да удържа по чл. 42 от ЗДДФЛ, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е удържан (чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ, в сила от 1 януари 2013 г.).
На основание чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ и чл. 5, ал. 4, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, работодателите периодично представят информация за данъка по ЗДДФЛ удържан върху доходите по трудови правоотношения. Данните се представят в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./, издадена от министъра на финансите.
От 1 януари 2013 г. с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. (обн. в ДВ. бр. 103 от 28.12.2013 г. в сила от 01.01.2013 г.) са променени сроковете за подаване на Декларация образец № 6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”. Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Декларация образец № 6 се подава:
? в срока за подаване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, а при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението. При изплащане на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът – до края на месеца на начисляването или изплащането.
? когато с Декларация образец № 6 се подават данни само за дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ – до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Относно фактическата обстановка в изложения от Вас пример считамe, че няма законова пречка данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ да бъде внесен в периода от датата на изплащане на възнагражденията за януари 2013 г. (в случая от 05.02.2013 г.) до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е удържан (в случая до 25.03.2013 г.). Следва да бъде обърнато внимание, че последователността на погасяване на публичните задължения е по реда на чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
По втори въпрос:
На основание чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ, в сила от 1 януари 2013 г., данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от същия закон, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода от физическото лице. От прочита на цитираната разпоредба би могло да се приеме, че в дадените от Вас примери:
– данъкът по чл. 43, ал. 4, удържан на 10.02.2013 г., следва да се внесе в периода от 1-ви до 30-ти април 2013 г.;
– както данъкът по чл. 43, ал. 4, удържан на 10.02.2013 г., така и данъкът, удържан на
10.03.2013 г., следва да се внесе също в периода от 1-ви до 30-ти април 2013 г.
Независимо от възможността за такова тълкуване, отново се налага уточнението, че няма законова пречка дължимият данък да се внесе преди края на тримесечието, през което е удържан. Правото да определи периода и конкретната дата, на която ще внесе удържания данък, е на платеца на доходите. В тази връзка, както е обърнато внимание в отговора на първия въпрос, считам, че при определянето на периода, респективно на датата за внасяне на данъка, платецът на доходите следва да се съобрази и с последователността на погасяване на публичните задължения по реда на чл. 169 от ДОПК.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *