прилагането на ЗДДС, в случаите на дейности и доставки, описани в писмено запитване до изпълнителния директор на НАП – вх. № 26-т-63/ 05.06.2007 г.

Изх. № 26-Т-63
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: прилагането на ЗДДС, в случаите на дейности и доставки, описани в писмено запитване до изпълнителния директор на НАП – вх. № 26-т-63/ 05.06.2007 г.
По повод на постъпило в ЦУ на НАП писмено запитване (с горепосоченият номер), изразявам следното становище, свързано с по прилагането на ЗДДС, в сила от 01.01.07 г.: По първия поставен въпрос:
Видно от информацията изложена в запитването и приложения към него договор от 14.02.2007г. за участие в ……….. шампионат по Формула „Рено 2007“. сключен между „ВУМ 8.Г.1.“ – Равена. Италия – регистрирано за целите на ДДС лице (отбора), „………….“ АД – регистрирано по ЗДДС лице и ………….. (пилот), може да се приеме от фактическа гледна точка, че:
1 Постигнатото споразумение, свързано с предмета на договора, такъв какъвто с предвиден в чл.1. касае наличието на множество дейности и доставки, които отбора следва предостави. Всички те са свързани с участието на пилота в шампионата, което включва състезания, официални и свободни тренировки. Третирането за целите на ЗДДС на тези дейности и доставки, осъществявани от доставчик, който е лице. установено в друга държава членка, води до наличието на една доставка на услуга, по смисъла на чл.8 и чл.9, ал.1 от ЗДДС. Изхождайки от естеството на гази услуга, ясно е, че тя не попада в обхвата на услугите по чл.21. ал.З. т.2 от ЗДДС.
Данъчното третиране на гази доставка, по която „…………“ АД действа от името и за сметка на друго лице – пилота е свързано с определянето на място на изпълнение. В конкретния случай, когато доставчика е установен на територията на друга държава, а получателя е установен на територията на страната, касае се за услуги, различни от тези по чл. 21. ал. 3. чл. 22 и 23, мястото на изпълнение се определя като мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството, т.е. доставка с мястото на изпълнение на територията на Италия.
Режима на облагане и документирането на доставката се извършва съобразно националното законодателство на държавата членка, където е установен доставчика, т.е. Италия.
Получената фактура от „…………“ АД не води до основание съставяне на ДДС. с протокол по чл.117. ал.1 от закона, тъй като чл.82, ал.2 от ЗДДС не е приложим.
По втория поставен въпрос:
Относно сделката между „…………“ АД и пилота г-н ……….., следва да се приеме, че се касае за дейност, която е извън обхвата на ЗДДС, но само при условие, че за тази конкретна дейност „…………“ АД не е данъчно задължено лице по смисъла на чл.3. ал.1 от ЗДДС. Предпоставка, в случая, дружеството да бъде данъчно задължено лице е тази дейност да има характер на независима икономическа дейност е да бъде осъществявана редовно или но занятие срещу възнаграждение (чл.3. ал.2, второ изречение от ЗДДС).
Доколкото в запитването не е предоставена информация в гази връзка, конкретен отговор не е възможно да бъде предоставен.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *