fbpx

регистрация на нов член на осигурителна каса

Изх. № М-35-00-109
Дата: 18.11.2019 год.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;
КСО, чл. 4, ал. 4;
КСО, чл. 4, ал. 6;
КСО, чл. 4, ал. 9;
КСО, чл. 5, ал. 2;
КСО, чл. 8;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 2

ОТНОСНО: регистрация на нов член на осигурителна каса

Във Ваше писмо, получено по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-35-00-109/20.09.2019 г, е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице, което е пенсионер от 30.07.2019 г. започва да извършва трудова дейност като свободна професия – адвокат. В тази връзка е подадена в НАП декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице с вх.№ 2919/05.09.2019г., като от същата дата е декларирано започване на дейността. При подаване на декларацията лицето е съобщило, че е пенсионер, но не са представени документи, удостоверяващи това твърдение. В информационната система на НАП не са били налични данни, че лицето е пенсионер. Поради тези причини на лицето е обяснено, че трябва да определи и посочи в декларацията и вид на осигуряване.
Считате, че за да упражнява дейност самоосигуряващо се лице (в случая като адвокат) трябва да има подадена в НАП декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице и за започване на дейност. Наличието на същата декларация в НАП според Вас е задължително условие, за да бъде самоосигуряващото се лице член на осигурителната каса.
С оглед изложените в писмото факти и обстоятелства желаете да получите разяснение как следва да се процедира в тези случаи.
Предвид така изложената фактическа обстановка и относимите нормативни разпоредби, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващите се лица подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
На основание чл. 4, ал. 6 от КСО самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. Видно от тази разпоредба на кодекса, правото на самоосигуряващите се лица да се осигуряват по свое желание е обвързано с условието лицето да има качество на пенсионер и във всички останали случаи приложима е разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, т.е. лицето подлежи на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е уреден с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). На основание чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
За да се възползва от правото си по чл. 4, ал. 6 от КСО (да не се осигурява за държавното обществено осигуряване) самоосигуряващите се лица не подават нова декларация, тъй като правото е еx lege (по силата на закона) с настъпването на факта, без да са необходими някакви допълнителни действия. Когато самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия, желае да се осигурява реализира това си право чрез подаване на декларацията по чл. 1, ал. 2 от наредбата, като осигуряването възниква от датата, на която е подадена.
В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е предвиден ред, по който самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, да бъдат освободени от задължението си за внасяне на здравноосигурителни вноски. За тях е приложима разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, съгласно която, освен авансови осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход, следва да определят и окончателен размер на месечния си осигурителен доход въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В тази връзка следва да подават и декларация обр. №1 само с данни за здравно осигуряване по реда на Наредба №Н-8.
Съгласно разпоредбата на чл. 8 от КСО осигурителите, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от същия кодекс могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалната дирекция на НАП. Начинът и редът за създаването и функционирането на осигурителните каси се уреждат с Наредбата за осигурителните каси (НОК). Съгласно чл. 6, ал. 1 от същата наредба за възникване и прекратяване на членственото правоотношение с осигурителната каса се подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец, което е публикувано на интернет страницата на агенцията. Освен това членовете на касата са длъжни да предоставят на управителя ? необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или с осигуряването на осигурените при тях лица.
Видно от цитираните разпоредби не е налице нормативно основание във връзка с възникване на членственото правоотношение с осигурителната каса да се изисква отново подаване на заявление декларация за започване на дейност по смисъла на чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ от самоосигуряващо се лице, което е пенсионер. При условие, че е подадена декларация за започване на трудова дейност, за да се възползва от правото си по чл. 4, ал. 6 от КСО, че не желае да се осигурява за държавното обществено осигуряване, лицето не подава нова декларация, тъй като правото е еx lege с настъпването на факта, без да са необходими някакви допълнителни действия.

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

третиране по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО при право на строеж и продажба на апартаменти

ОТНОСНО: третиране по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО при право на строеж и продажба на апартаменти В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-46/ 22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще се занимава със строителство на жилищни сгради и е регистрирано по ЗДДС. Първоначално ще работи като инвеститор,

киловатите (Р2), тъй като същата е била погрешно отпечатана на предходните свидетелства за регистрация. Лицето не е заплащало данъка МПС за автомобила и желае преизчисляването му от 2008г. до настоящи

2_324/07.03.2013г.ЗМДТ – чл.54ДОПК – чл.60, чл.109, чл.118В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Физическо лице е собственик на лек автомобил от 2007г. Подало е декларация по чл.54 от ЗМДТ, към която е приложило копие на свидетелство за регистрация, част I , в което в т.Р2 „Мощност на двигателя” е посочено 75 kw. Данъкът е бил

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в е изложена следната фактическа обстановка:Основен предмет на дейност на дружество Ви е извършването на транспортни услуги. За зареждане на автомобилите с гориво Вие разполагате със ведомствена безнзиностанция

Данъчно облагане и социално осигуряване на доходите от услугата споделени доходи”

Изх. № 24-34-141Дата: 04.04.2014 год. ЗДДФЛ, чл. 8; ЗДДФЛ, чл. 29; ЗДДФЛ, чл. 30; ЗДДФЛ, чл. 50; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 29; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 30; КСО, чл. 4; КСО, чл. 5; КСО, чл. 10.Относно: Данъчно облагане и социално осигуряване на доходите от услугата„споделени доходи”УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………….. ,В отговор на

Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 24-00-7Дата: 11.04.2008 год.ОТНОСНО:Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лицаВъв връзка с постъпили многобройни запитвания вна Националната агенция за приходите, с оглед унифициране на практиката по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за

срока, в който самоосигуряващите се лица, които получават пенсии, могат да упражнят правото да не се осигуряват.

2_1209/20.07.2012 г.ДОПК -чл.162, ал.2, т.1;чл.168, т. 1-7;чл.183, ал.7;КСО- чл.10, ал.1;чл.4, ал.3, т.1;чл.4, ал.4;чл.4, ал.6;чл.6, ал.8;чл.94, ал.3;чл.98, ал.6;ЗЗО-чл.40, ал.1, т.2; НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.5, т.1;чл.1, ал.6НПОС – чл.10, ал.1 и ал.5ОТНОСТНО: Годишен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсияOписвате следната фактическа обстановка: осигурявате се като самоосигуряващо се лице – свободна професия. Страдате

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40а, aл. 1

5_23-22-914/9.05.2011 г. чл.40а , ал.1 от ЗЗОчл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО Фактическа обстановкаЛице с двойно гражданство, едното от които българско напуска страната на 12.11.2009 г., видно от приложенотоудостоверение ……/15.02.2011 г. на СДВР, без да подава заявление до компетентната ТД на НАП за напускане на страната. Завръща се в България на 25.11.2010 г.

приложение на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и определяне предпоставките за реализиране на административнонаказателна отговорност в случаите на отстраняване на несъответствия в подадени данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) след законовия срок за подаването им

Изх. № 20-00-179Дата: 05.12.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 28; ЗАНН, чл. 6; ЗДДФЛ, чл. 50; ЗАНН, чл. 7; ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 2; ЗАНН, чл. 11; ЗДДФЛ, чл. 55; ЗАНН, чл. 15; ЗДДФЛ, чл. 80, ал. 2; ЗАНН, чл. 28; ЗКПО, чл. 75, ал. 3; ЗАНН, чл. 54; ЗКПО, чл. 92; ЗАНН, чл. 83; ЗКПО, чл.

Scroll to Top