fbpx

Регистрационен номер по чл.94, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на регистриран земеделски производител – физическо лице, което има регистриран и едноличен търговец

ОТНОСНО: Регистрационен номер по чл.94, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на регистриран земеделски производител – физическо лице, което има регистриран и едноличен търговец

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-210 от 27.09.2019 г., относно идентифицирането за целите на Закона за данък върху добавената стойност на регистриран земеделски производител – физическо лице, който регистрира и едноличен търговец.
Съгласно изложената фактическа обстановка, Вие сте регистриран като земеделски производител – физическо лице с ЕИК ….., съответно идентификационен номер за целите на ЗДДС – BG………
На 15 септември 2019 година сте регистрирали едноличен търговец „ЗП …“ с ЕИК ………. и служебно издаден номер по ЗДДС – BG……..
Посочили сте, че към момента на подаване на горецитираното запитване, регистрираният от Вас едноличен търговец не упражнява дейност и му предстои да бъде регистриран като земеделски производител, съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили следния въпрос:
За дейността Ви като физическо лице – земеделски производител И. М., за целите на Закона за данък върху добавената стойност, кой идентификационен номер следва да ползвате и от коя дата следва да бъдат извършени съответните промени в документирането на доставките?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.94 от Закона за данък върху добавената стойност, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с данък върху добавената стойност е регистрационно производство, извършвано от органите на Националната агенция за приходите (НАП), във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на данъка, пред който е поставен знакът „BG“.
На основание § 1, ал.1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност по чл.94, ал.2 от закона на регистрираните по същия лица е идентификационният номер по § 1, ал.1, т.1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен префиксът „BG“. Ето защо, в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на материалния закон, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител и т.н., за целите на облагането с ДДС, данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по закона.
В този смисъл е и разпоредбата на § 1, ал.2 от ДР на ППЗДДС, според която, физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения от тях при регистрацията им идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от същите доставки и получени стоки и услуги, във връзка с независимата им икономическа дейност.
Обръщам внимание, че съгласно § 1, ал.3 от ДР на ППЗДДС, когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС, в качество различно от едноличен търговец (какъвто номер сте получили Вие в качеството Ви на физическо лице – земеделски производител) и впоследствие се впише като едноличен търговец, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е номерът по ал.1, т.1, буква „а“, съответно буква „б“, получен вече в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът „BG“.
Във връзка с документирането на покупките на стоки и услуги, които физическото лице ще използва за облагаеми доставки, когато физическото лице е вписано в търговския регистър и като едноличен търговец, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност – било търговец, земеделски производител, или лице, упражняващо свободна професия, или само като физическо лице, във фактурите, които получава следва да се посочва идентификационният номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС, имащ за основа идентификационния код, получен във връзка с регистрацията му като едноличен търговец.
Издадените от същото лице данъчни документи следва да съдържат реквизитите, посочени в чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС, като в същите следва да се посочва отново идентификационният номер по чл.94, ал.2 от закона, имащ за основа идентификационния код, получен като едноличен търговец.
Следва да имате предвид, че пререгистрацията по § 1, ал.3 от ДР на ППЗДДС се извършва в 14-дневен срок от вписването на съответното обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на НАП, като за дата на пререгистрацията се счита датата на вписването на съответното обстоятелство в търговския регистър.
В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, съгласно която, когато задълженото лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Здравно осигуряване на лице в неплатен отпуск, което притежава медицинска осигуровка в Германия

ЗЗО – чл. 33, ал. 2 и чл. 40, ал.1, т. 1, б „б” ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице в неплатен отпуск, което притежава медицинска осигуровка в Германия Отизложеното в запитването се установява, че лице, което е в трудово правоотношение с Х е в неплатен отпуск от 16.09.2008 г. Същото декларира, че от м. ноември

начисляване на ДДС върху комисионни за извършени услуги

ОТНОСНО: начисляване на ДДС върху комисионни за извършени услугиВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-317/ 17.11.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка и са поставени въпроси:1.Предстои сключване на договор с търговска банка за посредничество при отпускане на банкови кредити на трети лица. Дружеството ще привлича клиенти на банката. За целта, при сключен кредит,

документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС

1_ИТ-00-48/03.05.2019 г. чл. 33, ал. 2 от ЗЗО ОТНОСНО: документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС Във Ваше запитване, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр……. с вх. №……..2019 г. е описана следната фактическа обстановка:

Становище на НАП с Изх. №53-00-188/ 18.09. 2018 г.

Изх. №53-00-188/ 18.09. 2018 г. ЗДДС – чл.69 ЗДДС – чл.70, ал.1, т.2ЗКПО – чл.26, т.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-188/23.08.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена

Писмо с Изх. №23-22-1013 от27.06. 2018 г.; ЗДДС – чл.70; ЗДДС чл.71а; ЗДДС – чл. 73

Изх. №23-22-1013 от27.06. 2018 г. ЗДДС – чл.70ЗДДС чл.71аЗДДС – чл. 73В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ са постъпили Ваши писмени запитвания, приети с вх. №23-22-1013/12.06.2018 г. и вх. №20-00-196/20.06.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитванията е изложена следната фактическа обстановка: В структурата на Община Ч

КСО, aл. 2, параграф 9

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”1_11/20.01.2011 г.КСО, §9, ал.2 от ПЗР на КСОВъв връзка с Ваше запитване, постъпило вдирекция „ОУИ” – гр. ……….,заведено с вх. № ………………2011 г., изразяваме следното становище:Съгласно изложената фактическа обстановка физическо лице е внесло в края на 2010 г. по сметка на ТД на НАП осигурителна вноска за времето на обучение във

изисквания към данъчните документи съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1912/06.08.2015 г.ЗДДС, чл. 114, ал. 1, т. 4 и т. 7;ЗСч, чл. 7, ал. 1, т. 3 и ал. 8;ДОПК, чл. 28, ал. 1, т. 2Относно: изисквания към данъчните документи съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването, „А” ООД притежава собствена офис сграда в гр.С., въведена в експлоатация

НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 1,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 3,КСО, чл.7, aл. 6,КСО, чл.6, aл. 10

5_ № 23-22-1871/29.08.2011г.КСО, чл. 7, ал.6,чл.6, ал.10;Наредба № Н-8, чл.3, ал.1, т.3, чл.3, ал.3, т.1;Фактическа обстановка: Осигурител изплаща възнаграждение за работа без трудово правоотношение на лице, което през някои месеци е осигурено върху максималния месечен размер на осигурителния доход по трудово правоотношение.Въпроси: В какъв срок следва да се подаде декларация образец 1 и за кой

Scroll to Top