fbpx

Регистрация по чл.99 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Регистрация по чл.99 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-150/ 26.11.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружество извършва основна дейност търговия на дребно в магазин за употребявани стоки. Стоките са компютърни игри, конзоли, джойстици и др.подобни. Стоките се купуват от данъчно незадължени лица от Великобритания /физически лица/ и документът за покупката е договор за покупко-продажба.
Поставен е следният въпрос:
Има ли фирмата задължение за регистрация по ЗДДС по реда на чл.99, ал.1 и ал.3 от ЗДДС?
Във връзка с поставеният въпрос, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 99, ал.1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.
По смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Предвид тази разпоредба, за да е налице ВОП, следва да са налице следните условия:
* Предмет на доставката – стока,
* Доставчик – данъчно задължено лице, което е регистрирано по ДДС в друга държава членка,
* Транспортиране на стока от територията на друга държава членка до територията на страната.
От посоченото в запитването е видно, че доставчиците са физически лица –
данъчно незадължени лица, поради което не е налице хипотезата на ВОП.
За дружеството ще възникне задължение за регистрация за ВОП само при покупка на стоки от доставчици с ДДС регистрация в държави членки и при достигане на прага, посочен в чл.99, ал.2 от ЗДДС – 20 000 лв. за текущата календарна година.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на доставка на услуга по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_562/27.02.2014г.чл. 25 ЗДДСчл. 9, ал. 3,т. 2 ЗДДСчл.78 ЗКПООтносно: данъчно третиране на доставка на услугапо реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)Според изложеното в запитването, в качеството на едноличен търговец лицето осъществява дейност по професионално обучение по определени професии и длъжности. За осъществяването на тази дейност

ЗДДС, чл.39, т. 1

Изх. № 53-00-15930.03. 2012г. чл.39, т.1 от ЗДДС във вр.чл.152, ал. 1, т. 2 и ал. 2от ЗДвПФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНАМЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ….” ООДе лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, регистрирано по Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/. Същотото осъществява и специфична дейност по организиране и провеждане на психологически

прилагане на разпоредбата на чл. 97а, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-38-74Дата:07.11.2016 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 46; ЗДДС, чл. 97а, ал. 1. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл. 97а, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………., е изложена следната фактическа обстановка:Физическо лице възнамерява да започне

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дължима от доставчик на получател неустойка

.№ 04-18-7Дата:02.01.2013 год. ЗДДС (към 12.2012 г.), чл. 26, ал. 1; ЗДДС (към 12.2012 г.), чл. 26, ал. 2.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дължима от доставчик на получател неустойкаВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………….. г. е изложена следната фактическа обстановка:……………., като възложител

КСО, чл.5, aл. 4,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 2

Изх. №24-34-187Дата: 28.08.2009 год.Наредба № Н-8, чл. 2, ал. 1;КСО, чл. 4, ал. 2;КСО, чл. 5, ал. 4. О Т Н О С Н О: Попълване на декларация обр. 1, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 отНаредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, на-чина и реда за подаване и

наличието на основание за регистрация във връзка с подадено заявление е изцяло в правомощията на органите по приходите.

Изх.№23-22-2157………….2011г.чл.176а, ал.1 от ЗДДСВ преписката е изложена следната фактическа обстановка:АД „Б…. холдинг” в седем последователни данъчнипериода от м.10/2010г. до м.04/2011г. включително е подавало заявления за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС. По повод подадените заявления компетентният орган по приходите е издал на основание чл.176а, ал.1 от ЗДДСшест отказа за регистрация /по заявления отм.10.2010г. до м.03.2011г./

ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху

Изх. 08-М-5 Дата:12.09. 2016 год.ЗМДТ, чл. 60 относно: ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху превозните средства и други въпроси по прилагането на ЗМДТ В отговор на въпросите, които поставяте относно прилагането на разпоредби от ЗМДТ, изразявам следното становище:1.Правилото, установено в чл. 60, ал. 1 ЗМДТ е, че при плащане в

Прилагане на чл. 131 от ЗДДС във вр. с чл. 45, ал.1 и 7 от същия закон

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 131 от ЗДДС във вр. с чл. 45, ал.1 и 7 от същия законВъв връзка с постъпило запитване с вх. № …./08.03.2010 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – …………….., е описаната следната фактическа обстановка: Насрочена и проведена е първа публична продан на недвижими имоти, подробно описани в запитването,

Scroll to Top