регистрация по реда на чл.96 от ЗДДС на неправителствена организация

2_442/24.06.2019г.

ЗДДС: чл.96, ал.1
ЗДДС: чл.44, ал.1, т.2

ОТНОСНО: регистрация по реда на чл.96 от ЗДДС на неправителствена организация

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружение „ААА“ е неправителствена организация, регистрирана с обществено полезна дейност. Сдружението финансира своята дейност основно от месечни дарения за постигане на следните цели:
* защита и опазване на околната среда;
* защита правата и интересите на животните;
* намаляване на популацията сред безстопанствените животни;
* възпитаване в подрастващото поколение чувство на отговорност и хуманност към животните.
Друг източник на финансиране са средства, които Сдружението получава като резултат от изпълнение на договори, сключени с Общини. Предмет на договорите е извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на бездомни кучета, в това число по залавяне, транспортиране, кастриране и настаняване за отглеждане на безстопанствени кучета. Т.е. това е услуга по изпълнението на дейностите по Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, която се финансира със средства от общинския бюджет. Сдружението осъществява услугата, която е предмет на неговата нестопанска дейност. Договорите са сключени в резултат на процедура по възлагане на обществена поръчка.
Средствата се осигуряват от общински бюджет, на база прогнозни стойности, а оценяването на офертите се извършва на база критерий най-ниска цена. Получените суми не са формирани на пазарен принцип, те са твърде ниски в сравнение с пазарните и имат за цел да възстановят значителна част от реализираните от сдружението разходи ( за закупуването на медикаменти, консумативи, горива, възнаграждения на медицински персонал).
Тези услуги съставляват същността на извършваната дейност като сдружение с нестопанска цел за защита на бездомните животни и всички средства се използват за постигане на поставените цели в тази насока.
Въпросите са:
1.Възниква ли задължение за регистрация по реда на чл. 96 от ЗДДС за сдружението?
2.Представлява ли тази дейност нестопанска дейност, както я отчитате до момента или не?
При така изложената фактическа обстановка, с оглед относимите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и предвид факта, че към запитването не са приложени устава на сдружението или договори с конкретна община, изразявам следното принципно становище:
На основание чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Съгласно чл.96, ал.2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 и застрахователни услуги по чл. 47, когато са свързани с основната дейност на лицето.
Целите, средствата за постигане на целите и дейността на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации (чл.1, ал.1 от ЗЮЛНЦ). Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл. 3, ал. 2 – 6 от ЗЮЛНЦ.
Съгласно ал.3 на чл.3 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Предвид чл.3, ал.4 от с.з. предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел.
Данъчно задължено лице, съгласно чл.3, ал.1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност.
Предвид гореизложеното, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато извършват независима икономическа дейност.
Независима икономическа дейност по силата на чл.3, ал.2 от ЗДДС е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В ЗДДС липсва дефиниция на понятието „дейност, осъществявана редовно или по занятие”. Това понятие предполага, че лицето има намерение да превърне тази дейност в източник на постоянен доход. Това намерение е видно, ако лицето системно извършва определени дейности в свой частен интерес с цел придобиване на доход. Системността може да се проявява както чрез регулярно получаване на доход, така и чрез продължителност и/или многократност на извършване на дейностите.
Следователно, като независима икономическа дейност следва да се квалифицира дейността на сдруженията, когато се извършва по занятие и е източник на постоянен, регулярен доход.
Получените дарения от физически и юридически лица не могат да бъдат определени като независима икономическа дейност, тъй като не са насрещна престация за извършена доставка. Предмет на анализ относно наличието на независима икономическа дейност в конкретната фактическа обстановка следва да бъдат сключените договори с общини за извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на бездомните кучета.
При условие, че услугите не са еднократни, а със системен и регулярен характер с цел реализиране на доход следва да се приеме, че сдружението действа като търговец, по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон и извършва независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС.
Услуга по смисъла на чл.8 от ЗДДС е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Съгласно чл.9, ал.1 от закона доставка на услуга е всяко извършване на услуга. По смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка възмездна доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В Глава четвърта от ЗДДС са регламентирани освободените доставки.
На основание чл. 44., ал.1, т.2 от ЗДДС освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или използвани за постигане на поставените цели.
На основание чл.44, ал.2 от ЗДДС доставките по ал. 1 са освободени, доколкото не водят до нарушаване на правилата за конкуренцията.
Предвид цитираните разпоредби, за да се прецени дали извършваните от сдружението услуги формират оборот за регистрация по реда на ЗДДС следва да се определи характерът на тези доставки, т.е. дали същите са облагаеми на основание чл. 12 от ЗДДС или представляват освободени доставки, попадащи в обхвата на регламентираните в Глава четвърта от ЗДДС доставки.
По отношение на прилагането на чл. 44, ал.1, т.2 от ЗДДС за извършваните от сдружението услуги, следва да се има предвид, че освобождаването от облагане на доставките по този ред се прилага за услуги, във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност. Самата проява за набиране на средства е еднократен и целеви акт и касае доставка, различна от основната дейност на лицата, например организиране на концерт, изложба или др. мероприятие. Една от целите, които сдружението изпълнява, е намаляване на популацията сред бездомните животни. Извършването на възмездните услуги във връзка с намаляване на популацията на животни по договори с Общини, видно от изложената фактическата обстановка, са свързани с изпълняваните цели и не могат да се определят като услуги по набиране на средства по смисъла на чл.44, ал.1, т.2 от ЗДДС.
В този случай доставките биха били облагаеми на основание чл. 12 от ЗДДС и ще формират облагаем оборот за регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар