Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Относно: Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …..постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-257 от 09.10.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на фирмата е здравни услуги, които са освободени доставки. Лицето има намерение в бъдеще да рекламира дейността във фейсбук, поради което следва да се извърши регистрация на фирмата по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС.
Поставени са следните въпроси:
1. Следва ли в дневниците по ДДС да се посочват и освободените доставки /от здравни услуги/ в съответните колони, тъй като са получени различни становища?
2. На следващ етап от дейността на фирмата, ако се извършват проучвания, които не са освободени доставки и стойността им надхвърли 50 000 лв., следва ли да се направи нова регистрация по ДДС по чл. 96 от закона? Освободените доставки при тази нова регистрация следва ли да се включват в дневниците по ДДС?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
При получаване на рекламни услуги от чуждестранен доставчик, за българската фирма възниква задължение за регистрация по ЗДДС за получените услуги. Съгласно чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
По смисъла на чл. 97а, ал. 4 от ЗДДС, за лицето възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
По смисъла на чл. 113, ал. 1 от ППЗДДС, регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или този правилник.
В чл. 113, ал.2 на ППЗДДС се указва, че регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 „Дневник за продажбите“ по образец – приложение № 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 97а, 99 и чл. 100, ал. 2 от закона отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната.
Видно от горните разпоредби, при регистрация по чл. 97а от ЗДДС, за Вас не е налице задължение за отразяване на освободените доставки в дневника за продажби.
След регистрацията по чл. 97а от ЗДДС, съгласно ал. 5 на същата норма, фирмата следи облагаемия си оборот и при наличие на съответното основание – облагаем оборот над 50 000 лв., се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация.
При регистрация по ЗДДС по общия ред ( чл. 96, чл. 100 от ЗДДС), освободените доставки се отразяват в дневника за продажби и справката-декларация.

5/5

Вашият коментар