регистрация по реда на чл.97а от ЗДДС на неправителствена организация

2_274/12.04.2019

ЗДДС: чл.97а, ал.2

ОТНОСНО: регистрация по реда на чл.97а от ЗДДС на неправителствена организация

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружение „АБВ“ е неправителствена организация, регистрирана с обществено полезна дейност, която работи по международни проекти на програма Еразъм+ . Сдружението не е регистрирано по ЗДДС.
Към настоящия момент сте подписали договор за партньорство с консорциум от три организации от Унгария, Австрия и Италия, във връзка с подготовка и изпълнение на проекти по програма Еразъм+, свързани с ученическа мобилност за стаж и обучение в чужбина. Всички чуждестранни партньори са регистрирани за целите на ДДС.
Вашата роля като сътрудник в проекта е да потърсите заинтересовани училища и да им окажете помощ при кандидатстване с проект по програмата. След одобрение на проекта, училищата заплащат разходите си за организиране на стажа на Вашите партньори, които Ви превеждат част от получените средства като възнаграждение за извършените услуги.
Допълнително Вашите партньори от Унгария ви предоставят месечна подкрепа по програмата за подготовка на училищата за кандидатстване с проекти по програмата.
Въпросът е:
Възниква ли задължение за регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС за сдружението?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед относимите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
Целите, средствата за постигане на целите и дейността на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации (чл. 1, ал. 1 ЗЮЛНЦ. Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл. 3, ал. 2 – 6 от ЗЮЛНЦ.
Данъчно задължено лице, съгласно чл.3, ал.1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност.
Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност.
Независима икономическа дейност, съгласно чл.3, ал.2 от с.з. е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира дейността на сдруженията, когато се извършва по занятие и е източник на постоянен, регулярен доход и се осъществява с цел печалба.
Предвид гореизложеното доколкото Сдружение ЗА ТЕБ изпълнява поетите задължения по договора възмездно и възнаграждението зависи от броя на сключените договори, може да се приеме, че е налице независима икономическа дейност.
По смисъла на чл.8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Съгласно чл.9, ал.1 от закона доставка на услуга е всяко извършване на услуга.
В чл.97а от ЗДДС е предвидена специална регистрация при предоставяне на услуги, когато получател на услугите е данъчно задължено лице, което е установено на територията на ЕС.
На регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
По силата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
В ЗДДС не са предвидени доказателства за определяне статута на получателя на услуги- данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността.
Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността има статут на данъчно задължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
Предвид гореизложеното, за Вас като доставчик на услуги с получатели данъчно задължени лица регистрирани за целите на ДДС в държава членка, ще възникне задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС.
По силата на ал.4 от чл.97а от ЗДДС възниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по – късно от 7 дни преди датата, на която данъка за доставката става изискуем (датата на извършване на услугата или датата на авансовото плащане).
Регистрацията е специална и е единствено за целите на деклариране на доставките на услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Поради тази причина в ал.5 на чл.97а е предвидено, че регистрирано по този ред лице, за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96, 97, 98 и 99 или регистрация по избор по чл.100, следва да се регистрира по съответния ред и в законоустановените срокове.

5/5

Вашият коментар