fbpx

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на физическо лице, което извършва услуги

ОТНОСНО: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на физическо лице, което извършва услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-80/ 17.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Физическо лице извършва следните услуги: проектиране на софтуер за АРМ процесори, софтуер за микроконтролери, софтуер за Андроид устройства. Софтуерите са по поръчка на клиенти и са негова собственост.
Поставен е следният въпрос: Подлежи ли на регистрация по ЗДДС физическото лице, регистрирано като свободна професия, при извършването на услуги на фирми от Европейския съюз, регистрирани по ДДС в съответната страна и на фирми извън Европейския съюз?
Във връзка с изложената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Физическото лице, което осъществява услуги е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС. Относно определянето на задължението за регистрация по ЗДДС е важно правилно определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга.
Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
При доставка на услуги /проектиране на софтуер/ за данъчно задължени лица /фирми с валидни ДДС номера в държави членки на ЕС или фирми от трети държави/, данъчно задълженото лице осъществява доставки по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение държавата, в която е установен получателя по доставката.
Относно регистрацията по ЗДДС при доставка на услуги, следва да се съобразите с разпоредбата на чл.97а, ал.2 от ЗДДС. На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Предвид този текст, възниква задължение за регистрация за доставчикът на услуги, когато получател е лице с валиден ДДС номер в държава членка. Задължението за подаване на заявление за регистрация по този закон възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем /авансово плащане или данъчно събитие/.
По смисъла на чл.97а, ал.5 от ЗДДС, лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

            ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС В Дирекция «ОУИ»-        постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-610/ 13.09.2012г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството има за предмет на дейност търговия със санитарни материали и козметични продукти. Част от стоките се произвеждат в Китай и Турция и се съхраняват в „Свободна зона                ” АД, с която

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на и

Изх.№20-00-35629.08.2011г.чл. 97а, ал. 2 във вр.21, ал. 4, т. 1 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано лице по ред на чл.97а от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и извършва проектантки услуги на данъчно задължено лице регистрирано за целите на ДДС в Естония. Поставени саследнитевъпроси:1. В кои колони от

данъчно третиране на дарения по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_2435/31.07.2012г.ЗКПО, чл. 26, т. 2;ЗКПО, чл. 31, ал. 1, т. 8;ЗКПО, чл. 31, ал. 6;ЗКПО, чл. 92;ЗДДФЛ, чл. 21, ал. 3;ЗДДФЛ, чл. 22, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 50Относно: данъчно третиране на дарения по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването физическо

здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице-гражданин на Украйна

1_79/27.05.2010 г.ЗЗО, чл. 40, ал.1, т.2, ал. 5, т.1 Относно: здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице-гражданин на Украйна Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. ………,заведено с вх. № …………….2010 г., изразяваме следното становище: Видно от запитването Вие сте гражданин на Украйна.От 01.02.2006г. имате отпусната пенсия от Украйна. Въпроса който поставяте е

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени доставки на услуги по консултантски договор с фирма от ЕС (Ирландия), свързани с дейността на фирмата в Република Тур

.№94-М-539Дата:19.12.2012 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ЗДДС, чл. 3, ал. 6; ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 1; ЗДДС, чл. 97а, ал. 2.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени доставки на услуги по

Подаване на данни съгласно чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ в Информационната система „Контрол на горивата“

Изх. № М-24-37-43Дата: 24.04.2020 год. ДОПК, чл. 4; ЗДДС, чл. 118, ал. 10. ОТНОСНО: Подаване на данни съгласно чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ в Информационната система „Контрол на горивата“ В Централно управление на Национална агенция за приходите чрез Дирекция ОДОП Велико Търново е постъпило Ваше запитване, заведено с

прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с изработване чрез софтуерни приложения на графични изделия и доходите от тяхната онлайн реализация

Изх. № 1125/27.05.2016 г.ЗДДФЛ, чл. 10; чл. 29; чл. 75ЗКПО, § 1, т. 8 от ДРКСО, чл. 4, ал. 3, т. 1; чл. 5, ал. 2; чл. 10; КСО, чл. 6, ал. 2, ал. 8, ал. 9, ал. 11НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 1, ал. 2 и ал. 5ОТНОСНО: прилагане на данъчното и осигурително законодателство във

Съхранение на счетоводни документи и документи за данъчно- осигурителен контрол и установяване на осигурителен стаж за периода 1993-1995 г.

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА – ПЛОВДИВПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411ДОПК – чл.38, ал. 1, т. 3, чл. 171, ал. 1 и 2 и чл. 128, ал. 1ОТНОСНО: Съхранение на счетоводни документи и документи за данъчно- осигурителен контрол и установяване на осигурителен стаж за периода

Scroll to Top