fbpx

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 20.06.2018 г., относно регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – …., офис …..
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва стоматологични услуги и не е регистрирано по ЗДДС, тъй като извършва освободени доставки по реда на чл. 39, ал. 1 от закона. Дружеството закупува от фирма „А“ безцветни алайнери, които не са зъбни протези, а заместител на стандартните метални брекети. Фирма „А“ е със седалище Нидерландия /Холандия/, но е регистрирано по ЗДДС. За извършените покупки холандското дружество издава фактура с българския ДДС номер.
Зададен е следният въпрос: Покупките, извършени от българското дружество считат ли се за ВОП и при достигане сума на покупки в размер на 20 000 лв., следва ли регистрация по ЗДДС на основание чл. 99, ал. 2?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС:
В чл. 99, ал. 1 от ЗДДС се въвежда самостоятелно основание за задължителна регистрация, както за данъчно незадължено юридическо лице, така и за данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и извършва вътреобщностно придобиване. Съгласно разпоредбата на чл. 99, ал. 3 от ЗДДС, за лицата, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки, задължението за подаване на заявление за регистрация по този закон възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева.
Чл. 17 от ЗДДС регламентира мястото на изпълнение на доставка на стока. Съгласно ал. 1 от посочената правна норма, мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. На основание чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Предвид цитираните разпоредби мястото на изпълнение при доставка на стока, се определя в зависимост от това дали стоката, предмет на доставката, се превозва или не.
Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване /ВОП/ е налице, когато се придобива правото на собственост върху стока, както и при фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 от закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в друга държава членка.
За да е приложим режимът, установен за ВОП, за дадена доставка на стоки следва да са налице кумулативно следните условия:
– доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие на вътреобщностната доставка;
– предмет на вътреобщностното придобиване са стоки;
– придобиването е възмездно;
– стоките се транспортират до територията на страната от територията на друга държава членка. ВОП е налице както когато транспортът се осъществява от или за сметка на доставчика, така и когато същият е от или за сметка на получателя.
Предвид гореизложеното, не е налице ВОП при условие, че доставката на стока се извършва от холандския търговец, чрез идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, стоката не се превозва и собствеността върху същата се прехвърля на територията на страната. В този случай доставката е с мястото на изпълнение на територията на страната, съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗДДС. На основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка, т.е. от холандската фирма /регистрирана по ЗДДС в България/.
Следва да имате предвид, че в производствата по ДОПК писмени доказателства, съставени на чужд език, се представят с точен превод на български език, извършен от заклет преводач /чл. 55, ал. 1 от ДОПК/.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-36-11Дата:27-04-2016 год. ЗДДФЛ, чл. 22а ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във връзка с Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-24-36-11 от 21.03.2016 г., Ви уведомявам следното: Съгласно разпоредбата на чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ,

определяне на приложимата ставка на данъка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за предоставени услуги в категоризиран туристически обект и въпроси, свързани с прилагането на Закона за

Изх. № М-24-36-14Дата:05.04.2017 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2;ДР на ЗДДС, § 1, т. 45; ДР на ЗТ, § 1, т. 69;ЗДДФЛ, чл. 26; ЗДДФЛ, чл. 27;чл. 10 от ЗКПООТНОСНО: определяне на приложимата ставка на данъка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за предоставени услуги в категоризиран туристически обект и въпроси, свързани с

Прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗМДТ

Изх. №М-24-31-143/11Дата: 13.02.2012 г.ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 1относно: Прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗМДТ В отговор на поставения въпрос относно освобождаване от данък при придобиване на имущества на дарения на лекарствeни средства, получени от „МБАЛ ……….” АД, Ви уведомяваме:Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение /чл. 44,

Искане от „……………..“ ООД за преиздаване на фактури, издадени от Министерство на ……………….

Изх. № 24-39-29Дата: 06.06.2018 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м“; ЗДДС, чл. 12; ЗДДС, чл. 25, ал. 4; ЗДДС, чл. 113; ЗДДС, чл. 114; ЗДДС, чл. 116. ОТНОСНО: Искане от „……………..“ ООД за преиздаване на фактури, издадени от Министерство на ………………. В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх.

Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

Изх. № М-24-36-23Дата: 09.08.2016 год. ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 116; ЗДДС, чл. 131; ППЗДДС, чл. 83.ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-23/11.05.2016 г., е изложено следното: Дружество

Запитване до Дирекция ОДОП…………….. свързано с приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /

851-1/29.11.2017 ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.6 ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.7ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.11 Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОДОП…………….. свързано с приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте описали следната фактическа обстановка: През 2012 година съпругът Ви почива по време на работа във Франция, при инцидент

ЗКПО, чл.60, aл. 6

5_441 / 10.01.2008ЗКПО, чл.60, ал. 6 Уважаема госпожо ……….., Във връзка с поставените от Вас писмени въпроси, постъпили в НАП, Дирекция „ОУИ” гр. София, вх. № ………. и свързани с прилагането на ЗКПО / в сила от 01.01.2007 г./ изразявам следното становище: От съдържанието на ревизионен акт № 2900365 от 30.11.2006 г. и мотивите на

здравно осигуряване на пенсионер, който работи като застрахователен агент и данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

3_1271/10.03.2008 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;НООСЛБГРЧ, чл. 1, ал. 5, т. 1;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2;ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 1 Относно: здравно осигуряване на пенсионер, който работи като застрахователен агент и данъчно облекчение за лица с намалена работоспособностВ запитването е представена следната фактическа обстановка:1. Задълженото лице е пенсионер и работи като

Scroll to Top