Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва продажби на апартаменти.

1_1109/07,08,2008
ЗДДС, чл 3 ал 2
Относно:Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва продажби на апартаменти.
Уважаема г-жо ………. ,
Във връзка с Ваше запитване с вх. № …….07,08.2008 г., постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр…….., изразяваме следното становище:
Представена е следната фактическа обстановка
Физическо лице е собственик на имот , находящ се в гр. …… Същото наема строителна фирма да му построи жилищна сграда. В договора не е предвидено изплащане наобезщетение за собственика на имотите, като по силата на постигнатата договорка физическото лице си запазва собствеността върху земята и съответностава собственик на цялата построена върху неясграда.
Поставени са следните въпроси:
При продажба на част от построените апартаменти от физическото лице, възниква ли за него основание за регистрация по ЗДДС?
Във връзка с така описаната фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.3 ал1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице , което извършва независима икономическа дейност, без значение на резултатите от нея. Видно от тази разпоредба лицата, извършващи независима икономическа дейност могат да бъдат както юридически, така и физически.
Легално определение на понятието „независима икономическа дейност” е дадено в чл.3 ал.2 от ЗДДС и според него това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. С оглед на гореизложеното и визброените хипотези физическото лице ще е данъчно задължено лице по ЗДДС.
В случай, че продажбата на апартаментисе извършва от физическо лице инцидентно, а не се осъществява редовно или по занятие срещу възнаграждение, същата не може да се квалифицира като независима икономическа дейност по смисъла на чл.З, ал.2 от ЗДДС, с оглед на което тазидоставка попада извън обхвата на закона и третирането й като облагаема или необлагаема е без правно значение от гледна точка на облагането й с ДДС.
Съгласно чл. 96 ал1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения вчл.96 ал. 1. от ЗДДС.
Директор Дирекция „ОУИ” Бургас: ………
/Р.Дулева/