режима на доставките на стоки втора употреба – превозни средства, различни от нови превозни средства

Изх. №24-33-394
Дата:07. 02. 2008 г.
Относно: режима на доставките на стоки втора употреба – превозни средства, различни от “нови превозни средства“
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-394/16.08.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
От описаната в запитването Ви фактическа обстановка е видно, че сте регистрирано по ЗДДС лице и купувате употребявани стоки с цел последваща продажба.
Съгласно параграф 1, т. 19 от ДР на ЗДДС „стоки втора употреба“ са употребявани и индивидуално определени движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват според предназначението, за което са създадени.
Дилърът на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети на колекции и антикварни предмети е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети на колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това дали лицето действа като комисионер по Търговския закон.
В глава XVII от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ е регламентиран специален ред на облагане на маржа на цената, който е приложим от дилър на стоки втора употреба. Следва да имате предвид, че облагането на маржа се прилага от дилъра при определени условия.
В описания случай, Вие купувате стоката от регистрирано за целите на ДДС лице в Германия, което прилага общия ред на облагане с ДДС т.е. за Вашия доставчик е налице вътреобщностна доставка на стоки.
За Вас като получател по доставката е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл.13, ал.1 отЗДДС и възниква задължение за начисляване на данък, съгласно разпоредбата на чл.84 от ЗДДС.
По силата на чл.151, ал.4 от ЗДДС правото на данъчен кредит за получените стоки, за които не се прилага специалния ред на облагане на маржа, възниква и се упражнява в данъчния период, през който данъкът за последващата доставка е станал изискуем.
Относно получените документи в началото на 2007 г., издадени от Вашите доставчици в Германия, следва да имате предвид, че ако в документите няма текст, че е обложен маржа и доставчикът е регистрирано за целите на ДДС лице, за Вас като получател по доставката е налице вътреобщностно придобиване и е приложима разпоредбата на чл.84 от ЗДДС.
Относно режима на доставките на стоки втора употреба – превозни средства, различни от “нови превозни средства“ на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите е изготвено становище с Изх. № 24-00-20/08.03.2007г., което можете да намерите на сайта на НАП .
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

осигурителни и здравни вноски на лице по трудово правоотношение в неплатен отпуск, изразяваме следното становище:

1_58/07.03.2007г.Чл.9,ал.2,т.3;Чл.5,ал.4 от КСОчл.40,ал.1,т.1,б. „б” от ЗЗОотносно: осигурителни и здравни вноски на лице по трудово правоотношение в неплатен отпуск,изразяваме следното становище:Заосигурителен стаж,без да се правят осигурителни

обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК във връзка с писмо № 24-32-99/23.03.09г. на Изпълнителния директор на НАП.

Изх. №24-32-99/08 Дата 05.06.2009 год.Относно: обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК във

ЗДДФЛ, чл.22а

Изх. №24-33-38Дата:07.04.2012 год. ЗДДФЛ, чл. 22аОТНОСНО: Прилагането на чл. 22а, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица По повод

данъчно третиране по ЗДДС на изплатени възнаграждения за авторски права с получател лице, установено извън Общността и издаване на удостоверение по чл. 58 от ЗДДФЛ

3_ 2945/19.06.2008 г.ЗДДС, чл. 25, ал. 4;ЗДДС, чл. 91, ал. 3;ЗДДФЛ, чл. 58Относно: данъчно третиране по ЗДДС на изплатени възнаграждения за авторски права с получател