рилагането на чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-94-Г-59
Дата:23.04.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 22д
ОТНОСНО: Прилагането на чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Вна Националната агенция за приходите, по електронна поща, е постъпило с вх. №М-94-Г-59/27.03.2018 г. Ваше писмено запитване, в което е описана следната фактическа ситуация:
През течение на годината физическо лице е извършило касови плащания в размер на 13% и е спестило 35% от брутния си доход, като спестяванията се намират по негова собствена сметка. Лицето отговаря на критериите по т. 1 и 2 от чл. 22д на ЗДДФЛ. В тази връзка е поставен следният въпрос:
Има ли право лицето да ползва данъчното облекчение по чл. 22д от ЗДДФЛ и по-конкретно как следва да се третират спестяванията, намиращи се по банкова сметка, във връзка с условието по чл. 22д, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ?
Предвид наличната информация и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изпълнителният директор на НАП организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията. В тази връзка следва да имате предвид, че съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в кореспонденцията си с НАП задължените лица трябва да посочват данните си за идентификация по чл. 84 от същия кодекс, както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването им.
Запитването Ви е насочено към проучване становището на Агенцията относно прилагане на данъчното законодателство в представена хипотетична фактическа обстановка. В тази връзка следва да имате предвид, че изразявам само принципно становище по поставения от Вас въпрос.
Съгласно чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г., физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.
Видно от цитираната разпоредба извършените през годината касови плащания, както и направените от лицето спестявания не са относими към прилагането й. В този смисъл описаните от Вас факти не са достатъчни, за да се прецени дали в конкретния случай лицето отговаря на условието, посочено в чл. 22д, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. За да е спазено това условие е необходимо размерът на извършените от лицето безкасови плащания през течение на годината да е равен или по-висок от сума, изчислена като 80 на сто от придобития през годината паричен доход, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
Например, ако през 2017 г. физическо лице е придобило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа в размер на 10 000 лв., размерът на извършените през годината безкасови плащания от това лице трябва да е поне 8 000 лв. Без значение е обаче източникът на средствата, с които са направени тези безкасови плащания – това могат да бъдат спестявания, необлагаеми доходи, заеми и др. източници на финансиране, включително такива, които не се считат за доход по смисъла на ЗДДФЛ. Когато паричните средства остават в патримониума на физическото лице (в случая под формата на спестявания) преводът от една сметка в друга не може да се квалифицира като плащане, направено от това лице и съответно не следва да се включва при определяне размера на извършените безкасови плащания за целите на чл. 22д, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

допустимостта да се упражни право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получена облагаема доставка въз основа на съдебно решение относно дължимото възнаграждение по

Изх. № 26-Г-105Дата: 04.11.2015 год.ЗДДС, чл. 66;ЗДДС, чл. 67;ЗДДС, чл. 69, ал. 1;ЗДДС, чл. 71;ЗДДС, чл. 72;ЗДДС, чл. 86, ал. 1, т. 1;ППЗДДС, чл. 53.Относно:

това дали попадате в разпоредбата на чл.184 или в разпоредбата на чл.189б от ЗКПО, не е коректно зададен, тъй като двете разпоредби регламентират съвсем различни основания, ред и изисквания за преотст

2_171/07.02.2013 г.ЗКПО – чл.184;ЗКПО – чл.189б;ЗКПО – чл.188;ЗКПО – чл.189;ЗКПО – чл.173;ЗКПО – чл.170;ЗКПО – чл.167.Дружеството, което представлявате е регистриран земеделски производител на територията на

ЗДДС, чл.173

1_20-18-149/14.09.2009 г. ЗДДС- чл.173 По повод на Ваше писмено запитванепостъпило в Дирекция „ОУИ” – ….,Ви уведомяваме: Клон на чуждестранно лице е регистрирано по ЗДДС, на

Приложение на нормите на ЗДДФЛ.

ОТНОСНО: Приложение на нормите на ЗДДФЛ.В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване, препратено ни по компетентност от ТД НАП Пловдив, офис …. с вх. №