риложение на данъчното законодателство, във връзка със сдружаване по реда на Закона за частните съдебни изпълнители.

Изх. № М-24-36-5
Дата:28.03.2016 год.
ДОПК, чл. 9, ал. 2;
ЗКПО, чл. 2, ал. 2;
КСО, чл. 5, ал. 1;
ЗЗД, чл. 357 – 364;
ЗЧСИ, чл. 30, ал. 1;
ЗНАП, чл. 25, ал. 1, т. 2.
Относно:приложение на данъчното законодателство, във връзка със сдружаване по реда на Закона за частните съдебни изпълнители.
Във връзка с постъпило вна Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) Ваше писмо, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП, с което са поставени въпроси, свързани с образувано на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) във връзка с чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) гражданско дружество, считам следното:
Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗЧСИ, частните съдебни изпълнители могат да се сдружават и действат съвместно при условията на гражданско дружество, като отношенията помежду им са според правилата на дружеството по чл. 357 – 364 от ЗЗД. В тази връзка правата и задълженията на частните съдебни изпълнители, в това число и задълженията по управление и разпореждане с парични средства, както и формата на тяхното сдружаване са предмет на регламентация на ЗЧСИ. Предвид на това поставеният от Вас въпрос относно необходимостта от разкриване на нови сметки в банки, по които титуляр да е гражданското дружество е извън компетенциите на приходната администрация.
От гледна точка на данъчното и осигурителното законодателство, чл. 9, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) приравнява в производствата по кодекса неперсонифицираните дружества на юридически лица. Подобна е и разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО).
На основание чл. 1, т. 1 от ЗКПО на облагане по реда на този закон подлежи печалбата на местните юридически лица, към които са причислени и неперсонифицираните дружества съгласно чл. 2, ал. 2 от същия закон. Организирането на сдружението като отделен данъчен субект в данъчното законодателство предполага обособяването и на резултата, който се реализира посредством дейността, за нуждите на която дружеството е учредено.
Също така, съгласно чл. 5, ал. 1 от КСО неперсонифицираното лице е осигурител по смисъла на посочения кодекс.
На въпроса относно деклариране на банковите сметки считам, че самото гражданско дружество няма задължение за деклариране на открити банкови сметки, тъй като видно от разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за НАП търговските банки и клоновете на чуждестранните банки уведомяват в 7-дневен срок Агенцията за откритите или закрити от тях банкови сметки на неперсонифицираните дружества.

ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *