счетоводно отчитане на разпределен дивидент под формата на апортна вноска на недвижим имот (апартамент)

.
3_1200/30.08.2021 г.

ЗКПО, § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО

ОТНОСНО: счетоводно отчитане на разпределен дивидент под формата на апортна вноска на недвижим имот (апартамент)

Според изложеното в запитването дружество с ограничена отговорност е с капитал под формата на непарични вноски – апартаменти с цел даване под наем и продажба. Съдружниците, физически лица, желаят активите да бъдат разпределени като дивидент.
Във връзка с горното се поставят следните въпроси:
1. Възможно ли е счетоводно и юридически да си вземат този апартамент като дивидент?
2. Ако е възможно на каква стойност: апортираната, която практически е отчетната стойност, балансова или пазарна (с оценка от оценител)?
3. Дружеството няма да има достатъчно печалба за този дивидент – апартамента. Правилно ли ще бъде вместо операция 122/425 да се вземе операция 609/425 и с тази стойност да се увеличи резултата в годишната данъчна декларация, като скрито разпределение на печалбата, което означава, че сделката ще бъде обложена с 15 на сто – 5 на сто данък върху дивидента и 10 на сто корпоративен данък?

Съобразявайки се с посоченото в запитването, с писмо изх. № 24-00-329/25.08.2021 г. по поставените въпроси Дирекция „Данъчна политика” при МФ е изразила следното становище относно прилагането на счетоводното законодателство:
Съгласно определението на § 1, т. 4. от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане „Дивидент“ е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:
а) доходи от акции;
б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалба.
Дружеството изготвя финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти (НСС). Тъй като НСС не разглеждат въпроса за разпределяне на непарични дивиденти, за подобни нерешени въпроси предприятието може да избере и приложи Международните счетоводни стандарти – т. 3.2., буква „б“ от Счетоводен стандарт (СС) 1 – Представяне на финансовите отчети, като задължително оповести това обстоятелство. Освен това и разпоредбата на т. 25.2., буква „б“ от същия стандарт гласи, че Управляващият орган определя счетоводната политика на предприятието до началото на отчетния период в съответствие с изискванията, определени в Международните счетоводни стандарти, по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, доколкото тези изисквания не са в противоречие с нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството.
Този въпрос е разгледан подробно в КРМСФО Разяснение 17: Разпределения на непарични активи на собствениците. Съгласно § 3, буква „б“, разяснението е приложимо за разпределения, които дават на собствениците избор да получат или непарични активи, или парични средства. Въпросите, които разглежда посоченото разяснение се свеждат до това кога предприятието трябва да признае задължение за изплащане на дивидент, как да оцени това задължение и по какъв начин да отчете възможната разлика между балансовата стойност на разпределените активи и балансовата стойност на задължението за изплащане на дивидент (§ 9, КРМСФО Разяснение 17). Според текста на § 10 от Разяснение 17, задължението за изплащане на дивидент следва да се признае, когато дивидентът е надлежно оторизиран и вече не е предмет на преценка от страна на предприятието, тоест, когато годишният финансов отчет е одобрен и приет от Общото събрание на съдружниците
Съгласно разпоредбата на § 11 от Разяснение 17, предприятието оценява задължението за разпределение на непарични активи като дивидент на собствениците си по справедлива стойност на актива, който следва да бъде разпределен.
Предприятието следва да признае разликата между балансовата стойност на разпределените активи и балансовата стойност на задължението за изплащането на дивиденти (ако има такава) в печалбата и загубата (тоест, да се отчете като други приходи или други разходи в периода на възникването им) – § 14 от Разяснение 17. Също така дружеството оповестява следната обща информация, ако е приложима:
– балансовата сума на задължението за изплащане на дивидент в началото и в края на периода;
– увеличението или намалението в балансовата стойност, призната през периода, в съответствие с текста на § 13 в резултат от промяна в справедливата стойност на актива, който подлежи на разпределение.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *