Третиране по Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС) на префактурирани разходи за ремонт на автомобил на трето лице

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС) на префактурирани разходи за ремонт на автомобил на трето лице

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-71/ 04.03.2021 г., относно префактурирани разходи за ремонт на автомобил на трето лице по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, през месец юли 2020 година, по заявка договор № …., фирма „….. транс“ ООД извършва транспорт на машини. По време на транспорта има драскотини и повреди на стикери. Според закона, фирма „……. транс“ ООД носи отговорност до предаване на стоката на получателя и следователно трябва да заплати за поправката на тези машини. Фирма „В“ ЕООД получава фактура от румънска фирма – възложител „И…. СРЛ“ фактура D … и офертата от сервиза, където са видни вложените резервни части и човекочасове работа за поправката. „В“ ЕООД префактурира получената стойност и начислява ДДС, като начисляването на данъка поражда спор с контрагентите от „….. транс“ ООД и техните адвокати.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следните въпроси:
1.Попада ли предмета на сделката по фактура № …./ 13.11.2020 г. към чл. 26, ал. 2 от ЗДДС?
2.Неправомерно ли е начислен данъка върху добавената стойност във фактура № …../13.11.2020 г.?
Към запитването са приложени копия на заявка за транспорт, фактура от румънски възложител, оферта от сервиз, фактура към „… транс“ ООД.
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По силата на чл. 26, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, данъчната основа по смисъла на същия нормативен акт е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Съгласно алинея 2 на същата законова разпоредба, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъкът по закона. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
Във връзка с изложената от Вас фактическа обстановка в горепосоченото запитване, следва да бъде установено дали префактурираните от „В“ ЕООД разходи за ремонт на повредените машини биха могли да представляват плащане на неустойка с обезщетителен характер от страна на „…. транс“ ООД.
Видно от заявката – договор № ….. с изпълнителя – „… транс“ ООД, са посочени отговорностите на превозвача (същия) при неспазването на условията на договора, в т.ч. и дължимите от него неустойки. В същия е посочено, че превозвачът дължи пълна материална отговорност за превозваните от него товари, до ограниченията на отговорността, произтичаща от CMR конвенцията (3.1 от заявката – договор); при неспазване на пълната цялост на товара, щети и липси по стоката за превоз, „В“ ЕООД си запазва правото да санкционира превозвача до сума равна или повече от договореното навло (3.2 от заявката – договор). В издадения данъчен документ – фактура № …./13.11.2020 г. към „…. транс“ ООД е описана претърпяната от възложителя щета по заявката като количество, единична цена, и стойност.
Съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението. Неустойките се начисляват при неизпълнение, частично изпълнение или некачествено изпълнение. С обезщетителен характер са тези неустойки и лихви, които обезщетяват страната по договора, която е претърпяла увреждане, вследствие неизпълнение на задължение от другата страна.
Във връзка с гореизложеното, в случая на запитването, доколкото извършените от възложителя разходи за ремонт на машините са дължими от изпълнителя като обезщетение по повод на настъпили щети от неспазени по договора условия, същите се явяват платима от изпълнителя неустойка с обезщетителен характер. На основание чл. 26, ал. 2 от материалния закон, същите не формират данъчна основа и не следва да бъдат облагани с данък върху добавената стойност.
Обръщам внимание, че на основание чл.84 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), за документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ. Същите се документират с издаването на документ, удостоверяващ плащането. В тази връзка и на основание чл. 116, ал. 1 от ЗДДС, погрешно съставения и издаден от представляваното от Вас дружество данъчен документ следва да се анулира.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на оборота от медицинска дейност за целите на регистрация по материалния закон

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на оборота от медицинска дейност за целите на регистрация по материалния закон В Дирекция

2_303/11.04.2017г.

2_303/11.04.2017г. ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1, б.„б” * чл.40, ал.1, т.4 В запитването описвате следната фактическа обстановка: Ваша служителка е в неплатен отпуск. Лицето има

Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане на приходи от субсидии, получени от бюджетно предприятие, регистрирано като земеделски производител

3_904/25.03.2011г.ЗКПО, чл. 248;ЗКПО, чл.5, ал.4, т.2;ЗКПО, чл.1, т.7;ЗКПО, чл. 250, ал. 1;ЗКПО, чл.252;Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане на приходи

ЗДДС, чл.3,ЗДДС, чл.96,ЗДДС, чл.45, aл. 3

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./ 12.12.2012г. в Дирекция «ОУИ»- е изложена следната фактическа обстановка:През м.май 2012г. физическото лице реализира