Сделки с периодично, поетапно изпълнение

1000/03.07.2012
Чл.25, ал.4 ЗДДС

В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……. с вх. № …………г. сте посочили, че дружеството не е регистрирано по ЗДДС и ще реализира доходи от отдаване и преотдаване под наем на недвижими обекти със сезонен характер. Обектите се отдават за периода от месец юни до края на месец септември. С наемателите се договаря наемна цена, определена за целия период и дължима при приключване на наемните отношения. В договора не са уговорени авансови плащания и наемът ще се заплаща еднократно в пълен размер. Плащанията за целия период ще се извършат в началото на месец октомври и ще надхвърлят сумата 200 000 лв.. Доходът преизчислен за всеки от месеците на туристическия сезон ще надхвърля сумата от 50 000 лв..
Предвид липсата на легална дефиниция на понятието „сделка с периодично, поетапно изпълнение” и във връзка с прилагането на чл.25, ал.4 и чл.96, ал.1 от ЗДДС сте поставили въпрос относно периода, през който възниква задължение за регистрация по чл.96 от ЗДДС на дружеството.
С оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразяваме следното принципно становище:
Доставки с непрекъснато изпълнение за целите на чл.25, ал.4 и 5 от ЗДДС са доставки по договори, по които доставчикът се е задължил към получателя непрекъснато в течение на определено време да извършва или да не извършва редица еднакви по същество престации – продължително да прави или да не прави нещо. Типичен пример за доставки с непрекъснато изпълнение е отдаването под наем на вещи, доставката на електрическа енергия, газ, вода, топлинна енергия и др..
Възникването на данъчно събитие при доставки с непрекъснато изпълнение е регламентирано с чл.25, ал.4, съгласно който всеки период, за който е уговорено плащане се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Посочената разпоредба не се прилага при доставки по договор с продължителност повече от една година, за които не е налице дължимост на плащане за период по-дълъг от една година. Според на чл.25, ал.5 от ЗДДС в тези случаи се приема, че данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година, като за календарната година на прекратяване на договора данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.
Доколкото в запитването сте посочили, че ще отдавате под наем обекти със сезонен характер за период от 4 месеца, считаме, че разпоредбата на чл.25, ал.5 от закона е неприложима и датата на данъчното събитие за описаната доставка следва да се определи по реда на чл.25, ал.4 от ЗДДС.
За целите на задължителната регистрация по чл.96 от ЗДДС, облагаемият оборот от последните 12 последователни месеца преди текущия се формира като сума от данъчните основи на облагаемите доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка. Доставките на финансови и застрахователни услуги по чл.46 и чл.47 от закона се включват в оборота за регистрация, когато са свързани с основна дейност на дружеството. При определяне на облагаемия оборот следва да вземете предвид и получени авансови плащания по посочените доставки, с изключение на получени авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл.51, ал.1 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар