fbpx

Сигнал на Община …… относно неиздаване на данъчен документ от изпълнител по договор за обществена поръчка, във връзка с изпълнението на който е налице висящ правен спор

Изх. № 04-19-188
Дата: 03.05.2018 год.
ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 1;
ДОПК, чл. 72

ОТНОСНО: Сигнал на Община …… относно неиздаване на данъчен документ от изпълнител по договор за обществена поръчка, във връзка с изпълнението на който е налице висящ правен спор

Във връзка с Ваше писмо под горния номер, заведено в Националната агенция за приходите с вх. №04-14-5/12.02.2018 г., с което ни изпращате сигнал на община === за изразяване на становище, Ви уведомявам следното:
В сигнала на общината се сочи, че във връзка с изпълнение на възложена от същата обществена поръчка с предмет „Ремонтно-възстановителни работи и експлоатационна поддръжка на уличното, парково и архитектурно осветление на община ……………“ е възникнал правен спор между възложителя – община…….. и изпълнителя – Консорциум „……………“. По силата на съдебно решение по заведен от съдружниците частичен иск по гр. дело №79/2012 г. по описа на Окръжен съд …….., общината е осъдена да заплати на съдружниците в консорциума възнаграждение по договора (суми по проформа фактури) с начислен ДДС. Сумите са събрани чрез частен съдебен изпълнител. Фактура с начислен ДДС за доставката не е предоставена на общината. По заведения иск за пълната стойност на претендираната от консорциума сума в момента има висящо дело пред ВКС. В същото време е образувано изпълнително дело въз основа на съдебното решение на въззивната инстанция, с което община ……… е осъдена да заплати на двете дружества възнаграждения за извършени по договора услуги, включително ДДС, за които общината твърди, че не са издадени фактури и не е начислен и внесен данък в държавния бюджет. Освен това общината намира, че неиздаването на данъчен документ от страна на доставчиците я възпрепятства да приспадне данъчен кредит по получените доставки.
Във връзка с документирането и отчитането на доставки, по повод на които между страните по сделката е възникнал правен спор относно дължимото възнаграждение, което има отношение към данъчната основа и дължимия данък, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите е издал становища изх. №24-31-79/03.07.2015 г.; №20-99-222/16.112.2015 г. и №26-Г-105/2015 г., които са налични в системата „Въпроси и отговори“ на официалната интернет страница на НАП: www.nap.bg. Изложеното в сигнала на общината разбиране съответства на изразеното от изпълнителния директор на НАП становище.
Предвид посочените нарушения на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), на компетентните органи по приходите е възложено извършването на проверка относно законосъобразното документиране и отчитане на доставките, начисляването на данъка и внасянето му в бюджета. На същите е указано в рамките на своята компетентност да защитят интересите на фиска, да преценят наличието на административно нарушение или данни за престъпление срещу данъчната система, като образуват съответните производства и/или сигнализират органите на Прокуратурата на Република България. Предвид обстоятелството, че данните, които ще се установят от извършените проверки и/или ревизии, представляват данъчна и осигурителна информация, защитена по силата на чл. 72 и следващите от ДОПК, за конкретните резултати от възложените производства общината не следва да бъде уведомена.
Извън горното, предвид посоченото в сигнала, че неиздаването на данъчен документ препятства приспадането на данъчен кредит от страна на общината, както и с оглед характера на извършените доставки: ремонтно-възстановителни работи и експлоатационна поддръжка на уличното, парково и архитектурно осветление на общината, считам, че право на приспадане на данъчен кредит за общината не възниква. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС регистрираното лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки. В случая считам, че получените от общината стоки и услуги по договора не се използват за независима икономическа дейност от общината, а за функциите ? на орган на местната власт. Поради това, за дейностите, свързани с осигуряване на уличното, парково и архитектурно осветление, считам че общината не е данъчно задължено лице. Поради това получените от общината по цитирания договор доставки не се използват за последващи облагаеми доставки и за платения по тях данък не възниква право на приспадане на данъчен кредит от общината.

Зам.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап: /ал.георгиев/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на доходите на физическите лица, извършващи таксиметров превоз на пътници.

Изх. № 24-33-24Дата: 11.03.2008 год. ОТНОСНО:Данъчно третиране на доходите на физическите лица,извършващи таксиметров превоз на пътници.В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ -…..и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-33-24/12.02.2008 г.), Ви уведомявам следното:Видно от изложеното в запитването, извършвате таксиметрова

Издаванe на данъчен документ при нищожност на сделки

Правно основание: ЗДДС, чл. 9;  ЗДДС, чл. 88, ал. 3; ЗДДС, чл. 92;  ЗДДС, чл. 115.Относно: Издаванe на данъчен документ по повод съдебно прогласяване на нищожност на сделки – облагаеми доставки по смисъла на чл. 9 от Закона за данъка върху добавената стойност/ЗДДС/ и възстановяване на платения от купувача данък по сделкатаПо повод препратено ни от Министерство на

Писмо с Изх. №53-04-351; 02.05.2019 г.

Изх. №53-04-35102.05.2019 г. чл. 12, ал. 1 от ЗДДСчл. 21, ал. 2 от ЗДДСчл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДСчл. 86, ал. 3 от ЗДДСчл. 111а, ал. 2 от ЗДДСчл. 33, ал. 1 от ЗКПО Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:„Х“ ООД е регистрирано за целите на ЗДДС и има предложение за сключване

Облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия.

Относно: Облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия. В Дирекция „ОДОП” – ………… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………………/30.09.2013 г. относно облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По съребрена линия е

третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002 Ком

Изх. № 08-О-2Дата: 25.09.2017 год. ЗОП, чл. 14, ал. 1, т. 7;ЗДДС, чл. 56; ЗДДС, чл. 57;ЗДДС, чл. 69, ал. 1;ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2;ЗДДС, чл. 74;ЗДДС, чл. 130;ЗУО, чл. 23, ал. 3;ЗУО, чл. 24, ал. 7.ОТНОСНО: третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък

Възникнали въпроси във връзка с Приложението на § 19в от ПЗР на ЗЗО

.№ ………………..Дата……………..…….ДО…………………………………………..Относно: Възникнали въпроси във връзка с приложението на § 19в от ПЗР на ЗЗОУважаеми колеги,Във връзка с Вашето писмо, заведено в ЦУ на НАП, отговаряме следното:Разпоредбата на § 19в от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване с оглед характера й на самостоятелен особен способ за освобождаване от задължението за внасяне на

Отчитане на ползвания данъчен кредит за наличните активи и услуги, придобити и получени преди датата на регистрация на лицето по ЗДДС

3_2914/17.06.2008г.ЗКПО, чл. 47, ал.1;ЗДДС, чл. 74, ал.1 и ал. 2;ЗМДТ, чл. 17Относно: Отчитане на ползвания данъчен кредит за наличните активи и услуги, придобити и получени преди датата на регистрация на лицето по ЗДДС Според изложеното в запитването дружество притежава ДМА, придобит преди датата на регистрация по ЗДДС, за който е налице право на приспадане на

ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4,ЗДДС, чл.69, aл. 1, т. 1

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № …/ 05.01.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка:Основната дейност на дружеството е „проектиране и строителство на енергийни обекти“. Сключени са договори с обекти извън територията на гр. и се налагат ежедневни пътувания, за които фирмата има нужда от транспортно средство.Поставени са следните въпроси:1.Ако се закупи автомобил с

Scroll to Top