след като ЕТ”ХХХ” упражнява патентна дейност, необходимо ли е да внасяте и плосък данък, изразявам следното становище

Изх. № 23-22- 451/18.05.2009г.
ЗДДФЛ, .чл. 14, ал.4
ЗМДТ, чл. 61з, ал.2 ;чл.61п, ал.1
относно: след като ЕТ”ХХХ” упражнява патентна дейност, необходимо ли е да внасяте иплосък данък, изразявам следното становище:
С измененията в Закона заданъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ обн. ДВ, бр. 113 от 28.12.2007г. в сила от 01.01.2008г./ и Законаза местните данъци и такси /ЗМДТ обн. в ДВ, бр. 110 от 2007г. в сила от 01.01.2008г./ патентния данък от републикански стана общински данък.
Съгласно чл. 14, ал.4 от ЗДДФЛ, физическите лица, включително едноличните търговци, за доходите от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по редарегламентирани в раздел VІ чл. 61з дочл. 61 п от ЗМДТ. Видовете патентни дейности и годишните размери на данъка са посочени в Приложение № 4 към раздел VІ на ЗМДТ.
Правната уредба на годишния патентен данък по ЗМДТ е изградена върху принципа на заплащане на данъка по тримесечия, което означава, че в общия случай на осъществяване на целогодишна дейност данъкът се внася на четири равни части в определените от чл. 61 п, ал.1ЗМДТ срокове, съответно за всяко тримесечие, а в хипотезите на започване или преустановяване на патентна дейност през годината – данък се дължии за тримесечието на започване или прекратяване на дейността /чл. 61 л, ал.3ЗМДТ/.
В заключение следва да Ви уведомим, че съгласно чл. 61з, ал.2 – за извършваната патента дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Оценете статията

Вашият коментар