Данъчно третиране на средствата, които се предоставят за студентска, преподавателска и административна мобилност по програма Еразъм“

Изх. № 21-00-4
Дата: 15.04.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 3.
ОТНОСНО: Данъчно третиране на средствата, които се предоставят за студентска, преподавателска и административна мобилност по програма „Еразъм“
Във връзка с Ваше писмено запитване, изпратено по компетентност от Дирекция ОДОП – гр. …. и постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 21-00-4/26.03.2015 г., изразявам следното становище:
Според описаното в запитването Ви и приложеното писмо на Дирекция „Държавно съкровище“ приИзх. № 04-06-433 от 14.01.2014 г., предоставените на студенти средства по програма „Еразъм“ следва да се отчитат като други текущи трансфери за домакинства от средства на ЕС по разходен §§ 42-17 от ЕБК. По отношение на разходите, свързани с преподавателска мобилност и мобилност на служители в писмото на МФ е посочено, че може да се възприеме прилагането на един от следните два подхода, определени със счетоводната политика:
-разходите да се отчитат като други текущи трансфери за домакинства по разходен §§ 42-17 от ЕБК; или
-разходите да се отчитат като разходи за командировки в чужбина по разходен §§ 10-52 от ЕБК.
В тази връзка сте посочили, че при формирането на гранта и отпускането на средствата от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) се съблюдават определени правила, които се различават от начина на отчитане на командировките (пътни, дневни и квартирни) по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Във връзка с отчитане на разходите като други текущи трансфери за домакинства по разходен §§ 42-17 от ЕБК, поставяте въпрос дали така отпусканите средства за студентска, преподавателска и административна мобилност попадат в обхвата на чл. 13, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Предвид описаната фактическа ситуация и относимата нормативна уредба, Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Доходите, които са освободени от облагане по силата на този данъчен закон са изчерпателно изброени в разпоредбите на чл. 13, ал. 1 и чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ. На основание чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛ, не са облагаеми стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина (чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛ). В конкретния случай цитираната разпоредба не може да бъде приложена поради следните съображения:
Съгласно Ръководството за управление на децентрализирани дейности по секторна програма „Еразъм“, утвърдено от компетентната институция (Центъра за развитие на човешките ресурси), грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. В ръководството изрично е посочено, че грантът не е стипендия като е предвидено институцията-бенефициент задължително да гарантира правото на студента да продължи да получава институционална (университетска) стипендия, независимо от участието му в студентска мобилност по секторна програма „Еразъм“. Във връзка с определянето на гранта като финансова помощ, следва да се уточни, че тази помощ не попада в обхвата на освободените от облагане по силата на чл. 13, ал. 1, т. 15 и 16 от ЗДДФЛ.
Сключването на индивидуален договор между институцията – бенефициент (в случая УНСС) и съответното физическо лице (студент, преподавател или друго лице) е необходимо условие за получаването на индивидуален грант по програмата. Индивидуалният договор трябва да е подписан от двете страни, подпечатан от институцията – бенефициент и да съдържа определени задължителни данни на мобилността. Този договор не попада в обхвата на § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, където изчерпателно са изброени правоотношенията, определени като трудови за целите на данъчния закон. Като цяло може да се каже, че целта на гранта много се доближава до тази, която имат командировъчните пари – изчислява се като месечна ставка, която е различна за всяка приемаща държава. От друга страна, той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Нещо повече, секторна програма „Еразъм“ позволява участието на лица, които покриват всички критерии по програмата, без да получават финансиране – т.нар. „Zero-grant“ Еразъм студенти или преподаватели.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ, не са облагаеми получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения. В случай че сумите, предоставяни на физическите лица във връзка с осъществяването на студентската, преподавателската и административната мобилност по програма „Еразъм“ не могат да се третират като командировъчни пари, за целите на чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ, същите представляват облагаем доход за физическите лица. Облагаемият доход и годишната данъчна основа в тези случаи следва да се формират по реда на чл. 29, ал. 1, т. 3 и чл. 30 от ЗДДФЛ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар