следното:

Изх. № 24-31-42
Дата: 23.06.2008 год.
ЗДДС, чл. 131;
ППЗДДС, чл. 83;
ДОПК, чл. 128
Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо вх. № 24-31-42 /04.03.2008г. на ЦУ на НАП, ваш Изх. № 404-5/28.02.2008г., относно следното:
Видно от изложената в писмото фактическа обстановка, на основание чл.191, ал.2 от ДОПК частен съдебен изпълнител е уведомил ТД на НАП за образувано пред него изпълнително дело. При извършената справка същият е установил, че длъжникът е регистриран по ЗДДС. В хода на изпълнителното производство са изнесени на публична продажба движими вещи, собственост на длъжника и на основание чл. 131 от ЗДДС, частният съдебен изпълнител е превел дължимият ДДС за продажбата по банкова сметка на ТД на НАП, където е регистриран длъжника, издал е документ за продажбата по чл. 83 от ППЗДДС и е подал уведомление по чл. 83, ал.З от ППЗДДС.
Междувременно, при ревизия на дружеството купувач, претендиращо право на приспадане на данъчен кредит за закупените при публичната продан активи, се установява, че към датата на приключване на публичната продажба, длъжникът е бил дерегистриран по ЗДДС на основание чл. 176, т.З от ЗДДС.
С искане, входирано в канцеларията на частния съдия изпълнител, дружеството претендира да му бъде възстановена сумата, представляваща неоснователно събран при публичната продан ДДС. Предвид това искане, в ТД на НАП е постъпила покана от частен съдебен изпълнител за възстановяване на сумата.
Предвид така изложената обстановка изразявам следното становище:
Изискванията на чл.131 от ЗДДС и чл. 83 от ППЗДДС за документиране на доставки при публична продан, съответно за превеждане на дължимия ДДС от съдебния изпълнител по сметка на ТД на НАП, са приложими когато длъжникът е регистрирано по този закон лице. На основание чл. 371, ал. 5 от ГПК /отм./, действал към момента на извършване на проданта, собствеността на вещта се прехвърля от деня на постановлението за възлагането й. В същия смисъл е и чл. 496, ал.2 от ГПК. В конкретния случай, предвид факта, че лицето длъжник не е било регистрирано по ЗДДС към момента на възлагане на вещта, с което действие приключва публичната продан, то следва да се приеме, че не следващо е бил приложен режимът на чл.131 от ЗЗДС. Следователно, не следващо е бил начислен ДДС на продадените активи и преведен по сметка на ТД на НАП.
Предвид горното, преведената от частния съдебен изпълнител сума за ДДС е не дължима и следва да бъде възстановена или прихваната по реда на чл. 128 от ДОПК на частния съдебен изпълнител, предвид факта, че същият е лицето, което събира от купувача дължимия данък /ако следва такъв/ и го внася по сметка на ТД на НАП. На основание чл.116, ал.З от ЗДДС, съставеният от частния съдебен изпълнител документ за
продажбата по чл. 131, ал.1, т.2 от ЗДДС следва да бъде анулиран, като погрешно издаден и не следващо начислен данък, чрез издаване на протокол по чл. 116, ал.4 от ЗДДС.
Към искането следва да се приложи екземпляра на купувача от документа по чл. 83, ал.1 от ППЗДДС, издаден за продажбата, както и протокола за анулирането. Когато купувачът е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит по публичната продан/продажбата, отчита отмяната й въз основа на протокола за анулиране. Корекцията в размер на приспаднатия данъчен кредит се извършва през данъчния период, през който е издаден протокола, като документът по чл. 83, ал. 1 се отразява в дневника за покупки с противоположен знак.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител при отпуск за отглеждане на малко дете

1_149/07.04.2011 гЗЗО, чл.40, ал.1, т.5 относно: здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител при отпуск за отглеждане на малко детеВъв Ваше запитване,

Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….12.04.2019 г.Дружество има отчетени несъбрани вземания от

общата система на ДДС?

№239-1/16.03.2015г. ЗДДС чл.21, ал.6 ЗДДС чл.156, ал.1 ЗДДС §11 т.14 В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.

прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на наемен договор, относно действителността на който между доставчик и получател е налице правен спор

Изх. №М-24-31-100Дата:14.03.2014 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ППЗДДС, чл. 84. Относно: прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение

india