облагане с данък върху дейността от опериране на кораби

Изх. № 24-31-400/07
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: облагане с данък върху дейността от опериране на кораби
По зададения от Вас въпрос, изпратен ни по компетентност и постъпил в ЦУ на НАП с писмо вх. № 24-31-400/07.12.2007 г., изразявам следното становище:
Според представената в запитването Ви фактическа обстановка на 15.05.2007г. дружество е закупило морски танкер с тонаж 2323 бруто регистър тона и с товароносимост 1800 МТ втечнен въглероден газ пропан-бутан. Дейността на предприятието е специализирана в извършване на морски превози. Дружеството е подало декларация за избор /образец по чл.2, ал.6 от ЗКПО/отм./, утвърден със Заповед на МФ № 1508/29.12.2004г./ на 31.07.2007г. и от месец август 2007г. е започнало ежемесечно да внася данък по реда на глава тридесет и четвърта от ЗКПО.
С оглед на това се поставя следния въпрос: има ли пречка за 2007г. дружеството да упражни правото си на избор за дейността си от опериране на кораби да се облага с данък върху дейността по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО?
На основание чл.254 от ЗКПО данъчно задължените лица, отговарящи на всички условия на чл.255 от закона, могат да изберат дейността им от опериране на кораби да се облага с данък върху тази дейност по смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗКПО. Изборът е в сила за срок, не по-кратък от 5 години.
Съгласно чл.259, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица упражняват правото си на избор чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година, като няма начален срок за подаването й. Към 31.07.2007г. няма образец на декларация по чл.259, ал. 1 от ЗКПО, одобрен от Министъра на финансите, но този факт не отменя правото на избор, установено по силата на закона. Поради това лицето може да подаде декларация в свободен текст. В ЗКПО обаче не е предвидена възможност данъчно задължените лица да започнат облагане с данък върху дейността от опериране на кораби непосредствено след подаване на декларацията по горепосочената норма.
От цитираните разпоредби е видно, че прилагането на режима за облаган с данък върху дейността от опериране на кораби следва да започне от 01 януари на годината, следваща годината на подаване на декларацията.
Следователно данъчно задълженото лице, което отговаря на условията на чл.255 от ЗКПО и е подало декларация по чл.2/59, ал.1от с.з. през 2007г., може да приложи режима на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби от 01.01.2008г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) при доставки, извършвани по електронен път с място на изп

Изх. № 04-21-7Дата: 05.05.2015 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 6; ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 85а; ЗДДС, чл. 97б; ЗДДС, чл. 159ж.Относно: приложение на Закона

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на рекламна дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел, във връзка с Национална програма за подпомагане на лозаро-ви

Изх. № 15-00-22Дата:14.09.2016 год.ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2;ЗДДС, чл. 69, ал. 1. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

прилагане на чл. 58, ал. 3 ЗМДТ

Изх. №37-00-241Дата:16.01.2012 год.ЗМДТ, чл. 58, ал. 3Относно: прилагане на чл. 58, ал. 3 ЗМДТВ отговор на поставените въпроси относно заплащане на данък върху превозните средства