Следва ли ……… да издава фактури в случаите, когато при заплащане на цената за справките, чрез банки на територията на страната, лицата не посочват данни за издаване на фактурите?

 ЗДДС, чл. 3, ал. 1;   /  ЗДДС, чл. 3, ал. 2;   / ЗДДС, чл. 12, ал. 1;  / ЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2; /  ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 113.
Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при издаване на справки за образувани изпълнителни дела от Централния регистър на длъжниците в Република България 
Във връзка с големия дял на необслужени задължения на юридически или физически лица и поради необходимостта да се поддържа база данни за тях е създаден ЦРД с решение на Общото събрание на ………….. през 2009 г., от който се издава “Справка за образувани изпълнителни дела”. Същият представлява национална база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частните съдебни изпълнители (ЧСИ). ЦРД не е публичен регистър и всяко юридическо или физическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на всеки ЧСИ на територията на страната.
ЦРД е собственост на ……………… ……………… е изработила софтуера за него, поддържа го и предоставя услугата по издаване на “Справка за образувани изпълнителни дела”. За удобство, справките не се издават централно в седалището на ……… в гр. София, а от всеки един ЧСИ на територията на страната. С решение на Съвета е определена цена на всяка справка, която да покрива разходите по Регистъра и неговото усъвършенстване, която постъпва по специално предназначена за целта банкова сметка на ………… По тази сметка постъпва целия паричен поток, свързан с регистъра на длъжниците. По силата на същото решение на Съвета, впоследствие половината от тази сума се изплаща на съответните ЧСИ, изготвили справките, след като бъде изготвен отчет за това от ЦРД. В запитването е посочено, че считате, че ……… извършва независима икономическа дейност, съответно предоставя възмездни облагаеми доставки на услуги, свързани с издаване на справки. Въпросите Ви са: 1. Следва ли …………. да издава фактури в случаите, когато при заплащане на цената за справките, чрез банки на територията на страната, лицата не посочват данни за издаване на фактурите, поради което ……….. не е в състояние да издаде фактури за всеки превод с необходимите задължителни реквизити на документа? Как може да бъде решен този проблем, особено по отношение тълкуването на чл. 17 от ЗДДС – място на извършване на доставката, като се има предвид, че ЦРД се намира на сървъри, собственост на …………., които физически се намират в гр. София и на практика справките, респективно доставката се извършва от това място? 2. Коя е датата на данъчното събитие за доставката на услуга, свързана с издаване на справки съответно за ………… и за ЧСИ, на когото се изплаща два пъти годишно съответна сума, съгласно решение на Общото събрание на ………..? 3. Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС за ………… във връзка с постъпилите по специално предназначената за ЦРД банкова сметка на ………… за извършените доставки на услуги по издаване на справки от регистъра? Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: ………………………… е създадена на основание чл. 3 от Закона за частните съдебни изпълнители като юридически лице, в което по право членуват всички частни съдебни изпълнители. Всяко лице придобива статут на данъчно задължено лице по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същото извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира дейността на всяко юридическо лице, когато се извършва по занятие и е източник на постоянен, регулярен доход, както и когато се осъществява с цел печалба (не е необходимо печалбата фактически да е реализирана). На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. В случая дейностите, свързани с издаване на справки от ЦРД срещу насрещна престация (определената от Съвета на ………… цена), считаме че представляват независима икономическа дейност и …………. за тази дейност е данъчно задължено лице. Издаването на справки от ЦРД срещу определена цена е доставка на услуга, доставчик по която е ……….., а получатели са лицата, на които са издадени съответните справки. Тъй като извършваните от …………. доставки на услуги във връзка с горепосочената дейност не попадат в изключенията, посочени в Глава четвърта – “Освободени доставки и придобивания” от ЗДДС, са предмет на облагаема доставка на услуга по смисъла на ЗДДС. Доколкото …………. не е регистрирано по ЗДДС лице тези доставки формират облагаем оборот и при изпълнение на условията на чл. 96 от ЗДДС ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС. Следва да имате предвид, че облагаемият оборот се формира от сумата на данъчните основи на извършените от ………… облагаеми доставки. Облагаемият оборот не се намалява със сумата, заделена за целево разпределение към ЧСИ, изготвяли справките от ЦРД. Посочената в запитването разпоредба относно мястото на изпълнение на доставките не е приложима, доколкото в случая ………. извършва доставки на услуги. Мястото на изпълнение на доставките на услуги, свързани с издаване на справки от ЦРД се определя по общото правило, което се съдържа в разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС и е в зависимост от обстоятелството, дали получателят на същата е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Съгласно посочените разпоредби това е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност – когато получател е данъчно незадължено лице, съответно мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност – когато получател е данъчно задължено лице. Датата на възникване на данъчното събитие на доставките на услугите, свързани с издаване на справки от ЦРД, предвид характера им, е датата, на която възникнат условията за признаването на прихода от услугата, съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, тъй като същите не попадат в предвидените от закона изключения, т.е. това е датата на издаване на справка. Съгласно разпоредбите на чл.26 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът, в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Тя се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Тъй като с решение на Съвета е определено възнаграждение (цена) за всяка справка от ЦРД, същото е данъчната основа на доставката на услугата, свързана с издаване на справка от ЦРД. ………….. би следвало да документира тези доставки с издаване на фактури при извършването им или при получаване на авансово плащане преди това не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането (чл. 113 от ЗДДС). За доставка, по която получателят е данъчно незадължено физическо лице фактура може да не се издава. За доставките, за които издаването на фактура не е задължително, доставчикът, когато е регистрирано по ЗДДС лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. По избор може да се съставят отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период. По отношение на въпросът Ви относно датата на възникване на данъчното събитие на извършените от ЧСИ доставки на услуги, за които ………. дължи определено от Съвета й възнаграждение е приложимо горепосоченото във връзка с датата на данъчното събитие на доставката на услуга, свързана с издаване на справки от ЦРД, извършвана от ………… Обстоятелството, че възнаграждението за извършените доставки от ЧСИ, съгласно решение на Общо събрание на …………. подлежи на плащане два пъти годишно е ирелевантно. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ: /СТОЯН МАРКОВ/
Становища на НАП

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »