Следва ли да се начислява ДДС при продажбата на имота?

чл. 131, ал. 1 от ЗДДС, чл. 83, ал. 3, ППЗДДС
 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-177/27.01.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

В хода на образувано от Вас изпълнително дело предстои публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. Перник.
Имотът е собственост на физическо лице, A, нерегистрирана по ЗДДС, която го е продала на „Б“ ЕООД, регистрирано по ЗДДС, на което A е собственик на капитала и управител. С влязло в сила съдебно решение продажбата на имота между физическото лице и търговското дружество е обявена за недействителна по отношение на взискателя по изпълнителното дело.
Първоначалният взискател е бил търговско дружество. Същото е продало вземането си на друго търговско дружество, което впоследствие го е продало на „В“ ЕАД, което към настоящия момент има качеството на взискател по делото.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос: 

Следва ли да се начислява ДДС при продажбата на имота?
    Целта на принудителното изпълнение е да се удовлетвори вземането на кредитора по способите, предвидени в закона, като същевременно се осигури приложението и на нормите, предвидени в защита на правата на длъжника. В хода на производството водещият орган по инициатива на неудовлетворен кредитор изземва по принудителен начин имущество от неговия длъжник и го реализира така, че да бъдат удовлетворени правата и законните интереси на кредитора. Действията в хода на производството се извършват от органа по изпълнението, за сметка на кредитора и/или длъжника.
Доколкото сделката между физическото лице – продавач на имота и търговското дружество – купувач е обявена за недействителна по отношение на взискателя по изпълнителното дело, то породените от нея правни последици, в това число и прехвърлянето на правото на собственост върху имота, не могат да бъдат противопоставени на взискателя. Следователно в отношенията между тях за собственик на имота се смята нерегистрираното по ЗДДС физическо лице. Изпълнителното производство е образувано по инициатива на взискателя и за негова сметка, насочено е към удовлетворяването на неговите права и законни интереси. Поради това, в случай, че имотът бъде продаден, то продавач и доставчик по смисъла на ЗДДС ще бъде физическото лице – собственик на имота.
Съгласно чл. 131, ал. 1 от ЗДДС, регламентираните с тези разпоредби задължения за ЧСИ възникват само в случай, че собственикът на вещта е регистрирано по закона лице. Видно от чл. 131, ал. 1 от ЗДДС и чл. 83, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)  с понятието „собственик на вещта“ законът визира длъжника, залогодателя или собственика на ипотекираната вещ. Поради това за прилагането на чл. 131 от ЗДДС е от значение статусът на отчуждителя (собственика, длъжника по изпълнителното дело), а този на приобретателя на вещта е ирелевантен.
Предвид изложеното, в случай, че имотът бъде продаден, за Вас задълженията по чл. 131 от ЗДДС не могат да възникнат.
 Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.
23-22-177_16_OZ_5_03
Изх. № 23-22-177

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »